Върховен касационен съд

Съдебен акт

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№824

Гр. София, 27.04.2023 г.


МАРИЯ ИВАНОВА – и. ф. председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4384 от 24.04.2023 г. , констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК – ІІ поток
Постъпила е частна жалба вх. № 2451 от 31.03.2023 г. срещу определение № 137 от 27.02.2023 г., постановено по ч. гр. д. № 20233000500086 по описа за 2023 г. на Апелативен съд - Варна /приложено по реда на чл. 102а, ал. 4 ГПК/.
Частната жалба отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК - препис от определението е връчен на 24.03.2023 г.; 2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;
3/ приложено е адв. пълномощно – л. 7 от І-инст. дело /заверен препис/;
4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК и вр. чл. 19 ТДТССГПК;
5/ осъществена е процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК – няма постъпил отговор.
При извършената служебна проверка за редовност на подадената частна жалба се установи, че по делото на апелативния съд е приложено копие на електронно подписания документ.
Приложеното копие съдържа данни относно електронното подписване на обжалваното определение от постановилия го съдебен състав, но липсва приложен екземпляр със саморъчно поставени подписи на съдебния състав, който го е постановил.
Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за прилагане на препис от обжалвания съдебен акт със саморъчно поставени подписи на съдебния състав или за прилагане на препис от обжалваното определение, в който да бъде надлежно отразено, че същият представлява официален препис, издаден по реда на чл. 102а, ал. 4 ГПК, със заверка от служител, овластен от ръководителя на съда.
По изложените съображения, и. ф. председателят на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписка вх. № 4384 от 24.04.2023 г. на Апелативен съд - Варна за отстраняване на констатираните нередовности.

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ: