Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИСКАНИЯ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

28.06.2022 г.

Искане Искане на тричленен състав на Търговската колегия на ВКС за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 8, ал. 5, б. „а“ от ПЗР на ЗИД на ГПК (обн. ДВ, бр. 8 от 2017 г.) в частта, с която се отменя чл. 47, т. 3 от ЗМТА (обн. ДВ, бр. 60 от 1988 г., посл. изм. бр. 46 от 2002 г.) в частта: „арбитражното решение противоречи на обществения ред на Република България“ и на свързаната с нея разпоредба на § 8, ал. 6 от ПЗР на ЗИД на ГПК (обн. ДВ, бр. 8 от 2017 г.) в частта относно замяната в чл. 49 от ЗМТА (нов, ДВ, бр. 38 от 2001 г.) на „думите чл. 47, т. 3“.

Определение Определение № 5/26.07.2022 г. по к. д. № 12/2022 г.

19.03.2021 г.

Искане Искане от Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС за тълкуване на чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1, 2, 4, чл. 6, ал. 2, чл. 14, чл. 13, ал. 3, чл. 32, ал. 1, чл. 46 и чл. 47 от Конституцията и за установяване дали съответства на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз понятието „пол“, възприето от Конституцията, с оглед нуждите на Тълкувателно дело № 2/2020 г. на ОСГК на ВКС.

Определение Определение № 2/29.04.2021 г. по к. д. № 6/2021 г.

Решение Решение № 15/26.10.2021 г. по к. д. № 6/2021 г.

21.12.2020 г.

Искане Искане от Пленума на ВКС за обявяване на противоконституционността на разпоредбите на чл. 28 и на чл. 50 от Закона за съдебната власт, в частите им, предвиждащи при изтичане или при предсрочното прекратяване на мандата на изборен член на ВСС, на главния инспектор и инспекторите от ИВСС, същите да могат да бъдат "...назначени (възстановени) на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт", както и в частите, предвиждащи възстановяването им "...на равна по степен" длъжност в органите на съдебната власт.

Определение Определение по к. д. № 15/2020 г.

Решение Решение № 6/11.05.2021 г. по к. д. № 15/2020 г.

27.05.2020 г.

Искане Искане от Пленума на ВКС да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на пар. 4 от ЗИД на ЗСВ за изменение разпоредбата на чл. 28 от ЗСВ в частта ú, предвиждаща при изтичане на мандата на член на ВСС или при предсрочното му прекратяване последният да се възстановява… „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“

Определение Определение № 2/15.10.2020 г. по к. д. № 10/2020 г.

03.04.2019 г.

Искане Искане от тричленен състав на Първо гражданско отделение на ВКС за даване на тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията по въпроса: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?“

Определение Определение по к. д. № 5/2019 г.

Решение Решение № 3/28.04.2020 г. по к. д. № 5/2019 г.

30.05.2018 г.

Искане Искане от ОСТК за обявяване противоконституционност на § 8 от ПЗР на ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22/2018 г.) в частта, с която се придава обратно действие на чл. 59, ал. 5 и 6 от ЗБН

Определение Определение № 2/09.05.2019 г. по к. д. № 11/2018 г.

07.02.2018 г.

Искане Искане от ВКС за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230, ал. 1 – ал. 6 от ЗСВ

Решение Решение № 2/21.02.2019 г. по к. д. № 2/2018 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура