Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА НА ВКС

ГРАЖДАНСКА И ТЪРГОВСКА КОЛЕГИИ

Тълкувателно дело № 1/2024г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК
Предложение от съдия Евгений Стайков-заместник на председателя на ВКС и ръководител на Търговска колегия
Тълкувателно дело № 3/2023 г. ОСГТК-Давност при уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежиСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване31.10.2024 г.
Разпореждане на председателя на ВКС
Разпореждане за насрочване и покани16.05.2024 г.
Определение по гр. д. № 4859/2022 г.ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Разпореждане за насрочване в закрито заседание9.11.2023 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 2/2023 г. ОСГТК-Въпроси по прилагането на чл. 432, ал. 1, т. 2 ГПК; чл. 433, ал. 1, т. 2 и т. 8 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване30.05.2024 г.
Разпореждане за насрочване22.02.2024 г.
Разпореждане за покани05.10.2023 г.
Разпореждане за образуване  
Предложение от Висшия адвокатски съвет
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 1/2023 г. ОСГТК- Чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Определение по чл. 292 ГПК
Тълкувателно дело № 3/2022 г. ОСГТК-Чл. 95 ЗАПСПСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване20.06.2024 г.
Разпореждане за насрочване 21.03.2024 г.
Разпореждане за насрочване 14.12.2023 г.
Разпореждане за покани 22.06.2023 г.
Разпореждане за образуване  
Предложение от Висшия адвокатски съвет  
Тълкувателно дело № 2/2022 г. ОСГТК-Обжалваемост на определение за спиране, поради отправеното по реда на чл. 628 и сл. ГПК преюдициално запитване от друг съдСъдебен актЗаседания
Разпореждане за прекратяване  
Разпореждане за образуване  
Предложение от заместник-председателите на ВКС и ръководители на Търговска колегия и Гражданска колегия  
Тълкувателно дело № 1/2022 г. ОСГТК-Правно основание на иска срещу държавата- удържани такси по чл. 35а ЗЕВИСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ09.03.2023 г.
Разпореждане за покани 03.11.2022 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 4/2021 г. ОСГТК - Частичен отказ от иск, заявен в касационното производствоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ20.10.2022 г.
Разпореждане за покани05.05.2022 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Определение по чл. 292 ГПК  
Протоколно определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 3/2021 г. ОСГТК - Установяване на пропуснати ползи от деликт със сигурностСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ3.11.2022 г.
Разпореждане за покани 02.06.2022 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 2/2021 г. ОСГТК-Разпределение в изпълнителното производство по ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ20.10.2022 г.
Разпореждане за покани10.03.2022 г.
Разпореждане за образуване  
Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет  
Тълкувателно дело № 1/2021 г. ОСГТК-За размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди от деликт, при разпоредбата на чл.51, ал.2 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ02.06.2022 г.
Разпореждане за насрочване 14.04.2022 г.
Разпореждане за покани 25.11.2021 г.
Разпореждане за насрочване в закрито заседание13.05.2021 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 7/2020 г. ОСГТК - Задължително или факултативно другарство при иск за нищожност, предявен от трето лицеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ17.11.2022 г.
Разпореждане за покани 12.05.2022 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 6/2020 г. ОСГТК - Отмяна на възлагателно постановлениеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ14.04.2022 г.
Разпореждане за покани 22.04.2021 г.
Разпореждане за образуване  
Предложение от заместник-председателите на ВКС и ръководители на Търговска колегия и Гражданска колегия  
Тълкувателно дело № 5/2020 г. ОСГТК - Липса на съгласие за сключване на договор от недееспособенСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ07.04.2022 г.
Разпореждане за покани 21.10.2021 г.
Разпореждане за насрочване в закрито заседание11.02.2021 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 4/2020 г. ОСГТК - Иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД с отложено плащанеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ09.03.2023 г.
Разпореждане за насрочване 13.10.2022 г.
Разпореждане за насрочване 12.05.2022 г.
Разпореждане за насрочване 21.04.2022 г. отсрочено
Разпореждане за покани 28.10.2021 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 3/2020 г. ОСГТК-Спиране на давността в изпълнителното производствоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ09.02.2023 г.
Разпореждане за покани 06.10.2022 г.
Разпореждане за насрочване в закрито заседание 17.02.2022 г.
Разпореждане за насрочване в закрито заседание 04.02.2021 г.
Разпореждане за насрочване 24.06.2020 г.
Разпореждане за образуване  
Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет  
Тълкувателно дело № 2/2020 г. ОСГТК - Възражение за прихващанеСъдебен актЗаседания
Разпореждане за нови докладчици и насрочване 10.02.2022 г.
Разпореждане за насрочване 15.04.2021 г.
Разпореждане за насрочване 03.12.2020 г.
Разпореждане за удължаване на срока за становища  
Разпореждане за допълване  
Предложение на комисията  
Разпореждане за пренасрочване 01.10.2020 г.
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване  
Искане от председателя на Висшия адвокатски съветРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2020 г. ОСГТК - Служебна проверка за нищожност на сделкаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за нов докладчик, член на комисията и насрочванеРЕШЕНИЕ17.03.2022 г.
Разпореждане за насрочване 15.04.2021 г.
Разпореждане за насрочване 03.12.2020 г.
Разпореждане за удължаване на срока за становища  
Разпореждане за пренасрочване 01.10.2020 г.
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване  
Искане от председателя на Висшия адвокатски съвет  
Тълкувателно дело № 5/2019 г. ОСГТК - Чл. 147, ал. 1 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване 9.12.2021 г.
Разпореждане за пренасрочване 05.11.2020 г.
Разпореждане за пренасрочване пренасрочено
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПКРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2019 г. ОСГТК - Прекъсване на давността на основание чл. 116, б. "а" ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване 29.09.2022
Разпореждане за насрочване 17.02.2022
Разпореждане за покани 14.10.2021 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПКРЕШЕНИЕ  
Тълкувателно дело № 3/2019 г. ОСГТК - Разграничение между граждански и търговски делаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ27.01.2022 г.
Разпореждане за удължаване на срока за становища  
Разпореждане за пренасрочване 29.10.2020 г.
Разпореждане за покани пренасрочено
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 2/2019 г. ОСГТК - Иск по чл. 135 ЗЗД, предявен от цесионерСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ18.02.2021 г.
Разпореждане за покани 20.02.2020 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Решение № 99/17.09.2018 г.  
Решение № 199/13.11.2012 г.  
Тълкувателно дело № 1/2019 г. ОСГТК - ЕвикцияСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ03.06.2021 г.
Разпореждане за насрочване 24.10.2019 г.
Разпореждане за покани  
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 3/2018 г. -Вписване на ипотека, съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ11.02.2021г.
Разпореждане за насрочване 04.02.2021 г.
Разпореждане за допълнителни членове на комисията  
Разпореждане за пренасрочване 13.06.2019 г.
Разпореждане за пренасрочване 30.05.2019 г.
Разпореждане за покани 14.03.2019 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 2/2018 г. ОСГТК - чл. 274, ал. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ19.05.2022 г.
Разпореждане за насрочване 10.03.2022 г.
Разпореждане за насрочване отложено
Разпореждане за насрочване 11.02.2021 г.
Разпореждане за насрочване 08.11.2018 г.
Разпореждане за покани  
Разпореждане за образуване  
Предложение от заместниците на председателя на ВКС  
Тълкувателно дело № 1/2018 г. ОСГТК - чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделиетоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ22.11.2018 г.
Разпореждане за насрочване 17.05.2018 г.
Разпореждане за образуване  
Определение по чл. 292 ГПК  
Тълкувателно дело № 8/2017 г. ОСГТК - чл. 422 ГПК- банков кредитСъдебен актЗаседания
Разпореждане за промяна на докладчик 21.02.2019 г.
Определение по чл. 292 ГПК 07.06.2018 г.
Определение по чл. 292 ГПК 01.03.2018 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочване, за прередактиране  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 7/2017 г. ОСГТК - цени ел. енергияСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на Висш адвокатски съвет 07.06.2018 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 6/2017 г. ОСГТК - Обжалване на определенияСъдебен актЗаседания
Предложение на заместниците на председателя на ВКС 29.11.2018 г.
Искане от председателя на ВКС 29.03.2018 г.
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСГТК - чл. 55, ал. 1, пр. 1-во ЗЗДСъдебен актЗаседания
Определение по чл. 292 ГПК 08.11.2018 г.
Разпореждане за образуване 30.11.2017 г.
Разпореждане за насрочване за прередактиране  
Предложение на комисията  
Разпореждане за покани  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2017 г. ОСГТК - - Принудително изпълнениеСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС 07.02.2019 г.
Разпореждане за образуване 31.05.2018 г.
Становище на заместник председателите на ВКС  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2017 г. ОСГТК - ЛихвиСъдебен актЗаседания
Предложение на заместниците на председателя на ВКС 14.02.2019 г.
Разпореждане за образуване 10.05.2018 г.
Разпореждане за насрочване за прередактиране 23.11.2017 г.
Разпореждане за изменение на разпореждането за образуване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСГТК - чл. 135 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване 16.05.2019 г.
Становище на заместниците на председателя на ВКС 29.11.2018 г.
Разпореждане за образуване 01.03.2018 г.
Предложение на комисията за изготвяне на проект на ТД 30.11.2017 г.
Разпореждане за насрочване  
Предложение от заместниците на предсадателя на ВКС  
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСГТК - чл. 229 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за насрочване 09.05.2019 г.
Разпореждане за нов член на комисията 11.10.2018 г.
Определение по чл.292 ГПК 23.11.2017 г.
Становище от заместниците на председателя на ВКС  
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2016 г. ОСГТК - Чл. 15, ал. 4, т. 10 от ЗКСъдебен актЗаседания
Определение по ч.292 ГПК 15.03.2018 г.
Разпореждане за образуване 30.11.2017 г.
Разпореждане за определяне на комисия 08.06.2017 г.
Разпореждане за насрочване 04.05.2017 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2016 г. ОСГТК - Частичен искСъдебен актЗаседания
Определение по чл.292 ГПК 07.03.2019 г.
Разпореждане за образуване 01.11.2018 г.
Разпореждане за допълване 22.03.2018 г.
Определение № 174/ 31.10.2016 г. по т. д. № 53181/16 г. на ІІ г.о. 28.09.2017 г.
Разпореждане за определяне на комисия  
Определение по чл.292 ГПК  
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване, за прередактиране  
Разпореждане за покани за становища  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2016 г. ОСГТК - Обезщетение неимуществени вредиСъдебен актЗаседания
Предложение от зам. председателите на ВКС  
Разпореждане за образуване  
Разпореждане за преобразуване  
Тълкувателно дело № 1/2016 г. ОСГТК - Обезщетение деликтСъдебен актЗаседания
Определение по ч.292 ГПК 01.12.2016 г.
Разпореждане за образуване 13.10.2016 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за конкретизиране на въпроса  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 5/2015 г. ОСГТК - чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПКСъдебен актЗаседания
Искане от председателя на ВКС 14.06.2018 г.
Разпореждане за образуване 07.12.2017 г.
Разпореждане за насрочване 16.02.2017 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2015 г. ОСГТК - Чл. 390, ал. 3 ГПК - срокСъдебен актЗаседания
Определение по чл.292 ГПК 01.12.2016 г.
Разпореждане за образуване 13.10.2016 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2015 г. ОСГТК - Изпълнително производствоСъдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България 08.06.2017 г.
Предложение от зам.председателите на ВКС 09.02.2017 г.
Искане от председателя на ВКС  
Разпореждане за образуване  
Определение по чл.292 ГПК  
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за допълване  
Предложение от заместниците на председателя на ВКС  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2015 г. ОСГТК - Договори за арендаСъдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България 11.05.2017 г.
Определение по чл.292 ГПК 04.05.2017 г.
Разпореждане за образуване 21.04.2016 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2015 г. ОСГТК - Особени залозиСъдебен актЗаседания
Искане от омбудсмана на Република България 17.05.2018 г.
Разпореждане за образуване 12.04.2018 г.
Определение по чл.292 ГПК 15.06.2017 г.
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за пренасрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 7/2014 г. ОСГТК - ОтмянаСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателите на ВКС 17.05.2017 г.
Разпореждане за образуване 27.04.2017 г.
Разпореждане за насрочване 30.03.2017 г.
Разпореждане за насрочване 14.04.2016 г.
Разпореждане за насрочване 18.02.2016 г.
Разпореждане за насрочване 03.12.2015 г.
Разпореждане за насрочване 08.10.2015 г.
Разпореждане за определяне на друг член на комисията 18.06.2015 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за относно проекта за тълкувателно решение  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за отсрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 6/2014 г. ОСГТК - чл.282 ГПК - гаранцииСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателите на ВКС 01.10.2015 г.
Разпореждане за образуване 23.04.2015 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 5/2014 г. ОСГТК - Съдържание пълномощноСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателите на ВКС 10.11.2016 г.
Разпореждане за образуване 06.10.2016 г.
Разпореждане за допълване 16.06.2016 г.
Разпореждане за насрочване 17.03.2016 г.
Определение по чл.292 ГПК 29.10.2015 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС 19.03.2015 г.
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2014 г. ОСГТК - Чужда валутаСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 26.03.2015 г.
Определение по чл.292 ГПК 19.02.2015 г.
Разпореждане за насрочване 06.11.2014 г.
Разпореждане за пренасрочване 16.10.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2014 г. ОСГТК - Деноминация - цена на искаСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 02.10.2014 г.
Разпореждане за образуване 29.05.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2014 г. ОСГТК - Подзаконов нормативен акт - спиране на гражданско делоСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС 23.10.2014 г.
Разпореждане за образуване 08.05.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2014 г. ОСГТК - Отрицателни факти - доказателствена тежестСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателя на ВКС 27.02.2014 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 9/2013 г. ОСГТК - § 6а ПЗР на ЗППДОбП /отм./Съдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 16.10.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК 24.04.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 8/2013 г. ОСГТК - Спиране - тълкувателно делоСъдебен актЗаседания
Предложение от зам.-председателите на ВКС 10.04.2014 г.
Разпореждане за образуване 20.03.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 7/2013 г. ОСГТК - Чл. 92, ал. 1 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 02.10.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК 30.01.2014 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 6/2013 г. ОСГТК - Обезпечително производствоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 30.01.2014 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС 10.10.2013 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС  
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 5/2013 г. ОСГТК - Чл.135 ЗЗД, СИОСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 27.11.2014 г.
Предложение за допълване 09.10.2014 г.
Разпореждане за насрочване 29.05.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК 23.01.2014 г.
Разпореждане за допълване 06.06.2013 г.
Разпореждане за допълване  
Определение по чл.292 ГПК  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 4/2013 г. ОСГТК - Заповедно производствоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 22.05.2014 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС 15.05.2014 г.
Предложение за допълване 24.04.2014 г.
Разпореждане за допълване 17.04.2014 г.
Определение по чл.292 ГПК 27.02.2014 г.
Разпореждане за допълване 20.02.2014 г.
Разпореждане за насрочване 13.02.2014 г.
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за пренасрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 3/2013 г. ОСГТК - Чл.137, ал.1, т.7 ТЗ, чл.38, ал.1 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 24.10.2013 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС 09.05.2013 г.
Определение по чл.292 ГПК  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2013 г. ОСГТК - Изпълнително производствоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 21.05.2015 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС 02.04.2015 г.
Предложение за допълване 05.03.2015 г.
Разпореждане за допълване 06.11.2014 г.
Разпореждане за насрочване 12.06.2014 г.
Разпореждане за насрочване 13.03.2014 г.
Разпореждане за насрочване 05.12.2013 г.
Разпореждане за насрочване 22.05.2013 г.
Разпореждане за насрочване 28.03.2013 г.
Искане от омбудсмана на Република България  
Разпореждане за допълване и отсрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване и членове на комисията  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2013 г. ОСГТК - Въззивно производствоСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 07.11.2013 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС 16.05.2013 г.
Разпореждане за насрочване 11.04.2013 г.
Разпореждане за участие в комисията  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 8/2012 г. ОСГТК - Отрицателен установителен иск - правен интересСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 31.10.2013 г.
Предложение от зам.-председателите на ВКС 06.06.2013 г.
Разпореждане за определяне на докладчик, комисия и насрочване 18.04.2013 г.
Предложение за изменение на разпореждане за образуване 28.02.2013 г.
Разпореждане за изменение на разпореждане за образуване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 7/2012 г. ОСГТК - ВписванияСъдебен актЗаседания
Предложение за приемане 04.04.2013 г.
Разпореждане за образуване 07.03.2013 г.
Разпореждане за насрочване 31.01.2013 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 6/2012 г. ОСГТК - РазноскиСъдебен актЗаседания
Предложение за образуване 17.10.2013 г.
Разпореждане за образуване 30.05.2013 г.
Разпореждане за допълване на разпореждане за образуване 14.03.2013 г.
Писмо от Софийски районен съд 24.01.2013 г.
Предложение за допълване  
Разпореждане за допълване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочване  
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 5/2012 г. ОСГТК - Чл. 124, ал. 4 ГПКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 18.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК 20.09.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ05.07.2012 г.
Тълкувателно дело № 4/2012 г. ОСГТК - Неимуществени вреди- договорна отговорностСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 04.10.2012 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ06.12.2012 г.
Тълкувателно дело № 3/2012 г. ОСГТК - Чл. 82 ЗЗДСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 08.11.2012 г.
Определение по чл.292 ГПК 05.07.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ14.06.2012 г.
Тълкувателно дело № 2/2012 г. ОСГТК - Чл. 282 ГПКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 04.10.2012 г.
Разпореждане за образуване 31.05.2012 г.
Разпореждане за насрочванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСГТК - Тълкувателно дело № 8/2012 г. на ОСГКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване  
Тълкувателно дело № 3/2011 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 11.04.2012 г.
Разпореждане за образуване 19.01.2012 г.
ДиспозитивРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 2/2011 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 10.11.2011 г.
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ19.05.2011 г.
Тълкувателно дело № 1/2011 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване 26.01.2012 г.
  20.12.2011 г.
 РЕШЕНИЕ28.04.2011 г.
Тълкувателно дело № 2/2010 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Искане за образуване 14.10.2010 г.
Разпореждане за образуванеРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
Разпореждане за образуване  
Определение по чл.292 ГПК  
Определение по чл.292 ГПКРЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2009 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
Тълкувателно дело № 1/2008 г. ОСГТКСъдебен актЗаседания
 РЕШЕНИЕ 
ДЕЛА ПО КОЛЕГИИ
Наказателна колегия Гражданска колегия Търговска колегия ОСГТК ОСНГТК ВКС и ВАС Правила
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура