Върховен касационен съд

Съдебен акт

7


7

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 192

София, 13.02.2023 година

Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на втори февруари през две хиляди двадесет и трета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Маргарита Соколова
ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова
Гълъбина Генчева
при секретар
като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
частно гражданско дело № 4099 от 2022 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
С определение №2328, постановено на 07.10.2022г. от Окръжен съд - Пловдив, Х състав по в.ч.гр.д.№2369/2022г. е оставена без уважение частната жалба на „Екоенерджи дивелъпмънт“ ООД срещу определение №459 от 26.08.2022г. на съдията по вписванията от Службата по вписванията при Районен съд-Пловдив по заявление с вх.№29695/26.08.2022г. по описа на СВ - [населено място], имотен регистър, с което е отказано частично заличаване на възбрана с №..., том ... от 2015г. по описа на СВ - [населено място], като по делото е приложен официален препис-копие от електронен образ, заверен от съдебния деловодител.
Въз основа на служебно извършена справка в ЕИСС се установи, че актът е подписан с електронен подпис от съдиите, посочени в него като членове на съдебния състав, на 07.10.2022г.
Позовавайки се на практиката на указанията, дадени в ТР №1 от 10.07.2018г. по тълк.д.№1/2015г. на ОСГТК, въззивният съд е изложил съображения, че вписаните възбрани по реда на чл. 397, ал. 1, т. 1 ГПК или наложени в производство по индивидуално принудително изпълнение не се заличават след провеждане на публична продан на възбранения недвижим имот, освен в изрично предвидените в закона хипотези. Посочено е, че в мотивите на тълкувателното решение са посочени някои от предвидените в закона и обуславящи заличаване на възбраните хипотези, като е прието и че след влизане в сила на постановлението за възлагане от публична продан придобилият собствеността купувач и всеки последващ приобретател на имота може да поиска заличаване на вписаната възбрана по изпълнението, ако не му е противопоставима и не брани права. Изложени са също така съображения, че дори да се приеме, че купувачът на недвижим имот въз основа на проведена публична продан, е легитимиран да предяви искане за заличаване на възбрана, то той би следвало да представи пред съдията по вписванията освен постановлението за възлагане на придобития след публична продан имот и доказателства за това, че е отпаднал и интересът на всички трети лица, имащи права, произтичащи от тази възбрана.
Взето е предвид, че в случая възбраната е наложена по изп. дело №496/2015г. на ЧСИ Л. М. с №819 КЧСИ и брани правата на взискателите по това изпълнително дело до пълното им удовлетворяване. Позовавайки се на практика на ВКС въззивният съд е приел, че възбраната може да бъде заличена само по искане на съдебния изпълнител, пред когото е образувано посоченото изпълнително дело, при неговото приключване. Прието е, че съдията по вписванията правилно е отказал частично заличаване на възбраната по подадено искане от „Екоенерджи дивелъпмънт“ ООД, което е придобило правото на собственост върху ПИ ............и ПИ ...........с постановление за възлагане на недвижими имоти от 26.06.2019г., влезли в сила на 08.07.2019г., издадени по изп.д.№530/2017г. на ЧСИ А.А., образувани след разделянето на ПИ ............., който със заповед № К-14-16-278 от 16.06.2008г. на С.-П. е разделен на ПИ ........., ............и ПИ ............., и е бил образуван чрез обединяване на имоти №........., №............, №............., №.............., №..........и №..............
Определението е обжалвано от “Екоенерджи дивелъпмънт“ ООД чрез процесуалния му представител адв. В. Б. Е. от АК-П., с оплаквания, че е неправилно и с искане да бъде отменено и бъде разпоредено частично заличаване на възбраната.
Поддържа, че е налице основание за допускане на касационното обжалване по следните правни въпроси:
1.Дали при действието на чл. 433, ал. 4 ГПК вписаните възбрани в хода на изпълнението могат да се заличават по искане на купувача на публичната продан без представяне на доказателства, че възбраната му е непротивопоставима и не брани права?
Според жалбоподателя по така поставения въпрос въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС, постановена след влизане в сила на чл. 433, ал. 4 ГПК – определение №65 от 10.04.2020г. по ч.гр.д.№596/2020г. на I г.о. на ВКС; определение №72 от 28.04.2020г. по ч.гр.д.№532/2020г. на I г.о. на ВКС; определение №81 от 12.05.2020г. по ч.гр.д.№632/2020г. на I г.о. на ВКС; определение №161 от 05.10.2020г. по ч.гр.д.№1507/2020г. на II г.о. на ВКС и определение №211 от 17.12.2020г. по ч.гр.д.№3222/2020г. на II г.о. на ВКС.
2.Следва ли при действието на разпоредбата на чл. 433, ал. 4 ГПК, съгласно която заличаването на възбраните по отношение на имуществата, продадени в хода на изпълнителното производство има действие занапред, да се представят доказателства, че възбраната е непротивопоставима и не брани права, заедно с молбата за заличаване на възбраната на купувача от публичната продан, при положение, че постановлението за възлагане е влязло в сила, има извършено разпределение на продажната цена между взискатели и възбраната е постигнала своята цел?
Според жалбоподателя така поставеният въпрос би имал значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Поддържа също така, че е налице и основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. последно ГПК, тъй като въззивният съд е постановил съдебен акт без да отчете разпоредбата на чл. 433, ал. 4 ГПК (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019г.) въпреки очевидната приложимост на правната норма.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.
Налице са предпоставките за допускане на постановеното от Окръжен съд - Пловдив определение до касационно обжалване по реда на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса следва ли при действието на разпоредбата на чл. 433, ал. 4 ГПК, съгласно която заличаването на възбраните по отношение на имуществата, продадени в хода на изпълнителното производство има действие занапред, да се представят доказателства, че възбраната е непротивопоставима и не брани права, заедно с молбата за заличаване на възбраната на купувача от публичната продан, при положение, че постановлението за възлагане е влязло в сила, има извършено разпределение на продажната цена между взискатели и възбраната е постигнала своята цел в хипотеза, при която се иска заличаване на възбрана, наложена по изпълнително дело, което е различно от изпълнителното дело, по което е същият имот е изнесен на публична продан и е възложен с влязло в сила постановление на съдебния изпълнител.
По така поставения въпрос настоящият състав приема, че в хипотеза, при която един имот е изнесен на публична продан в изпълнително производство и е възложен с влязло в сила постановление от съдебния изпълнител, при действието на разпоредбата на чл. 433, ал. 4 ГПК по искане на купувача от публичната продан може да бъде заличена възбрана, наложена в друго изпълнително производство, ако същата не е обезпечителна. При подаване на заявлението молителят следва да представи доказателства, че възбраната, чието заличаване иска, е наложена в изпълнително производство, образувано въз основа на представен изпълнителен лист или друго изпълнително основание, или да посочи вписания акт, за да може съдията по вписванията да установи, че възбраната не е обезпечителна.
Съображенията за това са следните:
Трайно, последователно и непротиворечиво след влизане в сила на чл. 433, ал. 4 ГПК (обн. ДВ, бр. 100 от 20.12.2019г.) ВКС приема, че купувачът на публичната продан може да сезира съдията по вписванията с искане за заличаване на вписаната възбрана върху придобития на публична продан недвижим имот, когато същата е наложена по изпълнителното дело, по което е извършена и публичната продан. Въз основа на това искане възбраната следва да бъде заличена, вкл. по съображения, че съгласно чл. 433, ал. 4 ГПК (Обн. ДВ, бр. 100 от 20.12.2019г.), съгласно която вдигането на запорите и заличаването на възбраните по отношение на имуществата, продадени в хода на изпълнителното производство, има действие занапред. Тази разпоредба отрича възможността заличаването на възбраната да има обратно действие, като се запазва действието на възбраните в периода от вписването до заличаването им, което означава, че се запазва поредността на вписванията и противопоставимостта на правата, произтичащи от по-рано вписаните актове през този период. Както приема ВКС в своята практика, наложената в изпълнителното производство възбрана има за цел да запази възбранения имот от изменение, повреждане и унищожаване, както и от разпоредителни сделки, за да стане възможно изнасянето му на публична продан и удовлетворяването на паричните вземания на взискателя и присъединените кредитори от цената на продадения имот без при това извършените след налагането на възбраната и до влизане в сила на постановлението за възлагане разпоредителни сделки да могат да бъдат противопоставени на взискателите и купувача от публичната продан. Тази цел се обезпечава с разпоредбите на чл. 451, ал. 1, чл. 452, чл. 463 и чл. 496, ал. 2, изречение 2 ГПК и се постига с приключването на публичната продан на възбранения имот, влизане в сила на постановлението за възлагане, заплащането на цената от купувача и извършеното между взискателите разпределение на така получената цена. По тези съображения следва да бъде направен извод, че в подобна хипотеза запазването на възбраната след публичната продан не е оправдано, тъй като тя е изпълнила защитните си функции.
В хипотеза, при която върху един и същи имот по искане на взискателите са наложени възбрани по няколко изпълнителни дела и по едно от тях е проведена публична продан на имота, като постановлението за възлагане е влязло в сила, ако взискателите по останалите изпълнителни дела са се присъединили в изпълнителното производство, по което се извършва публичната продан по реда и в сроковете по чл. 456 ГПК, вземанията им ще бъдат включени в извършеното след провеждането на публичната продан разпределение и в този смисъл получената от проданта на имота сума ще послужи за удовлетворяване (изцяло или отчасти) и на техните вземания. Но дори взискателите по останалите изпълнителни дела да не са се присъединили в това изпълнително производство, след извършената и приключила публична продан не съществува възможност по останалите изпълнителни дела изпълнението да бъде насочено върху същи имот, тъй като този имот вече не е собственост на длъжника, а принадлежи на купувача от публичната продан, който го е придобил на основание, противопоставимо на тези взискатели. В този смисъл следва да бъде съобразена и разпоредбата на чл. 433, ал. 1, т. 5, съгласно която изпълнителното производство се прекратява, когато посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено. Върху имот, който е собственост на лице, различно от длъжника, и е придобит на основание, което е противопоставимо на взискателите по тези изпълнителни дела, не може да бъде насочено принудително изпълнение, от което следва изводът, че наложената в тези изпълнителни производства възбрана не брани правата на взискателите по тях след приключването на публичната продан.
Права на трети лица и след приключването на публичната продан продължава да брани обезпечителната възбрана, наложена в производство по чл. 389, респ. чл. 390 ГПК, тъй като при тази възбрана възможността принудително изпълнение да бъде насочено върху възбранения имот е в пряка зависимост от обстоятелството дали към момента на предприемането на изпълнителните действия имотът е собственост на длъжника, вкл. в хипотеза, при която след влизане в сила на постановлението за възлагане длъжникът отново придобие правото на собственост върху имота. Т.е. ако възбраната все още не е послужила по смисъла на чл. 31, ал. 2 от Правилника за вписванията, тя не може да бъде заличена по искане на заинтересованото лице.
По така изложените съображения изводите на въззивния съд, че възбраната в настоящия случай не може да бъде заличена по искане на купувача на имота от публичната продан, не могат да бъдат споделени.
В случая по делото е безспорно установено, че в изпълнително производство по изпълнително дело №496/2015г. по описа на служебния архив на ЧСИ Л. М. по изпълнителен лист от 30.06.2014г., издаден по ч.гр.д.№9941/2014г. на РС-Пловдив, е била наложена възбрана върху недвижим имот, от разделянето на който са образувани ПИ с идентификатор ..........и ПИ с идентификатор ............, вписана под №......., том ... от 2015г. по описа на СВ-П., като след надлежно проведена публична продан по изпълнително дело №20178260400530 по описа на ЧСИ А. А. с влязло в сила постановление за възлагане от 26.06.2019г. за купувач на тези два имота е обявено дружеството-жалбоподател. Установено е също така от представеното с настоящата частна жалба постановление за предявяване на разпределение на основание чл. 460 ГПК на ЧСИ А.А. по изп.д.№20178260400530 от 18.07.2019г., че с оглед вписани предходни възбрани върху ПИ с идентификатор ..........и ПИ с идентификатор ..........., по делото са присъединени като кредитори по право „Р. Б.“ АД по вписана възбрана от 02.06.2015г., „Б. С.“ Е. по вписана възбрана от 25.11.2015г. (чието заличаване се иска), „Р. Б.“ АД по вписана възбрана от 11.05.2016г., „А. 22“ ООД по вписана възбрана от 13.09.2016г., М. Й. А. по вписана възбрана от 16.11.2016г. и З. Н. З. по вписана възбрана от 21.12.2016г., както и публични държавни вземания и вземания на държавата за данъци, дължими за гореописаните имоти. Отбелязано е също така, че постановлението е влязло в сила на 23.07.2019г., както и че след разпределение на сумата, постъпила от публичната продан на имотите и спазване на разпоредбата на чл. 136 ЗЗД за вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение, не остава сума, с която да бъдат погасени вземанията на първоначалния взискател и присъединените взискатели по право с вписани възбрани.
По изложените по-горе съображения следва да се приеме, че искането на дружеството за заличаване на наложената възбрана върху тези имоти е основателно. Обжалваното определение и потвърденото с него определение на съдията по вписванията са неправилни и следва да бъдат отменени и да се разпореди заличаването на възбраната.
Водим от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до касационно обжалване определение №2338 от 07.10.2022г., постановено от Окръжен съд - Пловдив, Х състав по в.ч.гр.д.№2369/2022г.
ОТМЕНЯ определение №2338 от 07.10.2022г., постановено от Окръжен съд - Пловдив, Х състав по в.ч.гр.д.№2369/2022г. и определение №459 от 26.08.2022г. на съдията по вписванията от Службата по вписванията при Районен съд - Пловдив по заявление с вх.№29695/26.08.2022г. по описа на СВ - [населено място], Имотен регистър, с което е отказано частично заличаване на възбрана с №163, том 8 от 2015г. по описа на СВ-гр.П..
ДА СЕ ИЗВЪРШИ частично заличаване на възбрана с №..., том .. от 2015г. по описа на СВ-П., наложена от ЧСИ Л. М. по изп.д.№496/2015г. върху имот кад.№106016, имот кад.№106015, за образуваните от тях два недвижими имота, както следва:
- поземлен имот с идентификатор ..........., находящ се в [населено място], [община], обл. П., по КККР, одобрени със заповед № РД-18-78/05.12.2007г. на изп. директор на АГКК, последно изменение на КККР със заповед № КД-14-16-278/16.06.2008г. на началника на С. - П., с адрес на поземления имот: [населено място], п.к.4204, местност „К. пара“, с площ от 241 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: .........., парцел III-транспорт, при съседи на ПИ: .............., ..........., ............ ....................и
- поземлен имот с идентификатор ............, находящ се в [населено място], [община], обл. П., по КККР, одобрени със заповед № РД-18-7805.12.2007г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР със заповед № КД-14-16/16.06.2008г. на началника на С. - П., с адрес на поземления имот: [населено място], п.к. 4204, местност „К. пара“, с площ от 15 473 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: за производство на строителни материали, конструкции и изделия, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 106022, парцел II-адм. сгр. и стр., при съседи на ПИ: ............, ..............., ................, ................, ..............., .............., .............., ............., .................., ......................
РАЗПОРЕЖДА на съдията по вписванията при Районен съд - Пловдив да извърши необходимите действия по заличаване на възбраната.
Определението е окончателно.

Председател:

Членове: