Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Вътрешни правила на Върховния касационен съд

последно обновяване от 30.08.2023 г.

PDF Правила за натовареността на съдиите от Върховния касационен съд, приети от Пленума на ВКС на 14.07.2022 г., допълнени с решения на Пленума на ВКС от 12.10.2022 г., 28.06.2023 г. и 09.02.2024 г. на основание чл.111, ал.2, т.5 от Закона за съдебната власт

PDF ЗАПОВЕД № 808/30.08.2023 г. за утвърждаване на:

PDF ЗАПОВЕД № 801/30.08.2023 г. за утвърждаване на:

PDF ЗАПОВЕД № 799/29.08.2023 г. и Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки във Върховния касационен съд

PDF ЗАПОВЕД № 645/19.07.2022 г. за утвърждаване на:

PDF ЗАПОВЕД № 614/28.06.2022 г. за утвърждаване на:

PDF ЗАПОВЕД № 786/14.08.2020 г. за утвърждаване на:

PDF ЗАПОВЕД № 888/18.03.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за събиране на съдебни вземания във Върховен касационен съд на Република България

PDF ЗАПОВЕД № 155/28.01.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд във Върховния касационен съд

PDF ЗАПОВЕД № 1771/16.07.2018 г. за утвърждаване на Правила за образуването и случайното разпределение на делата във Върховния касационен съд

PDF ЗАПОВЕД № 620/03.04.2018 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за ползване на учебните и почивните бази на ВКС

PDF ЗАПОВЕД № 517/20.03.2018 г. за изменяне на Вътрешните правила за работа и стандарти за обслужване на граждани и организации

PDF ЗАПОВЕД № 506/19.03.2018 г. за безплатните копия по наказателни дела

PDF ЗАПОВЕД № 390/28.02.2018 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за работата на съдебните помощници във ВКС

PDF ЗАПОВЕД № 302/19.02.2018 г. за материалите съдържащи класифицирана информация

PDF ЗАПОВЕД № 142/24.01.2018 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута във ВКС

PDF ЗАПОВЕД № 94/16.01.2018 г. за утвърждаване на Правила за работа с интернет страницата на Съдебната мрежа на Европейския съюз

PDF ЗАПОВЕД № 2685/31.10.2017 г. за утвърждаване на:

PDF ЗАПОВЕД № 1114/03.05.2017 г. за утвърждаване на:

PDF ЗАПОВЕД № 763/21.03.2017 г. за утвърждаване на:

PDF ЗАПОВЕД № 1987/25.11.2016 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация във ВКС

PDF ЗАПОВЕД № 28/17.06.2016 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за работа и стандарти за обслужване на граждани и организации

НОРМАТИВНА УРЕДБА
Конституция на Република България Правилник на ВКС Вътрешни правила на ВКС
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура