Върховен касационен съд

ВКС връща на САС за ново разглеждане делото срещу Кристиан З. за причиняването при управление на МПС на смъртта на служителя на ГДБОП Божидар Б. през 2018 г.

С Решение № 120/19.02.2024 г. по наказателно дело № 1119/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя решението по в.н.о.х.д. № 769/2021 г. на Софийския апелативен съд (САС) в частта, с която е намалено наложеното на Кристиян З. наказание „лишаване от свобода“ на 3 години и е приложена разпоредбата на чл. 66 НК, в частта с която на основание чл. 67, ал. 3 НК са определени пробационни мерки за период от две години, в частта относно отмяната на чл.

Още ...

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпроси относно правото на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за МВР, чийто статут се урежда със ЗДСл, на осигуряване на храна или левовата ѝ равностойност

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано Тълкувателно дело № 1/2024 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на ВКС на тълкувателно решение по следния въпрос: „Държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чийто статут се урежда със Закона за държавния служител, имат ли право да им се осигурява храна или левовата ѝ равностойност съгласно разпоредбата на чл.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове