Върховен касационен съд

Съдебен акт

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 420


гр. София, 28.10. 2020 г.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и двадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
ч.гр.дело № 3116/2020 год.

Производството е по чл. 274, ал. 3, във вр. с чл. 396, ал. 2, изр. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба вх. № 11221/17.08.2020 г. на „Виктория груп корпорейшън“ ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Ф. С., чрез адв. Д. П. от АК Б., срещу определение № 1655/23.07.2020г., постановено по ч. гр. д. № 2161/2020 г. по описа на Софийски апелативен съд, В ЧАСТТА, с която след отмяна на определение от 24.06.2020г., постановено по гр. д. № 997/2020 г. по описа на Софийски градски съд, е допуснато обезпечение на предявените от Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незакононно придобито имущество /КПКОНПИ/ против В. К. А., М. Л. А., ЛАВАНА ООД, ОКЕАНОС КОНСУЛТАНС ЛИМИТЕД, ВИКТОРИЯ ГРУП ВМ ЕАД, ИЙСТ ТУР ООД, ДЖАЗУИН ЕНТЪРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД, ХЕЛИКС КОНСУЛТИНГ ЛИМИТЕД, ВИКТОРИЯ ГРУП СЪРВИСИС ООД, АУТО ТУР 777 ЕООД, ВИКТОРИЯ ТУРИСТИК АД искове с правно основание чл. 153, ал.2 ЗПКОНПИ, чрез налагане на възбрана, върху подробно описани в диспозитива на определението недвижими имоти, собственост на „Виктория груп корпорейшън“ ЕАД.
В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение, поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Навеждат се оплаквания, че въззивният съд е допуснал обезпечение на исковете, без да са налице предвидените в чл. 391, ал. 1, т. 1 ГПК предпоставки – без да са представени доказателства в подкрепа на вероятната основателност на предявения иск и без да има данни за наличие на обезпечителна нужда в полза на ищеца. Поддържа се, че дружеството не е ответник по предявените искове, че имотите, по отношение на които е допуснато обезпечението не са предмет на искането на ищеца, че предмет на последното са само 4 792 240 броя обикновени поименни акции, представляващи 43,21% от капитала на „Виктория груп корпорейшън“ ЕАД, притежавани от ответника ВИКТОРИЯ ГРУП СЪРВИСИС ООД. Поддържа се и твърдение за свръхобезпеченост на предявения от КПКОНПИ против ВИКТОРИЯ ГРУП СЪРВИСИС ООД иск предвид обстоятелството, че този иск вече е обезпечен чрез допуснатия с предходен съдебен акт запор върху тези акции. Искането е за неговата отмяна и отхвърляне на молбата за допускане на обезпечение на иска и обезсилване на издадената обезпечителна заповед.
Към жалбата е приложено изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, в което допускането на касационно обжалване се поддържа на основанието по чл. 280, ал. 1, т.1 ГПК във връзка с въпроса „Може ли да бъде допуснато обезпечение на иска чрез налагане на обезпечителна мярка възбрана върху недвижим имот, който не е собственост на ответника – страна в исковото производство?“ Твърди се противоречие на въззивния съдебен акт по този въпрос с приетото от ВКС, състав на Второ търговско отделение, в определение № 297 от 30.07.2020г. по т.д.№1116/20г., където е даден отрицателен отговор на същия въпрос. Поддържа се и основанието по чл.280 т.3 ГПК по въпросите: 1. „Налице ли е обезпечителна нужда от налагането на възбрана върху недвижим имот собственост на търговско дружество за обезпечаване на иск за отнемане в полза на държавата на акции, част от капитала на това дружество, насочен срещу собственика на акциите?“ и 2. „Явява ли се подходяща за обезпечаване на предявен от КПКОНПИ иск за отнемане в полза на държавата на акции от капитала на дружество обезпечителната мярка възбрана върху имуществото на същото, при положение, че това имущество не е предмет на иска за отнемане?“
Ответната страна – КПКОНПИ, в писмен отговор, подаден чрез процесуален представител М. Т.- ст.инспектор-юрист в ТД – София на КПКОНПИ, изразява становище за неоснователност на частната жалба.
Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, намира следното:
Частната касационна жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 396, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд съгласно изричната разпоредба на чл. 396, ал. 2, изр. 3 ГПК.
Производството пред първоинстанционния съд е образувано по предявените от КПКОНПИ против В. К. А., М. Л. А., ЛАВАНА ООД, ОКЕАНОС КОНСУЛТАНС ЛИМИТЕД, ВИКТОРИЯ ГРУП ВМ ЕАД, ИЙСТ ТУР ООД, ДЖАЗУИН ЕНТЪРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД, ХЕЛИКС КОНСУЛТИНГ ЛИМИТЕД, ВИКТОРИЯ ГРУП СЪРВИСИС ООД, АУТО ТУР 777 ЕООД и ВИКТОРИЯ ТУРИСТИК АД искове с правно основание чл. 153, ал.2 ЗПКОНПИ. Сред имуществото, предмет на искането за отнемане, са и 4 792 240 броя обикновени поименни акции, представляващи 43,21% от капитала на „Виктория груп корпорейшън“ ЕАД, притежавани от ответника ВИКТОРИЯ ГРУП СЪРВИСИС ООД. В нарочно обезпечително производство, развило се по реда за обезпечаване на бъдещи искове, с влязъл в сила съдебен акт е допуснато обезпечение чрез налагане на запор върху тези актове. След предявяване на исковете, в хода на висящото производство съдът е сезиран с искане за допускане на допълнително обезпечение на предявените искове чрез налагане на възбрана върху недвижимо имущество, собственост на настоящия жалбоподател – дружеството „Виктория груп корпорейшън“ ЕАД. Искането е мотивирано с твърденията, че имуществото на това дружество е капиталова собственост на ответниците – ЮЛ, по делото, на които крайни бенефициенти/собственици са проверяваните физически лица; че това дружество е контролирано лице по смисъла на §1, т.6 от ДР на ЗПКОНПИ; че имуществото му подлежи на отнемане по аргумент от чл.145 и чл.146 от ЗПКОНПИ; че е налице обезпечителна нужда предвид възможността от разпореждане с това имущество.
За да отмени определението на първата инстанция и да уважи молбата за допускане на обезпечение на предявения иск чрез налагане на възбрана върху недвижимите имоти, собственост на дружеството „Виктория груп корпорейшън“ ЕАД, въззивният съд е приел, че молбата за допускане на обезпечение на иска е основателна, тъй като е налице обезпечителната нужда предвид възможността да се отчуждят имотите, както и поради това, че исканата обезпечителна мярка е адекватна.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ г. о., за да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, взе предвид следното:
Съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК, касационното обжалване на определенията се осъществява при условията по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК – доколкото касаторът е повдигнал правен въпрос, с предвиденото в процесуалния закон значение или касационната инстанция констатира, че определението е вероятно нищожно, недопустимо или очевидно неправилно. Това означава, че следва да се формулира материалноправен или процесуалноправен въпрос, включен в предмета на спора и обусловил правната воля на съда, обективирана в атакувания акт. Този въпрос следва да е от значение за формиране на решаващата воля на съда и по него въззивният съд да се е произнесъл в противоречие със: задължителната практиката на ВКС и ВС в тълкувателни решения и постановления; с практиката на ВКС; с акт на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз, или разглеждането на конкретния правен спор ще допринесе за развитието на правото или точното приложение на закона. Обосноваването на интереса от обжалване в рамките на определеното приложно поле по чл. 280, ал. 1 ГПК не може да се припокрива с основанията за обжалване, установени в чл. 281 ГПК. Тяхното разграничаване следва да личи ясно.
В случая първият поставен въпрос не обуславя решаващите изводи на съда, поради което и не съставлява общо основание за достъп до касация. При отсъствие на общо основание съдът не дължи произнасяне по въпроса налице ли е поддържаното допълнително такова по чл.280 т.1 ГПК. Изложеното е достатъчно, за да обоснове извод за липса на основание за допускане на касационното обжалване във връзка с този въпрос.
Обуславящи решаващите изводи на съда са останалите два въпроса. Налице е и поддържаното допълнително основание по чл.280 т.3 ГПК при отсъствие на формирана практика по тях. Предвид изложеното налице са предпоставки за допускане на касационното обжалване във връзка с тези два въпроса от изложението.
По поставените въпроси настоящият състав намира следното :
Капиталовите търговски дружества, каквото е и акционерното и едноличното акционерно дружество, имат капитал. Той е само едно число, което изразява стойност на внесените имуществени права в дружеството. Предполага се, че дружеството разполага с такова имущество, чиято стойност е равна на вписания в Търговския регистър капитал. Понятията основен капитал, уставен капитал, дружествен капитал, учредителен капитал, вписан капитал, първоначален капитал, регистриран капитал, обявен капитал са синоними. Капиталът е термин от счетоводството и е пасив по баланса – води се като задължение на дружеството да върне вноските на съдружниците.
Между капиталът на едно дружество и имуществото на последното обаче няма знак за идентитет. Налице е разлика между имущество и капитал на едно дружество. Капиталът е константна величина и няма веществен израз, а е само едно число, докато имуществото има веществен израз и е променлива величина. Имуществото на едно дружество може да има различни източници: първоначалните вноски на съдружниците при учредяване на дружеството, това, което получава дружеството от собствената си дейност, заеми от съдружниците или от трети лица, допълнителни парични или апортни вноски от съдружниците, движими и недвижими вещи.Имуществото постоянно се променя, стойността му също – някои недвижими вещи може да поскъпнат, други движими вещи например могат да се амортизират. Основната функция на имуществото е гаранционната. В случай на неизпълнение на задълженията си, дружеството не отговаря с капитала си, който е вписан в Търговския регистър, а с имуществото си. Вписаният в Търговския регистър капитал е само една индикация по отношение на третите лица, с които дружеството влиза в договорни отношения, с какво имущество разполага дружеството. Капиталът е най-често равен или по-малък от имуществото на дружеството. По всяко едно време, дружеството трябва да има толкова активи, които по стойност да съответстват на вписания капитал или да са повече от него, но не може да са по-малко.
Капиталът се състои от дялове/брой акции. Сумата от всички дялове трябва да е равна на капитала. Всички дялове трябва да съответстват на даден съдружник/акционер.
На основата на дяловете - броят акции, които има даден акционер, се определят правата му във фирмата: да получи съответната част от печалбата; да гласува при вземане на решения; да получи дивиденти или ликвидационен дял при закриване на фирмата. Имуществото обаче, придобито от дружеството, е собственост на самото дружество. Акционерът не придобива права на собственост върху това имущество. Поради това и последното не може да служи за обезпечение на иск, предявен срещу акционера. Адекватната и ефективна обезпечителна мярка при иск за отнемане на акциите на ответника-акционер е запорът върху тези акции. След вписване на запора евентуално извършените с акциите разпоредителни сделки са непротивопоставими на ищеца, а при евентуално уважаване на иска – ищецът придобива пълните права на предишния акционер - ответника, описани по-горе. Този обем от права не включва право на собственост върху имуществото на дружеството. Както е разяснено и в мотивите към ТР№ 6/2013 от 14 март 2014 год. По т.д.№6/2013г. на ОСГТК, нужда от обезпечителната мярка „възбрана” възниква когато се преследва ефектът на непротивопоставимост на извършено след възбраната прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижимия имот от ответника. Когато предмет на заявената претенция е отнемане на акции, а не права върху имущество, такъв ефект не се цели. Поради това при предявен иск срещу акционер за отнемане на акциите, които притежава в дружество – трето на процеса лице, не е налице обезпечителна нужда от възбрана върху имуществото на това трето лице. Същевременно тази обезпечителна мярка е неефективна и неадекватна за обезпечаване на иск, насочен срещу акционера и имащ за предмет отнемане на притежаваните от него акции.
В случая правното разрешение на въззивния съд е в противоречие с така приетото от настоящия състав.
Съобразявайки отговора на поставените правни въпроси обжалваното определение е неправилно и следва да бъде отменено, а исканото допускане на обезпечение да се остави без уважение. Следва и издадената обезпечителна заповед да бъде обезсилена.
За да се допусне обезпечение на предявен иск следва да се установи наличието на няколко кумулативни предпоставки: искът да е допустим, вероятно основателен, да е налице обезпечителна нужда и исканата обезпечителна мярка да е адекватна на търсената с иска защита. В случая в контекста на отговора на поставените въпроси последните две предпоставки не са налице.
Неоснователно е твърдението на ответника по частната жалба, че по аргумент от чл.145 и чл.146 от ЗПКОНПИ е налице обезпечителна нужда и мярката възбрана е адекватна, тъй като жалбоподателят е контролирано лице, чието имущество също подлежи на отнемане при установяване на съответните законови предпоставки за това. Цитираните текстове от Закона легитимират КПКОНПИ при твърдение, че едно лице е контролирано по смисъла на ДР на ЗПКОНПИ, да предяви иск за отнемане имуществото и на това контролирано от проверяваните и свързаните с тях лица лице. В случая иск по чл.145 или чл.146 ЗПКОНПИ срещу „Виктория груп корпорейшън“ ЕАД за отнемане имуществото на последното като незаконно придобито не е предявен, нито е заявено намерение за предявяване на бъдещ такъв иск. Недопустимо е да бъде отнето имущество на лице, което не е ответник в производството, както и да се присъди повече от поисканото с исковата молба – да се отнеме имущество, което не е предмет на петитума на иска.
По изложените съображения Върховният касационен съд, III г. о.
О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно определение № 1655/23.07.2020г., постановено по ч. гр. д. № 2161/2020 г. по описа на Софийски апелативен съд, В ЧАСТТА, с която след отмяна на определение от 24.06.2020г., постановено по гр. д. № 997/2020 г. по описа на Софийски градски съд, е допуснато обезпечение на предявените от Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незакононно придобито имущество /КПКОНПИ/ против В. К. А., М. Л. А., ЛАВАНА ООД, ОКЕАНОС КОНСУЛТАНС ЛИМИТЕД, ВИКТОРИЯ ГРУП ВМ ЕАД, ИЙСТ ТУР ООД, ДЖАЗУИН ЕНТЪРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД, ХЕЛИКС КОНСУЛТИНГ ЛИМИТЕД, ВИКТОРИЯ ГРУП СЪРВИСИС ООД, АУТО ТУР 777 ЕООД, ВИКТОРИЯ ТУРИСТИК АД искове с правно основание чл. 153, ал.2 ЗПКОНПИ, чрез налагане на възбрана, върху подробно описани в диспозитива на определението недвижими имоти, собственост на „Виктория груп корпорейшън“ ЕАД.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество за допускане на обезпечение на предявените от нея против В. К. А., М. Л. А., ЛАВАНА ООД, ОКЕАНОС КОНСУЛТАНС ЛИМИТЕД, ВИКТОРИЯ ГРУП ВМ ЕАД, ИЙСТ ТУР ООД, ДЖАЗУИН ЕНТЪРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД, ХЕЛИКС КОНСУЛТИНГ ЛИМИТЕД, ВИКТОРИЯ ГРУП СЪРВИСИС ООД, АУТО ТУР 777 ЕООД, ВИКТОРИЯ ТУРИСТИК АД искове с правно основание чл. 153, ал.2 ЗПКОНПИ, чрез налагане на възбрана, върху недвижимите имоти, собственост на „Виктория груп корпорейшън“ ЕАД.
ОБЕЗСИЛВА издадената въз основа на въззивно определение № 1655/23.07.2020г., постановено по ч. гр. д. № 2161/2020 г. по описа на Софийски апелативен съд, ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД В ЧАСТТА, досежно наложената възбрана върху недвижими имоти, собственост на „Виктория груп корпорейшън“ ЕАД.
Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: