Върховен касационен съд

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември

05.12.2023 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 943/2023 г. (срещу Роберт П. и Курт М. за контрабанда през митнически пункт „Пристанище Варна – Запад“ на прекурсори за производство на синтетични наркотици от Азия и Латинска Америка с обща стойност 3 091 027,85 лв.), ІІІ н. о., докладчик: Мая Цонева Делото е образувано по жалби на подсъдимите Роберт П. и Курт М. срещу решението по в.н.о.х.д. № 258/2022 г.

Още ...

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси относно определянето на обезщетение за вреди от незаконно обвинение и нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок

С Тълкувателно решение № 1/2022 г. от 27.11.2023 г. по Тълкувателно дело № 1/2022 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Обезщетението за неимуществени вреди, претендирани по чл. 2, ал. 1, т. 3 и по чл. 2б ЗОДОВ се определя глобално, като в мотивите съдът следва да обсъди и критериите за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, както и изрично да посочи каква част от глобално определеното обезщетение се отнася за тях.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове