Върховен касационен съд

Съдебен акт

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

699
гр. София, 22.12.2022г.


Върховният касационен съд, Търговска колегия, първо търговско отделение, 3 състав, в закрито за-седание на 22.12. през две хиляди двадесет и втора година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РОСИЦА БОЖИЛОВА
ЧЛЕНОВЕ : ИВАЙЛО МЛАДЕНОВ
АННА НЕНОВА

разгледа докладваното от съдия Младенов т.д. № 2360 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, съдът взе предвид следното :


Производството по делото е образувано по касационна жалба с вх.№ 14285/27.06.2022 г. на „Изамет 1991“ООД – [населено място], с ЕИК[ЕИК] срещу решение № 333/19.05.2022 г., пост. по т.д.№ 1106/2021 г. на Софийския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 261182 от 27.07.2021 г., постановено по т.д.№ 2355/2020 г. на Софийския градски съд, VІ т.о., 21 състав, с което по иск с правно основание чл. 79, ал. 1, предл. първо от ЗЗД дружеството- касатор е осъдено да заплати на „Делта гард“ООД- [населено място], с ЕИК[ЕИК] възнаграждение по договор за охрана № О 148/19 от 19.10.2019 г. в размер на 92858,33 лв. с включен ДДС, дължимо за периода м. февруари - м. октомври 2020 г. включително, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.11.2020 г. до окончателното щ заплащане. Със заявление № 20376 от 30.09.2022 г. ищецът „Делта гард“ООД, чрез адв. Д. Г. П. от САК е направил отказ от предявения по делото иск и е направил искане за прекратяване на производството по делото. С молба вх.№ 10833 от 1.12.2022 г., подадена в изпълнение на указанията на съда, дадени с разпореждане от з.з. на 17.11.2022 г., лицето, осъществяващо органното представителство на дружеството – управителя А. Т. В., е заявил, че потвърждава извършените от адв. Д. П. пред касационната инстанция действия, включително и заявения от името на „Делта гард“ООД отказ от предявения по делото иск, със споменатата молба № 20376 от 30.09.2022 г. Със същата молба е представено пълномощно, с което управителят на „Делта гард“ООД е упълномощил адв. Д. Г. П. с личен № [ЕГН], да представлява дружеството пред Върховния касационен съд по т. дело № 2360/2022 г., по описа на І търговско отделение, ВКС, Т. К. с всички права във връзка с правната защита и съдействие до окончателно приключване на делото, включително и с правата по чл. 34, ал. 3 от ГПК, а именно: да признава исканията на противната страна, да се отказва от иска или да го намалява, да го увеличава, изменя и оттегля, да сключва спогодба, да получава изпълнителни листове, гаранции и изобщо да извършва действия, представляващи разпореждане с предмета на делото.
Настоящият състав намира, че е надлежно сезиран със заявление за отказ от предявения по делото иск, направено пред касационната инстанция от адвокат с изрично пълномощно да извършва разпоредителни действия с предмета на делото, включително и да заяви отказ от предявения по него иск, изходящо от лицето, осъществяващо органното представителство на „Делта гард“ООД – неговия управител, вписан по партидата на ищцовото дружество в търговския регистър. Съгласно чл. 233, изр. второ от ГПК, когато отказът е направен пред въззивната или касационната инстанция, обжалваното решение се обезсилва. Ето защо, следва да бъде обезсилено изцяло обжалваното с касационната жалба въззивно решение на Софийския апелативен съд, както и решението на първоинстанционния съд в частта, която е била предмет на въззивното производство и по отношение на която се е проявил деволутивният и суспензивен ефект на касационната жалба, а именно по иска с правно основание чл. 79, ал. 1, предл. първо от ЗЗД. Консеквентно на горното, следва да бъде прекратено и производството по настоящото дело, поради липсата на въззивно решение, предмет на касационен контрол.
Воден от изложените мотиви, Върховният касационен съд, Т. К., Първо търговско отделение,

ОПРЕДЕЛИ :

ОБЕЗСИЛВА, на основание чл. 233, изр. трето от ГПК, решение № 333 от 19.05.2022 г., пост. по т.д.№ 1106/2021 г. на Софийския апелативен съд, както и потвърденото с него решение № 261182 от 27.07.2021 г. по т.д.№ 2355/2020 г. на Софийския градски съд, VІ т.о., 21 състав, с което по иск с правно основание чл. 79, ал. 1, предл. първо от ЗЗД „Изамет 1991“ООД, [населено място], с ЕИК[ЕИК] е осъдено да заплати на „Делта гард“ООД - [населено място], с ЕИК[ЕИК], възнаграждение по договор за охрана № О 148/19 от 19.10.2019 г. в размер на 92 858,33 лв. с включен ДДС, дължимо за периода м. февруари - м. октомври 2020 г. включително, поради направен от „Делта гард“ООД пред касационната инстанция със заявление № 20376 от 30.09.2022 г. чрез адв. Д. Г. П. от САК отказ от предявения по делото иск и ПРЕКРАТЯВА производството по иска.
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№ 2360/2022 г. по описа на Върховния касационен съд, І търговско отделение, Т. К., образувано по касационна жалба на „Изамет 1991“ООД, с ЕИК[ЕИК], с вх.№ 14285 от 27.06.2022 г. срещу решение № 333 от 19.05.2022 г., пост. по т.д.№ 1106/2021 г. на Софийския апелативен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред друг състав на Върховния касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :