Върховен касационен съд

Съдебен акт

Р Е Ш Е Н И Е

№ 269/2020 г.

гр. София, 16.03.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и първи декември през две хиляди и двадесетата година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА
ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА
при участието на секретаря Ани Давидова, като разгледа гр.д. № 1175 по описа за 2020 г., докладвано от съдия Фурнаджиева, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 106, ал. 4, вр. чл. 7, ал. 5 ЗА.
Обжалват се решение № 2387 от 1 0 март 2020 г. на Висшия адвокатски съвет, с което е отменено решение № 88 от 3 февруари 2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на членове на Софийски адвокатски съвет, решение № 2385 от 1 0 март 2020 г. на Висшия адвокатски съвет, с което е отменено решение № 89 от 3 февруари 2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на членове на контролния съвет при Софийската адвокатска колегия, решение № 2388 от 10 март 2020 г. на Висшия адвокатски съвет, с което е отменено решение № 91 от 3 февруари 2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на членове на дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия, решение № 2384 от 1 0 март 2020 г. на Висшия адвокатски съвет, с което е отменено решение № 90 от 3 февруари 2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на председател на дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия, и решение № 2386 от 10 март 2020 г. на Висшия адвокатски съвет, с което е отменено решение № 87 от 3 февруари 2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на председател на Софийски адвокатски съвет.
В жалбите се излагат доводи за недопустимост на обжалваното решение за избор на членове на САдвС поради липса на правен интерес от обжалване на решението на избирателната комисия, и за неправилност на всички обжалвани решения поради липса на мотиви, неконституиране на избраните кандидати в производството пред ВАдвС, допуснати нарушения при установяване на фактите при разглеждане на жалбите, неправилно интерпретиране на резултатите от повторното преброяване на бюлетините – констатираните разлики не се отразяват на избора на нито един от кандидатите, неизследване на софтуерния продукт, използван при отчитане на изборните резултати, съобразяване на нарушения, за които липсват оплаквания, неправилно тълкуване на Методическите указания за провеждане на избори за органи на САдвК, неправилно тълкуване на чл. 49, ал. 2 ЗА, неправилно тълкуване на чл. 81, ал. 7 ЗА, недопустимо дописване на мотивите на обжалваните решения на ВАдвС. Според жалбоподателите, не са допуснати съществени нарушения, които да се отразяват на крайния резултат за всеки един от органите на колегията от допълнителния избор на 02.02.2020 г.
Ответниците Висш адвокатски съвет, А. Д. М., Н. Н. К., П. Й. А. и П. Й. П. оспорват жалбите. Поддържат се твърдения за допустимост на жалбата на кандидата А. М. срещу решението на избирателната комисия на САдвК, и се излагат доводи за оборване на останалите оплаквания в жалбите.
В обжалваните решения ВАдвС приема, че не са налице съществени разлики в броя на гласовете, дадени за съответните кандидати според приетите от избирателната комисия резултати и установените от определената от ВАдвС комисия за повторно преброяване на гласовете; за кандидата М. е прието, че разликата от 8 гласа, неправилно неотразени в негова полза от избирателната комисия, не е достатъчна, за да се приеме, че той е можел да бъде класиран като основен, а не като резервен член на адвокатския съвет, но това нарушение следва да се разглежда съвкупно с останалите, констатирани от комисията, за да се прецени дали те, взети заедно, са в състояние да се отразят на изборния резултат. Като общ брой погрешно отнесените гласове са значително количество – 362 гласа при избора за членове на адвокатския съвет, което може да окаже отражение на крайния резултат от изборния процес за този орган, 25 гласа за председател на съвета, 92 гласа за контролния съвет, 174 гласа за членове на дисциплинарния съд и 4 гласа за председател на дисциплинарния съд; общият брой от 657 погрешно отнесени гласа за петте органа, е значителен. Избирателните бюра са допуснали нарушение на правилото по раздел III, т. 2, б. „а“ и „б“ от Методическите указания – намерени са 115 броя бюлетини, носещи печата на друго бюро, различно от това, в чиято кутия се намират – бюлетините са действителни и са били отчетени и включени в резултатите, но се поставя под съмнение дали са гласували само лица, имащи това право, и доколкото такива бюлетини се установяват и са със значителен брой, нарушението следва да се приеме за съществено, тъй като е в състояние да се отрази върху резултатите от избора за членове на колегията и в начина на класиране на кандидатите. В нарушение на чл. 49, ал. 2 ЗА са били допуснати на допълнителния избор да гласуват 198 адвоката без право да участват в избора, тъй като не са изпълнили задължението си по чл. 49, ал. 1 ЗА в срок до 31.12.2019 г. – ограничението е въведено като необходимо за свободната, независима и самоуправляваща се адвокатура с устройствения й закон, то е механизъм за стимулиране на адвокатите да заплащат редовно дължимите вноски към самоиздържащата се адвокатура, датата на провеждане на редовното събрание е регламентирана в самия закон и не представлява изненада за никого, тълкуването на закона трябва да е стриктно и счетоводно, редовният и допълнителният избор са един и същ и се провеждат по един и същи ред, и избирателната комисия не е следвало да допуска до участие във втория неплатилите адвокати до края на м. декември, аналогии с новоприетите адвокати и с общите избори не могат да бъдат направени, защото не отчитат смисъла, характера и целта на специалното ограничение на чл. 49, ал. 2 ЗА; допуснатите без право да гласуват на допълнителния избор са 198 члена на колегията – съществено нарушение, което в случая на кандидата М. е в състояние да промени класирането му за член на адвокатския съвет и е довело до опорочаване на изборния резултат за този орган, а при недопускането му жалбоподателят би могъл да бъде избран за основен член на съвета. Нарушени са правилата за гласуване чрез пълномощник: при стриктното тълкуване на чл. 81, ал. 7 ЗА, при провеждането на допълнителния избор не би следвало да се допуска гласуване с нови пълномощни, които не са били регистрирани преди края на събранието за редовния избор; установено е наличието на 501 броя пълномощни, регистрирани на 02.02.2020 г., и това нарушение е съществено, тъй като ще се отрази на изборния резултат и той би бил различен. В работата на избирателни бюра №№ 8, 12 и 13 е допуснато липса на отразяване в избирателните списъци на случаите, в които адвокатите са гласували чрез пълномощник, въпреки че такива е имало, и са нарушени методическите указания за отразяване на гласуването с пълномощно срещу името на упълномощителя в избирателния списък; нарушението е съществено, доколкото прави невъзможно да се установи дали адвокатите са гласували лично или чрез пълномощник и съответно чий е подписът, положен в избирателния списък, което поставя под съмнение кой точно е гласувал и, ако е бил пълномощник, дали е бил надлежно овластен за това. Не се установява на какво се дължи наличието на несъответствие в броя на регистрираните пълномощници, посочени в протокола на избирателната комисия и в справката на дружеството, обслужвало технически изборите – от избирателната комисия е посочено гласуване с 942 броя пълномощни, а от дружеството е посочено, че в деня на допълнителния избор са регистрирани 1149 пълномощни, и разликата от 207 пълномощни не може да се дължи на техническа грешка; тъй като в три избирателни бюра не е отразено гласуването с пълномощни, не може да се установи реално колко пълномощници са гласували; несъответствията в броя на регистрираните пълномощни и допуснатото неотбелязване на гласуването с пълномощно поставя под съмнение кой е гласувал и дали е бил овластен за това, както и дали е спазвано ограничението на закона един адвокат-пълномощник да не може да представлява повече от един член на колегията. При повторното преброяване на бюлетините е установена разлика от около 16 броя бюлетини повече от подписите, положени в избирателните списъци, която сама по себе си не би се отразила на крайния резултат, но поставя под съмнение законосъобразното провеждане на изборния процес; нарушението не би било съществено, ако не се съпостави с констатацията, че в избирателните кутии са намерени и отчетени при броенето и бюлетини, носещи печат на друго избирателно бюро. Останалите оплаквания в жалбите са счетени за касаещи факти, които не могат да бъдат проверени и установени в производството пред ВАдвС, поради което не са обсъждани. В заключение се приема, че са установени съществени нарушения на законосъобразното провеждане на избора, който, при недопускането им, би бил различен, и по-специално нарушения на чл. 49, ал. 2 ЗА, което заедно с останалите установени нарушения в изборния процес, са довели до извода за отмяната на изборите като незаконосъобразни, и е дадено указание САдвС да организира провеждането на нови избори за органи на колегията.
Изборите за органи на САдвК и за делегати от колегията за участие в общото събрание на адвокатите в страната, са проведени на 25 и 26 януари 2020 г. и на 2 февруари 2020 г., когато е проведен допълнителен избор за органи на САдвК, тъй като нито един кандидат за нито един орган на САдвК не е бил избран. Резултатите от изборите, както за редовния, така и за допълнителния, са обявени с отделни решения на избирателната комисия на САдвК. Провеждането на изборите, организирането на изборния процес, условията за упражняване на правото на глас и за отчитането на изборните резултати, са уредени с Методически указания, приети от избирателната комисия на САдвК. С оглед провеждането на допълнителния избор за органи на САдвК и за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, насрочени за 02.02.2020 г., е прието решение от 31.01.2020 г. на избирателната комисия, според което в допълнителния избор на 02.02.2020 г. могат да гласуват адвокати и младши адвокати, които са били допуснати до гласуване в основния избор; адвокат и младши адвокат, който е изпълнил задълженията си за заплащане на дължимите вноски към САдвК и към ВАдвС за месец януари 2020 г. до 31.01.2020 г може да гласува в допълнителния избор за органи на САдвК и за делегати на общото събрание; изрично е посочено, че касите на адвокатския съвет ще работят на 31.01.2020 г. с удължено работно време до 18 ч., за да се осигури възможност на всички желаещи адвокати и младши адвокати от колегията да платят дължимите вноски към САдвК и ВАдвС, включително и за м. януари 2020 г., а платилите по банков път да носят със себе си и платежните нареждания при гласуване. Това решение е публикувано на електронната страница на адвокатския съвет на 31.01.2020 г. и от САдвС е съставено електронно съобщение със същото съдържание, адресирано до адвокатите от колегията.
Допълнителният избор за председател на САдвС е между кандидатите С. М. и А. М.; допълнителният избор за членове на САдвС е с участието на всички 81 кандидати; допълнителният избор за членове на контролния съвет е с участието на всички 20 кандидати; допълнителният избор за председател на дисциплинарния съд при САдвК е между кандидатите Т. Т. и П. А.; допълнителният избор за членове на дисциплинарния съд е с участието на всички 39 кандидати.
С решения на избирателната комисия от 03.02.2020 г. за председател на САдвС за избран е обявен кандидатът С. М. с 1250 гласа, а кандидатът А. М. е получил 924 гласа; за членове на САдвС са избрани 26 кандидати – 14 основни и 12 резервни, измежду последните и кандидатът А. М. с 883 гласа; за членове на контролния съвет са избрани 7 кандидати; за председател на дисциплинарния съд за избран е обявен кандидатът Т. Т. с 1139 гласа, а кандидатът П. А. е получил 901 гласа; за членове на дисциплинарния съд са избрани 15 кандидати. Всички решения на избирателната комисия са обжалвани пред ВАдвС и отменени с обжалваните в настоящото производство решения.
С договор от 24.01.2020 г. САдвК е възложила на „Сиела норма“ АД информационното обслужване на изборния процес за органи на САдвК – както за редовния, така и за допълнителния избор, ако съставът на някой от органите не е попълнен. Според договора за информационно обслужване със „Сиела норма“ АД, изпълнителят осъществява захранване на информационната система чрез: сравнение на списъците, постъпили от САдвК и Регистъра на адвокатите и изваждане на несъответствията в име, ЕГН, заличен, временно преустановен; база данни със списъците на адвокатите нередовни платци и кандидатите за делегати; изготвяне на секционните списъци, сортирани по азбучен ред; информационно обслужване относно пълномощниците. Използван за целта е софтуерен продукт, собственост на „Ярило“ ЕООД. Информационната система е уеб базирана. В системата са обособени модул за регистрация на процеса на гласуване по изборни секции в деня на гласуването и модул за регистрация на пълномощни. Системата поддържа контроли по процедурата за гласуване във връзка с изискванията на ЗА и методическите указания.
В избирателните списъци за редовния избор са включени 5948 членове на колегията. В избирателните списъци за допълнителния избор са включени 5980 членове на колегията (разликата в броя на членовете е от нововписани адвокати). Гласували на допълнителния избор са 2248 членове на колегията.
В избирателните списъци в колоната „подпис“, в реда на имената на адвокатите, които не са изпълнили задължението си по чл. 49, ал. 2 ЗА, е предварително отпечатан текстът „без право“. Данните за членовете на колегията, имащи право на глас, и за неизрядните платци за съответния избор са въведени в системата както са предоставени от САдвС. Хартиените избирателни списъци са разпечатка от съдържащата се в системата избирателни списъци за всяко избирателно бюро. Хартиените списъци не съдържат колона, в която да се отразява гласуването на пълномощник; в електронния списък е предвидено въвеждане на данни за гласувалия пълномощник.
При извършеното повторно преброяване от комисия, определена от ВАдвС, на подадените в допълнителния избор бюлетини за избора за членове на САдвС са констатирани погрешно преброени 362 гласа общо, за избора за председател на дисциплинарния съд 4 гласа, за членове на контролния съвет 92 гласа общо, за членове на дисциплинарния съд 174 гласа общо, за председател на САдвС 25 гласа. За кандидата за председател на САдвС М. са констатирани 16 гласа по-малко от приетите от избирателната комисия и разлика между кандидата М. и кандидата М. от 301 гласа, за кандидата за член на САдвС М. 8 гласа повече от приетите от избирателната комисия, за кандидата за председател на дисциплинарния съд Т. 2 гласа по-малко от приетите от избирателната комисия и разликата между кандидата Т. и кандидата А. от 238 гласа. За кандидатите за колективните органи на колегията най-голямата разлика е констатирана за кандидата за член на САдвС З.-Ш. – 38 гласа по-малко от приетите от избирателната комисия. Комисията на ВАдвС също е отчела, че разликата между последния избран с най-малък брой гласове кандидат за член на съвета, е 90 гласа повече от резултата за следващия по ред кандидат, разликата между последния избран с най-малък брой гласове кандидат за член на контролния съвет, е 40 гласа повече от резултата за следващия по ред кандидат, разликата между последния избран с най-малък брой гласове кандидат за член на дисциплинарния съд, е 102 гласа повече от резултата за следващия по ред кандидат.
Съгласно Методически указания за провеждане на избори за органи на САдвК, насрочени за 25-26.01.2020 г., бюлетината (гласът) е действителен, когато бюлетината е по установения образец и върху нея е поставен печат на избирателно бюро (раздел II, т. 3, б. „а“); ако адвокатът е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) в срок до 31.12.2019 г. включително, то избирателното бюро не го допуска до гласуване (раздел III, т. 1, б. „б“); ако адвокатът гласува с пълномощно, това обстоятелство се отразява в избирателния списък срещу името на упълномощителя; пълномощното се задържа от избирателното бюро при подписването на гласоподавателя в избирателния списък и се съхранява заедно с останалите избирателни книжа (раздел III, т. 1, б. „в“); в случай на провеждане на допълнителен избор, адвокатът, който желае да гласува чрез пълномощник, не е длъжен да представя ново пълномощно за гласуване на допълнителния избор (раздел III, т. 1, б. „г“); допълнителният избор се провежда по реда, предвиден за основния избор (раздел VI).
За проверка на изложените в жалбите оплаквания пред ВКС е допуснато изслушването на съдебно техническа и съдебно счетоводна експертизи, заключенията на които се кредитират от съда. Разликата от по един брой за неизрядните гласоподаватели и за използваните пълномощни не се отразява на обосноваността на заключенията.
Проверени са функционалностите и реакциите на системата, включително в тестова среда, като са тествани реакциите на системата при опит да бъдат извършени действия, нарушаващи изискванията за провеждане на избора – гласуване на лице без право на глас, регистриране на второ пълномощно на вече гласувало като пълномощник лице, гласуване на лице като пълномощник с предварително нерегистрирано пълномощно в подсистемата, повторно гласуване. Информационната система за обслужване на изборите в САдвК е проектирана да регистрира провеждането на изборите (не е система за машинно провеждане на изборите), като тя е обслужвала както редовния, така и допълнителния избор; всеки избор – редовен и допълнителен, се обслужва отделно, като преди избора се зареждат данните за съответната бюлетина, списъка на гласоподавателите и пълномощниците. Бюлетините се въвеждат ръчно в системата от член на изборното бюро; всяка бюлетина се валидира; след приемането в системата на отделните бюлетини на избора е невъзможна редакция чрез системата. Системата не позволява регистриране на повече от едно пълномощно за един гласоподавател. Не се допуска гласуване на пълномощник в случай, че самият гласоподавател се е регистрирал за гласуване лично – системата отказва да допусне гласуване, независимо дали гласуването вече е осъществено от пълномощник или лично. Не се допуска гласуване на пълномощник, ако преди това не се е регистрирал като пълномощник. Ако пълномощното е регистрирано преди редовния избор, по подразбиране системата дава опции и за двата избора, ако не е посочено, че е само за редовния избор; след провеждането на редовния избор, системата, ако се регистрира ново пълномощно, дава възможност за регистрация само за допълнителния избор; ако е регистрирано пълномощно и за редовния, и за допълнителния избор, и се представи ново пълномощно за допълнителния избор, системата не позволява регистрация на второто пълномощно. След провеждането на изборите системата валидира подадените гласове спрямо методическите указания, в които е указано кога един глас се счита за валиден, и приема за броене само валидните бюлетини съгласно методическите правила. Системата действа по един и същи начин по отношение на кой да е вид избор – редовен или допълнителен, относно процеса на гласоподаване, като единствената разлика е в това кой има право да гласува и кой – не; в системата преди провеждането на съответния избор се зарежда списък с всички членове на САдвК, като са отразени онези членове, които нямат право да гласуват. Системата записва дата и час на регистриране на пълномощното. Системата не контролира формирането на списъка с гласоподаватели. Протоколът за определяне на изборния резултат за всяко избирателно бюро се генерира от системата за информационно обслужване на изборите. След попълването на бюлетината и пускането им в урната, член на изборното бюро регистрира, че за гласоподавателя е гласувано.
Системата не позволява участие в гласуването на адвокат, който е регистриран в нея като неизряден платец на дължимия членски внос към момента на провеждане на избора. В специализирана система за управление на дейността на адвокатурите в България, при заплащане на членския внос по банков или касов път, сумата се отразява автоматично към базата данни на съответния адвокат и отразява плащане на следващия неплатен месец. Не е възможно извършване на плащане за следващия месец, без да е платено за предходния.
За допълнителния избор са регистрирани 1149 пълномощни; от тях 649 са представени за редовния избор, а след него 500. За допълнителния избор са използвани 942 пълномощни, а неизползвани са 206, включително по причина, че упълномощителят е упражнил правото си на глас лично. Адвокатите, които са били включени в списъка на неизрядните платци към 31.12.2019 г., но са били включени в списъка на изрядните платци към 31.01.2020 г. и са гласували на допълнителния избор на 02.02.2020 г., са 175. На допълнителния избор няма гласували адвокати, които към 31.01.2020 г. не са платили членски вноски за м. декември 2019 г. Адвокатите, гласували чрез пълномощници, чиито пълномощни са регистрирани след края на събранието, което е било закрито в 7:30 ч. на 27.01.2020 г., е 483. Броят на гласувалите адвокати, незаплатили вноски до 31.12.2019 г., е 197. В избирателни бюра №№ 8,12 и 13 са отразени случаите на гласуване чрез пълномощник за допълнителния избор само в електронния списък. В избора на 02.02.2020 г. не са гласували адвокати, включени в списъка на лицата, неплатили към 31.01.2020 г. членски внос за м. декември 2019 г. и м. януари 2020 г.
Неоснователно се твърди от жалбоподателите, че решение № 2387/10.03.2020 г. на ВАдвС е недопустимо като постановено по жалба на лице без правен интерес от обжалването. Съгласно правилото на чл. 7, ал. 2 ЗА, към който ред препраща чл. 106, ал. 4 ЗА, решението (съответно мълчаливият отказ на адвокатския съвет) може да се обжалва от кандидат, комуто е отказано приемането в колегията. В случая кандидатът М. е избран за резервен член на адвокатския съвет. Вземайки предвид статута на резервните членове на адвокатския съвет съобразно чл. 87 ЗА – участие в заседанията на съвета не с решаващ, а със съвещателен глас, и едва в хипотезата на напускане или отсъствие в продължение на три месеца на редовен член на адвокатския съвет да възникне възможността редовният член да бъде заместен в работата на съвета от резервен член, и то от този, получил най-голям брой гласове при избора, тълкуването, изложено от жалбоподателите за недопустимост на жалба от резервен член поради факта на избирането му за член на съвета, макар и като резервен, неоправдано отрича възможността да бъде преследван по надлежния ред легитимният интерес на член на адвокатската колегия да бъде част от управляващото колегията тяло с решаващ глас при формирането на волята на съвета. Аргумент за противното изобщо не може да се черпи от съображенията за обжалване на решението на избирателната комисия, изложени в жалбата на кандидата М. – дали тя съдържа или не твърдения, че той би желал да е избран непременно за основен член на съвета, нито пък от това дали ВАдвС има правомощие да изменя решенията за избора, тъй като жалбата на кандидата е ясно насочена срещу съответния избор и самото оспорване сочи такава воля, и сезираният орган е дължал произнасяне налице ли са допуснати съществени нарушения на изборния процес, довели до опорочаване на обявения изборен резултат.
Неоснователно е твърдението, че обжалваните решения на ВАдвС са немотивирани. Съображенията на съвета са извлечени от приетия от него доклад, изготвен от определени от председателя на съвета докладчици по жалбите срещу съответните решения на избирателната комисия, забрана за каквато практика законът не предвижда. Излагането на изводите в доклада обобщено по петте обжалвани избора не би могло да доведе до заключение за липса на мотиви в обжалваните в настоящото производство решения, след като оплакванията на жалбоподателите пред ВАдвС се припокриват в преобладаващата си част, касаят точното прилагане на съответните законови разпоредби, и са възприети от решаващия орган.
Неоснователно е твърдението на жалбоподателите, че не са били конституирани като страни в производството пред ВАдвС по жалбите на адвокатите М., К., А. и П.. Законът не предвижда участие на избраните кандидати в производството по оспорване на изборите пред съвета. Защитата на интересите им е предоставена чрез възможността да обжалват решенията по реда на чл. 106 ЗА пред съда.
Неоснователно е оплакването за нарушаване на диспозитивното начало по посоченото в решението на ВАдвС несъответствие между броя на бюлетините и броя на подписите в избирателните списъци. В жалбите на съответните кандидати пред ВАдвС са посочени твърдения за нарушения в процеса на попълването на бюлетините, нарушаване тайната на вота, участие в избирателните бюра на лица, близки до кандидатите за органи, преброяването на гласовете и преценяваните в тази връзка книжа, и за некоректно вписване в информационната система, обслужваща изборите, на данните от подадените бюлетини за избори на органите на САдвК, които твърдения са подлежали на преценка от органа, сезиран с жалбите.
Правилно е прието в мотивите към обжалваните решения, че не са налице съществени разлики в броя на гласовете, дадени за съответните кандидати според приетите от избирателната комисия резултати и резултатите, установени при повторното преброяване на гласовете. За кандидатите за колективните органи на колегията най-голямата разлика е констатирана за кандидата за член на САдвС З.-Ш. – 38 гласа по-малко от приетите от избирателната комисия. При това положение този кандидат с подадените и отчетени от комисията на ВАдвС 992 гласа се нарежда преди последния кандидат за редовен член на адвокатския съвет – Д., с отчетени от комисията на ВАдвС 922 гласа. Така разликата от 38 гласа не е в състояние да промени изборния резултат – подадени са за кандидат за член на адвокатския съвет, избран като редовен член, и разликата между съответния резултат и резултата на кандидата, избран с най-много гласове за резервен член, не е в състояние да промени изборния резултат дори в подреждането на членовете – основни и резервни, на съвета.
Останалите оплаквания на жалбоподателите са основателни.
Законът за адвокатурата не урежда изрично хипотези, в които решението за избор на органи на адвокатска колегия трябва да бъде отменено поради неговата незаконосъобразност. В практиката на ВКС последователно се приема, че отмяната на избора е необходимо да е резултат от установени, и то съществени нарушения на законосъобразното провеждане на избора – да са допуснати отразяващи се на резултата от избора нарушения, който, при недопускането им, би бил различен; в случай, че крайният резултат би бил същият, дори и при установени допуснати нарушения на правилата за провеждане на избора, то тези нарушения следва да се определят като несъществени и необуславящи отмяната на избора.
Неправилно се приема от ВАдвС, че като общ брой погрешно отнесените гласове сочат значителен брой разлики, оказващи отражение върху изборния резултат, защото разликата следва да бъде ценена в рамките на избора за съответния орган, а при избора за колективните органи разликата се установява за всеки от кандидатите. Кумулирането на всички установени нарушения, без оглед на отношението им към отделния избор за орган на колегията, потенциално би засегнало избор, за който в действителност не са установени съществени нарушения в законосъобразното му провеждане, и неоправдано би нарушило правото на адвоката да избира и да бъде избиран. Неправилно се приема от ВАдвС, че 115 броя бюлетини, подадени в избирателно бюро, различно от това, чийто печат носят, водят до извод за съществено нарушение, отразяващо се на изборния резултат. След като методическите указания не определят като недействителна да се отчита бюлетина, която има печат на избирателно бюро, различно от това, в което тя е подадена, то не може да се счете, че е допуснато нарушение на изборния процес.
Основателно е оплакването за неправилно тълкуване от страна на ВАдвС на разпоредбата на чл. 49, ал. 2 ЗА.
Съгласно чл. 49, ал. 1 ЗА, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен ежемесечно да заплаща дължимите вноски към адвокатския съвет и към ВАдвС. Последица от неизпълнението на това задължение за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, според ал. 2 на същия текст, е недопускането на адвокат с неизплатено задължение да избира и да бъде избиран в тези органи. За процесния допълнителен избор ВАдвС приема, че избирателното си право в него може да осъществи само адвокат, издължил членския си внос до 31.12.2019 г.
Специфичното за адвокатурата ограничение по чл. 49 ЗА на професионални и членствени права е тълкувано стеснително от ВАдвС, тъй като законът не урежда изрично пречка за член на колегията, издължил се към деня на съответния избор, да участва в него. Изискването на закона предпоставка за упражняването на правото за гласуване да е заплащане на дължимите вноски, платими ежемесечно, не поставя срок за плащане на вноските. Необходимо и достатъчно условие за упражняване на активното и пасивно избирателно право, е плащането да е направено за месеца, предхождащ изборите, като преценката за наличието на условието се извършва към датата на избора. Разпоредбата на закона стимулира адвокатите да заплатят дължимите към колегията и към ВАдвС вноски, като се съобрази, че счетоводната система позволява вноската да погасява най-старото задължение на адвоката, съответно следва да бъдат погасени всички задължения към деня на избора, за да се постигне целта членът на колегията да е изряден в плащанията си за участието в съответния избор.
Законът не създава забрана за адвокат, неучаствал в редовния избор, да упражни избирателното си право в допълнителния – макар допълнителният избор да е продължение на редовния, той се провежда по същите правила (чл. 108, ал. 4 ЗА), респективно следва да се съобрази посоченото по-горе изискване на закона. Всеки адвокат има право да участва в изборите за органи на професионалната организация от момента на вписването му в колегията, поради което и вписаните за нейни членове между редовния и допълнителния избор се включват в избирателните списъци. Упражняването на правото на глас се осъществява в деня на избора, и преценката за наличието на условията за участие в избора, също се осъществява към тази дата. Преценката дали адвокатът да бъде допуснат да упражни избирателното си право на допълнителния избор не може да бъде заместена с предхождащата го такава преценка за редовния избор, и аргумент за противното е несъстоятелно да се черпи от краткия времеви период между датата на провеждане на редовния и датата на провеждане на допълнителния избор, доколкото за колегията данните за постъпилите плащания се предоставят с помощта на софтуерен продукт. След като допълнителният избор се провежда по изискванията за редовния избор, а изискването за участие в редовния избор е да е заплатен членският внос за съответния адвокат за месеца, предхождащ провеждане на избора, то до допълнителният избор следва да се допуснат до участие и адвокатите, които са изпълнили задълженията си по чл. 49, ал. 1 ЗА през месеца, предхождащ допълнителния избор. В този смисъл са и указанията на избирателната комисия на САдвС, отправени по общодостъпен за членовете на колегията начин. Такова е и разбирането на ВКС според решение № 140 по гр.д. № 1193/2020 г., IV г.о. – избирателните права могат да бъдат ограничавани само по изключение, а такова ЗА не урежда нито изрично, нито изводимо чрез разумно тълкуване.
Неоснователно е твърдението на жалбоподателите за различен подход на ВАдвС по тълкуването на чл. 49, ал. 2 ЗА в процесните решения и в решението по оспорване избора на делегати за общото събрание на адвокатурата. С решение № 2352/14.02.2020 г. ВАдвС указва във връзка с постъпили жалби срещу изборите за членове на органи на САдвК и за делегати на САдвК за Общото събрание на адвокатите в страната, че адвокат и адвокат от Европейския съюз може да упражни правото си на глас на основния и на допълнителния избор, ако е издължил членския си внос до 31 декември. Жалбите на П. А. и Н. К. – кандидати за делегати на общото събрание срещу решение № 92/03.02.2020 г. на избирателната комисия при САдвК за избор на делегати на общото събрание, са оставени без уважение с решение № 2357/14.02.2020 г. на ВАдвС поради липса на конкретни оплаквания по отношение на изборния процес. Ето защо формално твърдяното противоречие не се разкрива.
Доводите на ВАдвС за начина на проверка от страна на изборните бюра за наличието на неплатени задължения – само в електронния избирателен списък, в който е отразено качеството на длъжник, фактически се основават само на един установен случай, в който адвокатът, допуснат до гласуване на допълнителния избор, е бил с неплатен членски внос и към датата на допълнителния избор. Допуснатото нарушение на раздел III, т. 2, б. „а“ от Методическите указания не е съществено. Останалите примери, дадени от ВАдвС, касаят гласуване на членове на колегията, които са били длъжници към датата на редовния избор, но са се издължили към датата на допълнителния такъв.
Основателно е оплакването за неправилно тълкуване от страна на ВАдвС на разпоредбата на чл. 81, ал. 7 ЗА.
Съгласно чл. 81, ал. 7 ЗА, един адвокат-пълномощник не може да представлява повече от един член на колегията; пълномощното се представя от упълномощителя в адвокатския съвет в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му в деня на събранието; списъкът на упълномощителите и на упълномощените се обявява на мястото на общото събрание. За допълнителния избор на 02.02.2020 г. са представени 500 пълномощни (според експертното заключение), регистрирани преди края на изборния ден.
Допълнителният избор съгласно чл. 108, ал. 4 ЗА се провежда по изискванията за редовния избор. Тъй като допълнителният избор е продължение на редовния, то не е необходимо в пълномощните, регистрирани до края на редовния избор, изрично да е записано, че важат и за гласуване на допълнителния избор. Законът не поставя пречка избирателят да осъществи правото си на глас чрез пълномощник само и единствено за допълнителния избор. Изискването пълномощното да бъде представено най-късно от упълномощения при регистрирането му в деня на събранието, касае редовния избор – когато изборът е част от общото събрание. Допълнителният избор по чл. 108 ЗА не се провежда под формата на общо събрание на адвокатската колегия по чл. 80 и сл. ЗА, за него не се съставя протокол, необходим за общото събрание, а след приключването на избора избирателната комисия съставя протокол според чл. 108, ал. 3 ЗА, в който се обявяват окончателните резултати от избора. Законът не предвижда правило пълномощното за участие в допълнителния избор да бъде представено по друго време или място, освен при регистрирането за допълнителния избор. За допълнителния избор може да се извърши регистрация на нови пълномощни и това е възможно във всеки момент докато от името на съответния адвокат не е гласувано на този избор. В тази връзка и в информационната система, обслужваща избора, е предвиден модул за регистриране на пълномощните и е дадено съответното правило в методическите указания. От представените с жалбите материали е видно, че собственикът на софтуерното приложение, използвано за изборите в САдвК, единствено може да конфигурира избирателните списъци и списъците на адвокатите длъжници; до модула за пълномощници достъп могат да имат само оторизирани за целта служители на САдвК, които регистрират пълномощните, а до модула за изборна секция достъп имат само членовете на съответното избирателно бюро.
Основателно е оплакването за неправилно тълкуване от страна на ВАдвС за нарушение на изборните правила във връзка с липсата на отбелязване в списъците на избирателни бюра №№ 8, 12 и 13 на гласуването чрез пълномощник с посочване кой е гласувал от името на члена на колегията, и за констатираното несъответствие между броя на регистрираните пълномощни и действителния брой регистрирани пълномощни за допълнителния избор.
Според раздел III, т. 2, б. „в“ от Методическите указания, ако адвокатът гласува с пълномощно, това обстоятелство се отразява в избирателния списък срещу името на упълномощителя. Законът не съдържа изискване избирателните списъци да са съставени само на хартиен носител и липсва изрично указание за точно определено съдържание като необходим запис, извън безспорното общо правило за идентификация на гласоподавателя.
За изборите в САдвК са използвани хартиени избирателни списъци по азбучен ред, в които се полага подпис от избирателя, и които са принтирани от информационната система, обслужваща изборите, и електронни списъци, в които член на избирателната комисия отразява гласуването – лично или чрез пълномощник. Разликата в двата списъка се състои в елементите, които съответният списък съдържа. Електронните списъци съдържат информация за лицата, гласували като пълномощници, а в хартиените списъци гласуването чрез пълномощник не е предвидено за отразяване в отделна колона на реда срещу името на съответния гласоподавател, поради което в мнозинството от избирателните хартиени списъци гласуването по пълномощие е отразявано с различни писмени означения, без да е записано кой е гласувалият пълномощник. Електронните списъци в случая са допълнителна гаранция за правилното осъществяване на изборния процес (неизменна част от даването на достъп на пълномощника да гласува е проверката за регистриране на пълномощното в съответния модул), а оттам – и за определяне на изборния резултат. За избирателни бюра №№ 8, 12 и 13 гласуването чрез пълномощни е отразено в информационната система с посочване на името и личния номер на адвоката, гласувал като пълномощник, като съответствието между записите и представените пълномощни за тези бюра е проверено от експерта. Дори обаче да се приеме, че липсата на отбелязване в хартиените списъци на гласуването чрез пълномощник, е нарушение на правилата по провеждане на избора, то нарушението е формално и резултатите са лесно установими чрез насрещна проверка в електронните избирателни списъци съобразно тяхната спомагателна роля.
В допълнителния избор са използвани 942 пълномощни. В модула за регистриране на пълномощните за допълнителния избор са отразени 1149 пълномощни. От заключението на вещото лице се изяснява, че общият брой пълномощни, регистрирани за допълнителния избор е 1149 броя, от които 649 са регистрирани до края на общото събрание на редовния избор на 25 и 26 януари 2020 г., и 500 са регистрирани в деня на допълнителния избор. Тъй като системата не допуска гласуване на пълномощник в случай, че гласоподавателят се е регистрирал да гласува лично, то неизползването на 206 пълномощни не може да обоснове извод за нелегитимно използване на пълномощни или за неяснота кой е упражнил право на глас. Такава проверка лесно може да бъде извършена при съпоставката на избирателните списъци и представените и пазени в изборните книжа пълномощни.
Разликата между откритите в кутиите на избирателните бюра бюлетини и положените в хартиените избирателни списъци подписи от „около 16 броя“ при общ брой на гласувалите адвокати от 2248 души, не е в състояние да повлияе на изборния резултат за който и да е от органите на колегията. Не се установяват разминавания между отбелязванията в хартиения избирателен списък и списъка в електронен формат.
Констатираните от ВАдвС действително извършени нарушения на изборния процес при избора на органи за САдвК не са съществени, нито могат да се отразят на резултата от проведените избори. Дори и при недопускането им, резултатът не би бил различен, поради което обжалваните решения, като незаконосъобразни, следва да бъдат отменени, а жалбите на кандидатите М., К., А. и П. – отхвърлени.
При този изход на спора е основателно искането на ответниците за заплащане на сторените за производството пред ВКС разноски, които според представения списък възлизат на 2500 лева.
Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, състав на IV г.о.,
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 2384 от 10 март 2020 г. на Висшия адвокатски съвет, с което е обявен за незаконосъобразен избора на председател на дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия, отменено е решение № 90/03.02.2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на председател на дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия и на Софийския адвокатски съвет е указано да организира и проведе нов избор за председател на дисциплинарния съд при колегията, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П. Й. А. против решение № 90/03.02.2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на председател на дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия.
ОТМЕНЯ решение № 2385 от 10 март 2020 г. на Висшия адвокатски съвет, с което е обявен за незаконосъобразен избора на членове на контролния съвет при Софийската адвокатска колегия, отменено е решение № 89/03.02.2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на членове на контролния съвет при Софийската адвокатска колегия и на Софийския адвокатски съвет е указано да организира и проведе нов избор за членове на контролния съвет при колегията, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П. Й. П. против решение № 89/03.02.2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на членове на контролния съвет при Софийската адвокатска колегия.
ОТМЕНЯ решение № 2386 от 10 март 2020 г. на Висшия адвокатски съвет, с което е обявен за незаконосъобразен избора на председател на адвокатския съвет при Софийската адвокатска колегия, отменено е решение № 87/03.02.2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на председател на Софийския адвокатски съвет при Софийската адвокатска колегия и на Софийския адвокатски съвет е указано да организира и проведе нов избор за председател на Софийския адвокатски съвет при колегията, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А. Д. М. против решение № 87/03.02.2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на председател на Софийския адвокатски съвет при Софийската адвокатска колегия.
ОТМЕНЯ решение № 2387 от 10 март 2020 г. на Висшия адвокатски съвет, с което е обявен за незаконосъобразен избора на членове на Софийския адвокатски съвет при Софийската адвокатска колегия, отменено е решение № 88/03.02.2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на членове на Софийския адвокатски съвет при Софийската адвокатска колегия и на Софийския адвокатски съвет е указано да организира и проведе нов избор за членове на Софийския адвокатски съвет при колегията, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А. Д. М. против решение № 88/03.02.2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на членове на Софийския адвокатски съвет при Софийската адвокатска колегия.
ОТМЕНЯ решение № 2388 от 10 март 2020 г. на Висшия адвокатски съвет, с което е обявен за незаконосъобразен избора на членове на дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия, отменено е решение № 91/03.02.2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на членове на дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия и на Софийския адвокатски съвет е указано да организира и проведе нов избор за членове на дисциплинарния съд при колегията, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н. Н. К. против решение № 91/03.02.2020 г. на избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за избор на членове на дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия.
ОСЪЖДА Висшия адвокатски съвет, А. Д. М., Н. Н. К., П. Й. А. и П. Й. П. да заплатят на С. Н. М., Х. В. Х., К. В. Г., А. В. П., И. И. З.-Ш., А. А. А., Л. Н. Л., З. С. Д., В. Д. Б., Д. М. М., И. К. К., М. Т. М., П. Д. С., Ж. И. К., В. Р. Д., Л. В. Д., В. Т. С., А. А. Б., Е. П. Г., А. Й. С., М. Е. В., А. И. Т., М. Р. Д., П. К. К. и С. Й. С., Б. А. В., Р. В. К., Л. Н. В., Р. К. С.-С., С. Н. Р., Б. С. М., В. Т. И., М. Т. М., Д. Г. Х., В. Т. П., Д. П. П., Р. И. Т., К. И. К., И. В. А., Т. Д. А., Н. И. И., Е. С. М., Х. В. Т., С. П. Л., М. Д. Т., Л. М. Ц. и Т. Б. Т. сумата от 2500,00 (две хиляди и петстотин) лева разноски за производството пред ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: