Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Публични покани


№ 01029 01 / 15.01.2016 г.

Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия за нуждите на Върховния касационен съд

Документи по възлагане на обществената поръчка
Документи по изпълнение на възложената поръчка


№ 01029 20 / 22.12.2015 г.

Изработка на комплексна информационна система, състояща се от терминали, екрани и софтуерни модули, които да визуализират полезна за посетителите на Съдебната палата в гр. София информация

Документи по възлагане на обществената поръчка
Документи по изпълнение на възложената поръчка


№ 01029 19 / 23.11.2015 г.

Оптимизация на бързодействието на Автоматизираната система за управление на делата АСУД и интегриране с единната среда за безхартиен обмен на дела във Върховния касационен съд

Документи по възлагане на обществената поръчка
Документи по изпълнение на възложената поръчка


№ 01029 18 / 22.10.2015 г.

Изработване и доставка на хартиени торби и настолни календари с лого за нуждите на Върховния касационен съд

Документи по възлагане на обществената поръчка


№ 01029 09 / 02.06.2015 г.

Строително-ремонтни работи в Съдебната палата в гр. София

Документи по възлагане на обществената поръчка
Документи по изпълнение на възложената поръчка


№ 01029 07 / 19.05.2015 г.

Техническа поддръжка на комуникационни устройства, компютри и Интернет сайт за нуждите на Върховния касационен съд

Документи по възлагане на обществената поръчка
Документи по изпълнение на възложената поръчка


№ 01029 05 / 04.05.2015 г.

Доставка на горива за автомобилите на Върховния касационен съд

Документи по възлагане на обществената поръчка
Документи по изпълнение на възложената поръчка


№ 01029 04 / 29.04.2015 г.

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата в гр. София

Документи по възлагане на обществената поръчка
Документи по изпълнение на възложената поръчка


№ 01029 03 / 27.02.2015 г.

Извеждане на дъждовната вода извън сградата и ремонт на битовата канализация в Почивната база на ВКС в с. Лозенец, община Царево

Документи по възлагане на обществената поръчка
Документи по изпълнение на възложената поръчка


№ 01029 02 / 18.02.2015 г.

Изработване на печатни материали за нуждите на Върховния касационен съд, подвързване на печатни издания и съдебни актове

Документи по възлагане на обществената поръчка
Документи по изпълнение на възложената поръчка


№ 01029 01 / 20.01.2015 г.

ВКС обявява обществена поръчка по реда на глава 8 "а" от ЗОП с предмет: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на ВКС”

Документи по възлагане на обществената поръчка
Документи по изпълнение на възложената поръчка


24.10.2014 г.

ВКС обявява обществена поръчка за канцеларски материали и офис принадлежности

Документи:

Публична покана - ID 9035102 24.10.2014 г.
Документация за участие 24.10.2014 г.
Препис от Заповед 24.10.2014 г.
Техническа спецификация 24.10.2014 г.
Протокол 14.11.2014 г.
Решение за определяне на изпълнител 14.11.2014 г.
Договор 27.11.2014 г.
Приложение № 1 към договора: Техническо предложение на Изпълнителя 27.11.2014 г.
Приложение № 2 към договора: Ценово предложение на Изпълнителя 27.11.2014 г.
Извършени плащания по Договор през м. декември 2014 г. 08.01.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. януари 2015 г. 10.02.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. февруари 2015 г. 09.03.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. март 2015 г. 27.03.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. април 2015 г. 08.05.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. май 2015 г. 04.06.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. юни 2015 г. 03.07.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. юли 2015 г. 13.08.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. август 2015 г. 28.08.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. септември 2015 г. 16.10.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. октомври 2015 г. 03.11.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. ноември 2015 г. 02.12.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. декември 2015 г. 12.12.2015 г.
Информация за приключил договор 12.12.2015 г.


06.10.2014 г.

ВКС обявява обществена поръчка за доставка на копирна хартия

Документи:

Публична покана - ID 9034401 06.10.2014 г.
Документация за участие 06.10.2014 г.
Препис от Заповед 06.10.2014 г.
Техническа спецификация 06.10.2014 г.
Протокол 03.11.2014 г.
Решение за определяне на изпълнител 03.11.2014 г.
Договор 14.11.2014 г.
Извършени плащания по Договор през м. декември 2014 г. 08.01.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. януари 2015 г. 10.02.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. февруари 2015 г. 09.03.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. март 2015 г. 27.03.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. април 2015 г. 08.05.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. май 2015 г. 04.06.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. юни 2015 г. 03.07.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. юли 2015 г. 13.08.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. август 2015 г. 28.08.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. септември 2015 г. 16.10.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. октомври 2015 г. 03.11.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. ноември 2015 г. 02.12.2015 г.
Информация за приключил договор 09.12.2015 г.


21.05.2014 г.

ВКС обявява обществена поръчка с предмет "Доставка на горива за автомобилите на ВКС"

Документи:

Публична покана - ID 9029517
Препис от Заповед
Образец на оферта за участие
Проект на договор
Образец на декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП
Решение за определяне на изпълнител
Информация за извършени плащания след 01.10.2014 г. 04.02.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. януари 2015 г. 17.02.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. февруари 2015 г. 20.02.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. март 2015 г. 27.03.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. април 2015 г. 22.04.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. май 2015 г. 27.05.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. юни 2015 г. 19.06.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. юли 2015 г. 17.07.2015 г.
Информация за приключил договор 17.07.2015 г.


16.04.2014 г.

ВКС обявява обществена поръчка с предмет "Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Съдебната палата"

Документи:

Публична покана - ID 9028347
Заповед №528/16.04.2014 г.
Образец на оферта за участие
Проект на договор
Справка за преките телефонни линии на ВКС
Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП
Решение за определяне на изпълнител
Информация за извършени плащания след 01.10.2014 г. 04.02.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. януари 2015 г. 17.02.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. февруари 2015 г. 09.03.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. март 2015 г. 30.03.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. април 2015 г. 24.04.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. май 2015 г. 27.05.2015 г.
Извършени плащания по Договор през м. юни 2015 г. 03.07.2015 г.
Информация за приключил договор 03.07.2015 г.


ПОРЪЧКИ
Процедури до 15.04.2016 г. Процедури след 15.04.2016 г. Пазарни консултации Публични покани Събиране на оферти с обява Становища АОП Предварителни обявления Обяви за директно възлагане по чл. 20 ал. 4 от ЗОП Друга информация
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура