Върховен касационен съд

Честваме Деня на Конституция и на юриста

Днес отбелязваме делото на онези народни представители от Учредителното събрание във Велико Търново, които вместо препоръчания от Берлинския конгрес Органически устав изработват Търновската конституция, подписана от тях на 16 април 1879 г. Точно в Търновската конституция е регламентирано разделението на трите власти – законодателната, изпълнителната и съдебната, за което е важно да си припомняме не само на 16 април. Сега юристите в Република България са призвани да бранят демократичните принципи и ценности, въплътени в новата ни Конституция от 1991 г.

Още ...

Наказателната колегия на ВКС сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текстове от НК, свързани с отнемане на превозно средство или налагане на глоба в размер на стойността на превозното средство, когато то не е собственост на извършителя на престъпление

Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ОСНК на ВКС) отправи до Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на следните разпоредби от Наказателния кодекс: чл. 280, ал. 5 НК и чл. 343, ал. 5 НК – изцяло, чл. 281, ал. 4 НК – в частта „или се налага глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, ако не е негова собственост“, и чл. 343б, ал.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове