Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ФОРМУЛЯРИ

Формуляри за достъп в единния портал за електронно правосъдие

PDF Заявление за достъп до електронни съдебни дела и електронни съобщения в единния портал за електронно правосъдие

PDF Заявление за отмяна на достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване

PDF Заявление за прекратяване на електронния достъп до дело/дела

Други формуляри

PDF Молба за предоставяне на правна помощ

PDF Молба за освобождаване от заплащане на такси и разноски по дело

PDF Молба за издаване на заверен препис от влязло в сила решение/определение

PDF Декларация за материално и гражданско състояние

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура