Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Анализи, доклади и статистически данни

PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2022 г.

PDF Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2022 г.


PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2021 г.

PDF Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2021 г.


PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2020 г.

PDF Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2020 г.


PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2019 г.

PDF Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г.


Получена информация, свързана с изявлението от 05.02.2020 г. на държавния секретар на САЩ относно съдия Андон Миталов

PDF Отговор от ВКП от 17.03.2020 г.

PDF Писмо от КПКОНПИ

PDF Документи от ИВСС

PDF Писмо до ВКП от 11.02.2020 г.

PDF Писмо до ВКП от 06.02.2020 г.PDF Становище на Пленума на ВКС относно предложение вх. № 954-04-161/04.10.2019 г. за изменение в приетия на първо гласуване законопроект и допълнение на ЗСВ № 902-01-49, внесен от МС на 20.09.2019 г. (т. нар. кариерни бонуси за членове на ВСС)

PDF Становище на Върховния касационен съд относно проект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс по темата: „Търсене на наказателна отговорност от „тримата големи“ - председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор“

PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2018 г.

PDF Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г.

PDF Доклад от проверка на АСНС, извършена в изпълнение на Заповед № 2807 от 28.11.2018 г. на председателя на ВКС

PDF Правила за провеждане на избор за съдии в Конституционния съд на Република България от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд

PDF Правила за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от Пленума на Върховния касационен съд

PDF Доклад от проверка в АСНС, извършена в изпълнение на Заповед № 868 от 08.05.2018г. на председателя на ВКС

PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2017 г.

PDF Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г.

PDF Доклад за резултатите от извършена проверка на Софийския апелативен съд в изпълнение на Заповед № 2510/16.10.2017 г. на председателя на ВКС

PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2016 г.

PDF Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г.

PDF Доклад от проверка в АСпНС, извършена в изпълнение на Заповед 420 от 22.02.2017г

PDF Доклад – анализ на основанията, на които съдилищата взимат мярка за неотклонение „домашен арест“ и на които изменят мярката за неотклонение „задържане под стража“ в „домашен арест“

PDF Анализ на резултатите от дейността на СпНС и АСпНС 2012-2015

PDF Доклад за проведения функционален анализ на администрацията на Върховния касационен съд 2016г.

PDF Доклад за резултатите от извършена проверка в Пловдивския апелативен съд за периода 2014 – 2015г.

PDF Анализ – доклад на дейността на военните съдилища в периода 2014 – 2015 г.

PDF Акт с резултати от извършена от Върховния касационен съд проверка на дейността на Апелативен съд – Варна

PDF Акт с резултати от извършена от Върховния касационен съд проверка на дейността на Военно-апелативния съд

PDF Доклад на комисията, назначена със Заповед № 521/29.03.2016 г. на председателя на ВКС за проверка на Софийския апелативен съд за периода 2014-2015 г.

PDF Акт с резултати от извършена проверка на Апелативен съд–Велико Търново за периода 2014-2015 г.

PDF Доклад за резултатите от извършена проверка на Апелативен съд – Бургас за периода 2014-2015 г.

PDF Акт с резултати от извършена проверка на Апелативния специализиран наказателен съд за периода 2014-2015 г.

PDF Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2015 г.

PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2015 година

PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2014 година

PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2013 година

PDF Становище на съдиите в Наказателната колегия на ВКС за проекта за Наказателен кодекс

PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2012 година

PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2011 година

PDF Анализ на практиката на съдилищата по дела за престъпления, свързани с организираната престъпност по чл.321 НК чл.321А НК

PDF Национална среща на съдиите за уеднаквяване практиката на съдилищата във връзка с трансграничната престъпност

PDF Доклад за състоянието на съдебната дейност по изпълнение препоръките на ЕК, изнесен на националното съвещание на 3 октомври 2011 г.

PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2010 година

PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2009 година

PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2008 година

PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2007 година

PDF Годишен доклад за дейността на ВКС през 2006 година

PDF Обобщен годишен доклад за дейността на съдилищата в страната през 2006 г.

Бюджет на Върховния касационен съд

PDF Бюджет на ВКС за 2023 г.

PDF Бюджет на ВКС за 2022 г.

PDF Бюджет на ВКС за 2021 г.

PDF Бюджет на ВКС за 2020 г.

PDF Бюджет на ВКС за 2019 г.

PDF Бюджет на ВКС за 2018 г.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура