Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС постанови решение по наказателно дело № 435/2022 г. срещу бившия зам. областен управител на Монтана Цветко Ц. за шофиране през 2019 г. с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила

С Решение № 52 по н.д. № 435/2022 г. Второ наказателно отделение на Върховния касационен съд (ВКС) изменя Решение № 109 от 12.04.2022г. по внохд № 885/2021 г. на Софийския апелативен съд (САС), като намалява размера на наложеното на подсъдимия Цветко Ц. за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 НК наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство от две години на една година и шест месеца и оставя в сила решението в останалата му част.

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Цветко Ц. срещу решението Софийския апелативен съд, с което е потвърдена присъдата на Софийския градски съд по н.о.х.д. № 820/2020 г. С нея подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 54 от НК (управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила), поради което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца, отложено с изпитателен срок от 3 години, „глоба“ в размер на 1000 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 2 години.

Върховният касационен съд приема жалбата за допустима и частично основателна. В правоприлагащата си дейност апелативният съд не е допуснал твърдяните от касатора процесуални нарушения, ограничили неговите или тези на подзащитния му права, или довели до неправилно приложение на материалния закон. Пред всички съдебни състави защитата се е фокусирала върху твърдяна от подсъдимия употреба на вода за устна хигиена непосредствено преди извършената проверка. При назначената експертиза безсъмнително се установява, че при извършена проверка с техническото средство преди изплакване на устната кухина с вода за устна хигиена в концентрирано състояние показанията му са за налични 0.00 промила алкохол. Разяснено е от експерта, че техническото средство е фабрично калибрирано да отграничава наличен алкохол в устната кухина в момента, когато той се намира в нея, от такъв в издишания въздух. В ситуация, в която той е останал само в устната кухина показанието винаги би било „алкохол в устата“ и този резултат не се взема предвид при преценката за съставомерност на извършеното. Именно поради спецификите на действието на това техническо средство, вещите лица и респективно съдът, са категорични в своите изводи, че установеното наличие на 1.53 промила алкохол в издишания въздух от Цветко Ц. е наличен и в белите дробове и не е в резултат на непосредствено предшестваща проверката употреба на вода за устна хигиена, тъй като наличния в нея минимално съдържим бутанол (а не етанол) – 0.5 % от съдържанието на цялата опаковка, на практика се резорбира от устната лигавица.

Съдебният състав на ВКС не намира причина да бъде ревизирана позицията на контролирания съд относно размера на наложените на подсъдимия наказания лишаване от свобода и глоба, които са отмерени след преценка на съотносимостта между смекчаващи и отегчаващи отговорността на подсъдимото лице обстоятелства. Касационният състав обаче счита, че целите на наказанието биха могли да бъдат постигнати и с по-къс от определения от предходните съдебни състави двугодишен срок на лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В конкретния случай подсъдимият е лишен по административен ред (чл. 171, т.1, б.“б“ ЗДвП) да управлява МПС от 21.10.2019 г. до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца. След изтичане на този срок свидетелството за правоуправление на Цветков е върнато като той управлява МПС и към настоящия момент. Въпреки това от момента на подновяване на тази му възможност и досега не са налице данни той да е нарушавал правилата за движение по пътищата, включително и да е шофирал след употреба на алкохол. Това индикира позитивна промяна у подсъдимия към съобразяване със законовите запрети и мотивира съда да приеме, че временното отнемане на свидетелството му за правоуправление, чийто срок е приспаднат на основание чл. 59, ал. 4 НК от срока на наказанието по чл. 343г НК, е оказало своето превъзпитателно въздействие, пише в съдебното решение. Логична последица от това схващане е изменение на отмерения от предходните съдебни състави срок на лишаване на Цветко Ц. от право да управлява моторно превозно средство от две години на една година и шест месеца, съответстващ на времето, през което той е бил лишен от това право по административен ред.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура