Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ФОРМУЛЯРИ

Формуляри за достъп в единния портал за електронно правосъдие

PDF Заявление за достъп до електронни съдебни дела и електронни съобщения в единния портал за електронно правосъдие

PDF Заявление за отмяна на достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване

PDF Заявление за прекратяване на електронния достъп до дело/дела

Други формуляри

PDF Молба за предоставяне на правна помощ

PDF Молба за освобождаване от заплащане на такси и разноски по дело

PDF Молба за издаване на заверен препис от влязло в сила решение/определение

PDF Декларация за материално и гражданско състояние

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура