Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Профил на купувача

Друга информация

Маргарита Пазвантова

Съдебен помощник
тел.: +359 2 9219 782
e-mail: margarita_pazvantova@vks.bg

Профил на купувача в ЦАИС ЕОП

PDF Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки във ВКС


Със Заповед № 618 от 28.06.2022 г. на Председателя на ВКС като лице по чл.7, ал.1 от ЗОП е определен М. Ф. - заместник председател на ВКС и председател на Гражданската колегия на ВКС. При отсъствие на М.Ф., на основание чл.7, ал.2 от ЗОП е упълномощен Е.С. - заместник председател на ВКС и председател на Търговската колегия на ВКС.

Със Заповед № 2696 от 15.11.2018 г. на Председателя на ВКС като лице по чл.7, ал.1 от ЗОП е определен С. Д. - заместник председател на ВКС и председател на Гражданската колегия на ВКС.

Със Заповед № 321 от 21.02.2018 г. на Председателя на ВКС като лице по чл.7, ал.1 от ЗОП е определен С. Д. - заместник председател на ВКС и председател на Гражданската колегия на ВКС.

Със Заповед № 920 от 03.06.2016 г. на Председателя на ВКС като лице по чл.7, ал.1 от ЗОП е определен К. В. - заместник председател на ВКС и председател на Гражданската колегия на ВКС.

Със Заповед № 212 от 19.02.2014 г. на Председателя на ВКС като лице по чл.8, ал.2 от ЗОП е определен К. В. - заместник председател на ВКС и председател на Гражданската колегия на ВКС.

PDF Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019 г. - (ID968472) 26.03.2020 г.
PDF Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018 г. - (ID903854) 27.03.2019 г.
PDF Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017 г. - (ID832250) 27.02.2018 г.
PDF Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г. - (ID778033) 21.03.2017 г.
PDF Информация по чл.44, ал.10 ЗОП за 2015 г. - (ID721404) 23.03.2016 г.
PDF Информация по чл.44, ал.10 ЗОП за 2014 г. - (ID655040) 18.03.2015 г.

ПОРЪЧКИ
Процедури до 15.04.2016 г. Процедури след 15.04.2016 г. Пазарни консултации Публични покани Събиране на оферти с обява Становища АОП Предварителни обявления Обяви за директно възлагане по чл. 20 ал. 4 от ЗОП Друга информация
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура