Върховен касационен съд

ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с приложението на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

С Тълкувателно решение № 4/2021 от 18.05.2023 г. по Тълкувателно дело № 4/2021 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Не представляват „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период.

Още ...

В Годишния доклад за дейността на ВКС през 2022 г. се констатира, че общият брой на делата за разглеждане в съда е най-големият за последните 5 години – 13 773 броя

В сайта на Върховния касационен съд (ВКС) – секция „За съда“, „Анализи и доклади“, са публикувани Годишният доклад за дейността на ВКС през 2022 г. (с приложения), приет от Пленума на съда на 26.04.2023 г., и Докладът за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2022 г., приет от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) на 18.05.2023 г. В Годишния доклад за дейността на Върховния касационен съд през 2022 г.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове