Върховен касационен съд

Съдебен акт

6

Р Е Ш Е Н И Е

№ 113

С., 23.04. 2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд, трето гражданско отделение в съдебно заседание на 11 април две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Капка Юстиниянова
ЧЛЕНОВЕ: Л. Богданова
С. Димитровапри участието на секретаря Райна Стоименова
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Капка Юстиниянова
гр. д. № 1267/2010 година
за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.
С определение № 16 от 09.01.2012 г. по касационна жалба на СОУ „Св. Св. К. и М.” [населено място] е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 74 от 17.05.2010 год. по гр. дело № 168/2010 год. на Видински окръжен съд, с което е потвърдено решение № 69 от 05.02.2010 год. по гр. дело № 1901/2009 год. на Видински районен съд, с което е признато за незаконно уволнението на И. Ц. И. извършено със заповед № 0517 от 08.09.2009 год. на директора на СОУ „Св.Св. К. и М.” [населено място] на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, поради съкращаване на щата, същата е възстановена на заеманата преди уволнението длъжност „учител по български език и литература” и СОУ „Св.Св. К. и М.” [населено място] е осъдено да и заплати обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение в размер на 703,63 лв. за периода 09.10.2009г. - 19.11.2009 г.
Касационното обжалване е допуснато по обуславящия изхода на делото материалноправен въпрос - кога се приема, че е настъпило изменение на длъжностното щатното разписание за педагогическия персонал - от утвърждаване на списък образец № 1 от директора на училището или от съгласуването му с Регионалния инспекторат на образованието и какво значение има съгласуването предвидено в чл. 10 от Наредба № 3 от 18.02.2008 год. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на народната просвета. Касационното обжалване е допуснато в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.
С Тълкувателно решение № 4 от 12.12.2011 г. по тъл. дело № 4/2011 г. ОСГК на ВКС е даден отговор на поставения правен въпрос. Прието е, че в правомощията на директора на училището е да определя самостоятелно числеността на персонала и съответно да утвърди ново/променено щатно разписание съобразно утвърдения бюджет. Новото или променено щатно разписание влиза в сила след утвърждаването му от директора на учебното заведение, като за настъпването на тази промяна не е необходимо съгласуване с началника на Регионалния инспекторат по образованието. Въведеното с подзаконови нормативни актове (Наредба № 4/16.04.2003г. за документите в системата на народната просвета на МОН и Наредба № 3/18.02.2008 г. на МОН) изискване за съгласуване на списък образец № 1, част от който е щатното разписание на училището с началника на Регионалния инспектората по образованието, няма значение на елемент от фактическия състав по утвърждаване на щата на учебното заведение.
С обжалваното решение е прието, че директорът на училището изготвя и утвърждава длъжностното разписание на персонала, утвърждава и поименното длъжностно разписание, правомощие което той може да упражни само след съгласуване с началника на инспектората по образование - изисквание на чл. 10 от Наредба № 3/18.02.2008 г., според който списък-образец № 1 се утвърждава от директора не по-късно от 30 септември, след съгласуване с началника на инспектората по образование. В случая съгласуването е направено след уволнението на ищцата, т. е. към момента на уволнението изменението в щата по списък образец № 1 не е било съгласувано с Регионалния инспекторат по образованието, основание за съда да приеме, че уволнението е незаконно и да уважи исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
В касационната жалба се правят оплаквания за неправилност на решението, поради нарушаване на материалния закон, необоснованост и нарушения на съдопроизводствените правила. Поддържа се, че въззивният съд не е обвързал правомощията на директора на учебното заведение с изискванията на Закона за бюджета за 2009 г., с който е въведена системата на делегираните бюджети, в рамките на които директорът може самостоятелно да определя числеността на персонала в училището, не е обсъдил, че работодателят е спазил разпоредбата на чл. 329 КТ, по твърдението на другата страна за незаконосъобразен подбор, няма изложени съображения по представените колективни трудови договори предвид въведените изисквания при уволнение поради съкращаване на щата.
Ответницата И. Ц. И. в писмена защита излага съображения в подкрепа на обжалваното решение. Поддържа, че уволнението е извършено в нарушение на изискванията на чл. 329 КТ, нарушени са и разпоредбите на чл. 10, т. 1 и т. 5 К. - работодателят не е информирал социалните партньори и синдикатите за причините и необходимостта от намаляване числеността на персонала с поименно посочване на подлежащите на съкращение лица, нарушена е и разпоредбата на чл. 333, ал. 4 КТ.
Върховният касационен съд, състав на трето г. о., провери правилността на въззивното решение във връзка с касационната жалба и на основание чл. 290, ал. 2 ГПК намира следното:
Съдът е приел уволнението за незаконно единствено по съображение, че към момента на прекратяване на трудовия договор длъжностното щатното разписание е било утвърдено от директора, но като част от списък образец № 1 не е било съгласувано с началника на Регионалния инспекторат, неправилен извод, предвид приетото с ТР № 4 от 12.12.2011 г. по тъл. дело № 4/2011 г. ОСГК на ВКС, обсъдено в отговора на поставения правен въпрос, което не може да обоснове отмяна на обжалваното решение, тъй като извършеният от работодателя подбор е незаконосъборазен.
Разпоредбата на чл. 329 КТ по императивен начин определя случаите, в които подборът е право на работодателя, и в които по аргумент от разпоредбата, той е задължителен, определя и критериите за извършване на подбор. Когато подборът е оспорен като незаконосъобразен, както е в настоящия случай, в тежест на работодателя е да установи, че е извършил подбор по критериите на чл. 329, ал. 1 КТ - по-висока квалификация и по-добра работа. Докато критерият квалификация е обективен факт и включва притежаваното образование по съответната специалност, степен на образование, наличие на допълнителна професионална квалификация, критерият качеството на работа се изразява в преценката на работодателя за точно, качествено и ефективно изпълнение на трудовите задължения.
С Тълкувателно решение № 3 от 16.01.2012 г. по т. д. № 3/2011 г. на ОСГК на ВКС е прието, че преценката на работодателя по чл. 329, ал. 1 КТ - кой от работниците и служителите има по-висока квалификация и работи по-добре подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, при упражняването на който съдът проверява основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите критерии на чл. 329, ал. 1 КТ на действително притежаваните от работниците и служителите квалификация и ниво на изпълнение на работата. Точното прилагане на закона, към което е насочен съдебния контрол за законосъобразност, не се изчерпва с констатиране формалното прилагане на критериите по чл. 329, ал. 1 КТ, а обхваща проверка на приетите от работодателя и оспорени от работника или служителя оценки на същите критерии, като подборът обхваща всички конкретни действия, които се свеждат до оценка на работата на всеки участник в него, както и до съпоставяне на приетите показатели за изпълнение на законовите критерии.
В процесния случай е било предвидено намаляване на щатните бройки на педагогическия персонал от 77 на 68 в сравнение с учебната 2008/2009 година в резултат от намаляване на броя на учениците от 773 на 647, респ. намаляване на паралелките от 35 на 30 за учебната 2009/2010 г. В тази връзка със заповед на директора е била определена комисия, която да извърши подбор при спазване на определени критерии и да предложи прекратяване на трудовите договори с четирима учители заемащи длъжности по посочени специалности, между които и един учител по български език и литература. Подбора е извършен между петима учители по български език и литература. Видно от протокола на комисията и петимата са били изравнени по образователна степен, с равна образователна квалификация, като ищцата е със специалност български и руски език с квалификация учител по български език и литература и учител по руски език и литература. По критерия ниво на изпълнение на възложената работа е обсъден показан успех (успеваемост) по преподаваната дисциплина, като сравнението е извършено единствено по показателя успех от учениците за учебната 2008/2009 година, по който критерии ищцата И. И. е получила най-ниска оценка - 4, 02 и е предложена да бъде съкратена. Показателят „успех на учениците” за съответната учебна година не може да даде обективна преценка за нивото на изпълнение на трудовата функция, ако това е й единствен показател за оценка на качествата на преподавателя. Резултатността при прилагането на професионалните знания и умения може да бъде преценявана и с оглед на показания успех на учениците, но той не може да бъде единствен, водещ и определящ нивото на изпълнение на възложената работа, предвид естеството на конкретната трудова функция. Работодателят не е развил този критерии във всичките му проявни форми, за да може да се извърши задълбочена и обективна оценка при съпоставяне на резултатите от извършваната работа между подлежащите на подбора лица. Както се посочи, критериите за подбора са установени в закона, те имат обективни признаци и тяхното спазване е част от правото на уволнение, затова при спор, упражненото право на подбор подлежи на съдебен контрол. В настоящия случай уволнението е извършено в нарушение на критериите за подбор и на общо основание то е незаконно, което обуславя основателността на иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ.
Уволнението е незаконно и поради нарушаване на чл. 333, ал. 4 КТ във вр. с чл. 10.5 от К. от 30.06.2008 г. за системата на народната просвета. Когато това е предвидено в колективния трудов договор, при уволнение поради съкращаване на щата или намаляване обема на работа на членове на синдиката (ищцата е член на синдикалната организация при К. от м. септември 2000 г.), работодателят е задължен да вземе предварително съгласие на съответния синдикален орган в предприятието. Доказателства за такова съгласие работодателят не е представил по делото.
Предвид изложеното обжалваното решението следва да бъде оставено в сила.
Жалбоподателят ще следва да заплати на другата страна съдебни разноски за настоящето производство в размер на 350 лв. адвокатско възнаграждение.
Водено от горното, Върховният касационен съд, състав на трето г. о.

Р Е Ш И

ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение № 74 от 17.05.2010 г. по гр. дело № 168/2010 г. на Видински окръжен съд.
ОСЪЖДА СОУ „Св. Св. К. и М.” [населено място] да заплати на И. Ц. И. съдебни разноски в размер на 350 лв.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: