Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА НА ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД И
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Тълкувателно дело № 5/2023г.
по описа на ВАС
Съдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване 10.07.2024 г.
Разпореждане за образуване  
Искане от председателя на ВКС и председателя на ВАС  
Тълкувателно дело № 4/2023г.
по описа на ВАС
Съдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване на закрито заседание  10.07.2024 г.
Разпореждане за изменение на разпореждането за образуване  
Разпореждане за образуване  
Искане от председателя на ВКС и председателя на ВАС  
Тълкувателно дело № 3/2023г.
по описа на ВАС
Съдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване 10.07.2024 г.
Разпореждане за образуване  
Искане от председателя на ВКС и председателя на ВАС  
Тълкувателно дело № 2/2023г.
по описа на ВАС
Съдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване 10.07.2024 г.
Разпореждане за образуване  
Искане от председателя на ВКС и председателя на ВАС  
Тълкувателно дело № 1/2023г.
по описа на ВКС
Съдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване и покани10.07.2024 г.
Разпореждане за преобразуване в ОСНГТКОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ОТКЛОНЯВАНЕ
Разпореждане за насрочване на закрито заседание24.01.2024 г.
Определение по чл. 292 ГПК  
Определение по чл. 292 ГПК  
Разпореждане за образуване  
Тълкувателно дело № 5/2022 г.
по описа на ВАС
Съдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ15.02.2023 г.
Разпореждане за насрочване30 11 2022 г.
Разпореждане за насрочване26.10.2022 г.
Разпореждане на докладчиците
Разпореждане за образуване  
Искане от председателя на ВКС и председателя на ВАС  
Тълкувателно дело № 4/2022 г.
по описа на ВАС
Съдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ24.01.2024 г.
Разпореждане за насрочване 17.05.2023 г.
Разпореждане за насрочване 26.10.2022 г.
Разпореждане на докладчиците  
Разпореждане за образуване  
Искане от министъра на правосъдието  
Тълкувателно дело № 3/2022 г.
по описа на ВАС
Съдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ15.02.2023 г.
Разпореждане за насрочване 30.11.2022 г.
Разпореждане за насрочване 26.10.2022 г.
Разпореждане за насрочване 07.07.2022 г.
Разпореждане за образуване  
Искане от председателите на ВКС и ВАС  
Тълкувателно дело № 2/2022 г.
по описа на ВАС
Съдебен актЗаседания
ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Разпореждане за насрочване 30.11.2022 г.
Разпореждане за насрочване 26.10.2022 г.
Разпореждане на докладчиците 07.07.2022 г.
Разпореждане за образуване  
Искане от главния прокурор на РБ  
Тълкувателно дело № 1/2022 г.
по описа на ВКС
Съдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ17.05.2023 г.
Разпореждане за насрочване15.02.2023 г.
Разпореждане за образуване  
Предложение на председателя на ВАС  
Предложение на заместниците на председателя на ВКС  
Тълкувателно дело № 1/2019 г.
по описа на ВАС
Съдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване 27.11.2020 г.
Разпореждане за отсрочване отсрочено
Разпореждане за насрочване 25.06.2020 г.
Разпореждане за насрочване 06.02.2020 г.
Разпореждане - предложение  
Разпореждане за образуване  
Искане от главния прокурор на РБОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2017 г.
по описа на ВКС
Съдебен актЗаседания
Предложение за образуване 08.02.2018 г.
Искане от председателите на ВКС и ВАС  
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2017 г.
по описа на ВАС
Съдебен актЗаседания
Предложение за образуване 31.01.2019 г.
Разпореждане за образуване 25.10.2018 г.
Разпореждане - комисия за подпомагане на докладчиците 25.01.2018 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2016 г.
по описа на ВКС
Съдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 25.10.2018 г.
Разпореждане на докладчиците 15.02.2018 г.
Разпореждане за насрочване 27.10.2016 г.
Искане за допълване  
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2015 г.
по описа на ВКС
Съдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеОПРЕДЕЛЕНИЕ27.11.2020 г.
Разпореждане за отсрочване отсрочено
Разпореждане за насрочване 25.06.2020 г.
Разпореждане за насрочване 06.02.2020 г.
Предложение за образуване 18.04.2019 г.
Допълнение към предложението за образуване 31.01.2019 г.
Разпореждане за образуване 09.03.2017 г.
Разпореждане за насрочване 02.03.2017 г.
Протокол от 24.03.2016 г. 24.11.2016 г.
Разпореждане за насрочване 24.03.2016 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за пренасрочване  
Спиране  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Тълкувателно дело № 1/2015 г.
по описа на ВАС
Съдебен актЗаседания
Предложение за образуване 24.03.2016 г.
Искане от председателите на ВКС и ВАС  
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2014 г.
по описа на ВКС
Съдебен актЗаседания
Предложение за образуване 12.03.2015 г.
Разпореждане за образуване 22.01.2015 г.
Предложение на докладчиците 20.11.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане на председателя на ВКС  
Разпореждане за допълване  
Предложение от зам.-председателите на ВАС и ВКС  
Предложение на докладчиците  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане на и.ф. председател на ВКС  
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2014 г.
по описа на ВАС
Съдебен актЗаседания
Искане от председателите на ВКС и ВАС 05.02.2015 г.
Разпореждане за образуване 12.12.2014 г.
Разпореждане на докладчиците 23.10.2014 г.
Разпореждане за насрочванеТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ДЕЛА ПО КОЛЕГИИ
Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия ОСГТК ОСНГТК ВКС и ВАС Правила
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура