Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

Единен портал за електронно правосъдие portal.justice.bg

Електронни съдебни дела ecase.justice.bg

Формуляри за достъп в единния портал за електронно правосъдие

PDF Заявление за създаване на личен потребителски профил в единния портал за електронно правосъдие

PDF Заявление за промяна на потребителското име на личен потребителски профил в единния портал за електронно правосъдие

PDF Заявление за достъп до електронни съдебни дела и електронни съобщения в единния портал за електронно правосъдие

PDF Заявление за отмяна на достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване

PDF Заявление за прекратяване на електронния достъп до дело/дела

PDF Правила за достъп до електронни съдебни дела в единния портал за електронно правосъдие

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура