Върховен касационен съд

Съдебен акт

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

487

 

София, 26.07.2010 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на седми юни две хиляди и десета година, в състав:

 

 

                                              

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Зяпкова

                                                ЧЛЕНОВЕ: Жива Декова

                                                                       Олга Керелска

 

при секретар Цветанка Найденова, като изслуша докладваното от съдия Зяпкова гр. дело № 339/2009 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 686/26.06.2009 г. на Върховния касационен съд, състав на Трето гражданско отделение е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГК, ІV-Б с-в от 31.10.2008 г., постановено по гр. д. № 4217/2007 г. по касационна жалба на “Ч” АД, София.

С обжалваното решение е оставено в сила решение на Софийски районен съд, ІІ ГК, 72 с-в № 141/29.10.2007 г. по гр. д. 3090/2007 г., с което „Е” АД, гр. С. е осъдено да заплати на Т. Ж. И. ЕГН ********** сумата 2 576.89 лв., съставляваща неизплатено обезщетение при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 331, ал. 1 КТ със законна лихва от 14.02.2007 г. до окончателното заплащане на главницата.

Касационното обжалване е допуснато при условията на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса за тълкуване и прилагане разпоредбите на чл. 211, чл. 272 и чл. 331 КТ в единство и взаимовръзка относно възможността за извършване на компенсация на дължимо от работника или служителя на работодателя чрез удръжки от трудовото му възнаграждение или обезщетение при изрично съгласие, изразено писмено пред работодателя.

Настоящият състав на Върховния касационен съд дава следния отговор по поставения въпрос:

Пълната имуществена отговорност на работника или служителя за причинена на работодателя вреда при или по повод изпълнение на служебните задължения съгласно чл. 211 КТ се осъществява по съдебен ред /общ исков процес; особено производство по финансови начети- чл. 299сл. ГПК /отм./; граждански иск в наказателния процес/. В тези случаи удръжки от трудовото възнаграждение се правят въз основа на влязло в сила съдебно решение или осъдителна присъда.

Предписаният с разпоредбата на чл. 211 КТ съдебен ред за осъществяване на пълната имуществена отговорност на работника или служителя към работодателя не означава забрана за доброволно заплащане на вредите от страна на работника или служителя. То е допустимо от закона на общо основание без спазване на особена процедура.

С императивната разпоредба на чл. 272 КТ изрично и изчерпателно са уредени случаите, при които по изключение могат да се правят удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя без негово съгласие. Чрез тази разпоредба Кодексът на труда закриля и гарантира изплащането на трудовото възнаграждение в размер, договорен между страните по трудовото правоотношение.

По аргумент за противното от разпоредбата на чл. 272 КТ може да се направи изводът, че със съгласие на работника или служителя могат да се правят удръжки от трудовото възнаграждение и в други случаи, извън посочените в чл. 272, ал. 1 КТ. С ал. 2 на чл. 272 КТ се ограничава месечният размер на удръжките по ал. 1, т. е. на тези удръжки, които се извършват без съгласие на работника или служителя. В несеквестируемата част на трудовото възнаграждение не се включват удръжките, извършени със съгласие на работника или служителя. Тези удръжки могат да се правят без нормативно ограничение в размера, за който работникът или служителят е дал съгласие.

Обект на закрилата по чл. 272 КТ е трудовото възнаграждение. Извън закрилата на трудовото възнаграждение остават обезщетенията и други плащания по трудовото правоотношение, които не са срещу положен труд.

С разпоредбата на чл. 331 КТ, създадена с измененията на КТ от м. март 2001 г., е създадено ново основание за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу заплащане от страна на работодателя на работника или служителя уговорено между тях по размер парично обезщетение, с установен в закона минимален размер на обезщетението.

По касационната жалба:

Основателна е.

Трудовото правоотношение между страните за длъжността „оператор на компютър-касиер” в ЕРР София, ТУ К. към Д. „Т” на „Е” АД е прекратено на основание чл. 331, ал. 1 КТ със заповед на изпълнителния директор №/27.12.2006 г. Безспорно е, че ищцата е подписала писмена декларация, с която е дала съгласие от дължимото й от работодателя на основание чл. 331, ал. 2 КТ обезщетение в размер на 18 брутни месечни заплати да се удържи сумата 2 576.89 лв., съставляваща парична равностойност на установена липса на парични средства при ревизия на електронна каса № 1* в ТУ К. , дължима от ищцата на работодателя в качеството си на касиер - материално-отговорно лице на каса № 1110121.

За да приеме, че сумата е незаконосъобразно удържана и да присъди на ищцата удържаната от работодателя сума в размер на 2 576.89 лв. въззивният съд е посочил, че възможността да се извърши от ответника-работодател удръжка от обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ поради установена липса в касата, за която липса ищцата отговаря като МОЛ е само след успешно проведено съдебно производство и ангажиране на пълна имуществена отговорност по силата на съдебно решение.

Решението е неправилно.

При положение, че ищцата е признала констатираната липса с изразено от нея пред работодателя в писмена форма безусловно съгласие, сумата на констатираната при ревизия на касата е удържана правомерно.

Предвиденият с чл. 211 КТ съдебен ред за събиране на сумата от констатирана липса е предвидена от закона възможност за работодателя. Съдебният ред е изключен в случаите, когато страните по трудовото правоотношение са уредили доброволно отношенията си. Декларацията, подписана от ищцата, с която се е съгласила от обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ да й бъде удържана конкретно посочена сума е достатъчно основание за работодателя да удържи сумата. След като страните по трудовия договор са избрали този начин за възстановяване на сумата от констатираната липса работодателят не е длъжен да търси сумата по съдебен ред.

С даденото от въззивния съд тълкуване на разпоредбите на чл. 211 КТ, чл. 272 КТ и чл. 331 КТ е игнорирана свободата на работника или служителя да се разпорежда с трудовото си възнаграждение, а в конкретния случай обезщетение. Като се е позовал на чл. 211 КТ относно реда за осъществяване на пълната имуществена отговорност на отчетник /каквато ищцата безспорно е била/ и като е приел, че съгласието й за извършване на удръжка от уговореното обезщетение по чл. 331, ал. 2 КТ е без правно значение и не може да дерогира приложението на чл. 211 КТ съдът е нарушил материалния закон.

Твърдението на ищцата, че е въведена в заблуждение при подписване на декларацията-съгласие е защитен довод на страна в процеса, в подкрепа на който не са ангажирани никакви доказателства.

Въззивното решение следва да се отмени изцяло и да се постанови ново решение, с което да се отхвърли изцяло иска за заплащане на сумата 2 576.89 лв. със законна лихва от 14.02.2007 г. до окончателното й заплащане.

На основание чл. 78, ал. 8 ГПК, чл. 7, ал. 2, т. 2 и чл. 9 от Наредба № 1/9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ответника следва да се присъди сумата 750 лв. възнаграждение за процесуално представителство пред трите инстанции.

Предвид изложеното и на основание чл. 293, ал. 1 и 2 ГПК Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТМЕНЯ въззивното решение на Софийски градски съд, ГК, ІV Б с-в от 31.10.2008 г. по гр. д. № 4217/2007 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Т. Ж. И. ЕГН **********, живуща: гр. К., ул. „Д” № 9, вх. Б, ет. 1, ап. 13 против „Ч„ АД, гр. С., ул. „Ц” № 3* като универсален правоприемник на „Е” АД иск с правно основание чл. 331, ал. 2 КТ в размер на сумата 2 576.89 лв. със законна лихва от 14.02.2007 г. до окончателното заплащане.

ОСЪЖДА Т. Ж. И. да заплати на „Ч” АД, София, ул. „Ц” № 3*;сумата 750.00 лв. възнаграждение за процесуално представителство пред трите инстанции.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: