Върховен касационен съд

Съдебен акт


2
определение по ч.гр.д.№ 4067 от 2021 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 60140

София, 10.11.2021 г.
Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на двадесет и седми октомври две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева ч.гр.д.№ 4067 по описа за 2021 г. приема следното:


Производството е по реда на чл.274, ал.3, т.1 от ГПК.
Образувано е по частна жалба, подадена от Й. Н. Х. и А. С. Х. срещу определение № 1376 от 23.07.2021 г. на Софийския градски съд, ТО,ЧЖ-VI-Ж състав, постановено по в.ч.гр.д.№ 7829 от 2021 г., с което по същество е потвърдено решение от 30.09.2020 г. по гр.д. № 61123 от 2011 г. на Софийския районен съд, 45 състав в частта му, имаща характер на определение, с която е прекратено производството по делото по предявения от Й. Н. Х. и А. С. Х. срещу З. В. С., Л. Е. В., Й. Е. Я. и Ц. Е. Д. насрещен отрицателен установителен иск за собственост на имота, за който е предявен иска по чл.108 ЗС, по който е образувано делото.
При проверката на редовността на жалбата съставът на ВКС констатира, че липсва годен за обжалване съдебен акт на Софийския градски съд: по ч.гр.д.№ 7829 от 2021 г. на Софийския градски съд се намира само копие от съдебен акт, без подписи върху него на постановилите акта съдии и без надлежна заверка от длъжностно лице за верността на копието.
Предвид на това ВКС счита, че делото следва да бъде върнато на Софийския градски съд с указания да приложи по ч.гр.д.№ 7829 от 2021 г. надлежно подписано от съдиите Т. К., Р. Д. и В. В. опредeление № 1376 от 23.07.2021 г. или копие от това определeние от ЕИСС, от което да е видно кои са съдиите, подписали акта и надлежно заверено с печат на съда и с подпис на длъжностно лице с посочени три имена и длъжност на това лице.
По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение


О П Р Е Д Е Л И :


ИЗПРАЩА делото на Софийския градски съд, търговско отделение, ЧЖ-VI-Ж състав за изпълнение на указанията, дадени в мотивите на настоящото определение.
След изпълнение на горните указания делото да се върне на същия състав на ВКС, ГК за произнасяне по частната жалба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.