Върховен касационен съд

Съдебен акт

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 798

гр. София, 25.04.2023 г.


ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА - Председател на II отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по регистрирана преписка с вх.№ 4419/24.04.2023 г. , констатира следното:
Постъпила е частна касационна жалба с вх. № 8981/10.04.2023 г. по вх.рег. на Окръжен съд Варна срещу Определение № 1126 от 20.03.2023 г. по в.ч.гр.д. № 388/2023 г. на Окръжен съд Варна, с подател „Банка ДСК“ ЕАД, [населено място].
При проверка на редовността на жалбата се констатира по делото е приложено неподписано от съдебния състав копие, върху което е отразено, че това е препис от съдебен акт в електронна форма. Копието не е заверено. В делото е приложено и копие на определение № 4574 от 08.12.2022 г. по в.ч.т.д. № 2356/2022 г. на Окръжен съд Варна, което също не е подписано от съдебния състав и върху което е отразено, че това е препис от съдебен акт в електронна форма. Това копие също не е заверено.
Съгласно чл. 102а, ал. 4 ГПК издаден в електронна форма акт на съда може да се възпроизвежда на хартиен носител и същият ще има значение на официален препис, ако е заверен от служител, овластен от ръководителя на съответния съд. В случая актовете на Окръжен съд Варна не са заверени като официални преписи и в изпратеното дело липсват оригинални съдебни актове по смисъла на чл. 235, ал. 4 и чл. 236, ал. 3 ГПК, поради което преписката следва да се върне на Окръжен съд Варна. Преди изпращане на преписката на ВКС към същата следва да се приложат актовете на Окръжен съд Варна със саморъчните подписи на съдебните състави или официално заверени копия от електронните документи, които да съдържат печат на съда и подпис на съдебен служител, направил заверката с посочване на трите му имена и длъжността.

По тези съображения председателят на II т.о. на ВКС

Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА на Окръжен съд Варна регистрирана преписка с вх. № 4419/24.04.2023 г. за изпълнение на указанията, дадени в мотивите на разпореждането.
След изпълнение на указанията преписката с делото да се изпрати на ВКС.
Разпореждането не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ: