Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Процедури след 15.04.2016 г.


№ 01029 10-2019/ 06.12.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр. София, бул. „Витоша“ № 2”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 09-2019/ 12.11.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ – ЕЖЕДНЕВНО И ОСНОВНО – НА КОРИДОРИ, ФОАЙЕТА, СТЪЛБИЩА, СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ И ПРОЗОРЦИ С ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ДОГРАМА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНА ПАЛАТА, ГР.СОФИЯ“.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 08-2019/ 08.10.2019 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 186 от ЗОП, за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж: „Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 07-2019/ 16.09.2019 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти предоставени за стопанисване на Върховния касационен съд на Република България“, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата в гр. София, от координатор на балансираща група”

Обособена позиция № 2: „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд - Съдебната палата - гр. София, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня и Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 06-2019/ 10.09.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр.София, бул. „Витоша“ № 2”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 05-2019/ 11.07.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и подмяна на активно оборудване и повишаване на скоростта и функционалните характеристики на опорната комуникационна мрежа в сградата на Съдебната палата в гр. София и гаранционна поддръжка, доставка на сървъри и гаранционна поддръжка и доставка на мултифункционални устройства и гаранционна поддръжка по обособени позиции”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 04-2019/ 07.06.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 03-2019/ 01.04.2019 г.

Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на топлинна енергия за сградата на Съдебната палата в гр. София“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 02-2019/ 11.03.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Строително-ремонтни дейности (текущ ремонт) за нуждите на Върховния Касационен съд по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Строително-ремонтни дейности /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2“

Обособена позиция № 2: „Строително-ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на ВКС в Почивна учебна база с. Лозенец, община Царево”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 01-2019/ 25.02.2019 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 186 от ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка на нов микробус (8+1) и гаранционната му поддръжка за нуждите на Върховния касационен съд“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 15-2018/ 21.11.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 14-2018/ 14.11.2018 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП, за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на осветителни LED крушки, преработка на съществуващи осветителни тела и монтаж на доставените осветителни LED крушки в сградата на Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша № 2“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 13-2018/ 23.10.2018 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП, за избор на изпълнител по две обособени позиции, с предмет:

Обособена позиция № 1: „Преработка на осветителни тела и монтаж на осветителни LED крушки в Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша № 2“

Обособена позиция № 2: „Доставка на осветителни LED крушки за Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша № 2“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 12-2018/ 15.10.2018 г.

Покана до определени лица за получаване на оферти за избор на изпълнител с оглед сключване на договор с предмет: „Доставка на мебелно обзавеждане на обект УБ на ВКС в с. Лозенец, община Царево“, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 11-2018/ 02.10.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневно почистване на коридори, фоайета, стълбища и един път годишно почистване на прозорци с прилежащата към тях дограма в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. Витоша № 2”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 10-2018/ 11.09.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд - Съдебната палата - гр. София, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня и Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 09-2018/ 10.09.2018 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП, за избор на изпълнител, за доставка на мебелно обзавеждане по две обособени позиции, с предмет:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане на конферентна зала на ВКС в сградата на Съдебна палата, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на мебелно обзавеждане на обект УБ на ВКС в с. Лозенец, община Царево.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 08-2018/ 02.07.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР. СОФИЯ, ОТ КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 07-2018/ 02.07.2018 г.

Пряко договаряне, на основание чл.182, ал.1, във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от обекти стопанисвани от ВКС, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. Витоша № 2“.

Обособена позиция № 2: „Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградата на Почивна и учебна база на ВКС, с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас“.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 06-2018/ 29.06.2018 г.

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ОГЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: „Строително - ремонтни работи (текущ ремонт) в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2“, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 05-2018/ 18.06.2018 г.

Пряко договаряне, на основание чл.182, ал.1, във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия на средно и ниско напрежение през електроразпределителната мрежа за обекти на ВКС, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия на средно и ниско напрежение през електроразпределителната мрежа за обекти на ВКС: Сградата на Съдебната палата - гр. София, бул. Витоша № 2, и ПБ, м. Паничище“;

Обособена позиция № 2: “Предоставяне на достъпи до и пренос на електрическа енергия на ниско напрежение през електроразпределителната мрежа за обект на ВКС: ПУБ на ВКС, с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас“.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 04-2018/ 08.05.2018 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по реда на чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет: Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база на ВКС, с. Лозенец, община Царево”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 03-2018/ 30.04.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“

Документи по възлагане на общ.поръчка

Разяснение № 1 / 16.05.2018 г.
Разяснение № 2 / 04.06.2018 г.


№ 01029 02-2018/ 25.04.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на 18 броя озвучителни и звукозаписни уредби за съдебните зали в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 01-2018/ 02.04.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд - Съдебната палата - гр. София, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня и Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 06-2017/ 26.10.2017 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 05-2017/ 21.09.2017 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИДОРИ, ФОАЙЕТА, СТЪЛБИЩА И ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ С ПРИЛЕЖАЩАТА КЪМ ТЯХ ДОГРАМА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР. СОФИЯ”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 04-2017/ 04.09.2017 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 03-2017/ 29.05.2017 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР.СОФИЯ, ОТ КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА"

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 02-2017/ 12.04.2017 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по реда на чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2.

Обособена позиция 2 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база с. Лозенец, община Царево”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 01-2017/ 02.03.2017 г.

Обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на Върховен касационен съд“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 07/ 13.10.2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Върховния касационен съд и гаранционна поддръжка”, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - „Доставка и инсталиране на сървърно оборудване“;

Обособена позиция № 2 - „Доставка на компютърна техника“;

Обособена позиция № 3 - „Доставка на периферна техника“;

Обособена позиция № 4 - „Доставка на копирни машини“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 06/ 25.08.2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИДОРИ, ФОАЙЕТА И СТЪЛБИЩА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР. СОФИЯ”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 05/ 22.08.2016 г.

Възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, във връзка с чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.4 от ППЗОП, с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЕН РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН ОТ КАНАЛИЗЦИОННО СЪОРЪЖЕНИЕ В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, ГР. СОФИЯ, ВТОРИ СУТЕРЕН, ПОСОКА ОТКЪМ "ПОЗИТАНО".

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 04/ 15.06.2016 г.

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обектите, предоставени за стопанисване на ВКС, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ВКС – за обекти - Съдебната палата гр. София, бул. "Витоша" №2, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня;

Обособена позиция № 2: Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти - Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас

Документи по възлагане на общ.поръчка


ПОРЪЧКИ
Процедури до 15.04.2016 г. Процедури след 15.04.2016 г. Пазарни консултации Публични покани Събиране на оферти с обява Становища АОП Предварителни обявления Обяви за директно възлагане по чл. 20 ал. 4 от ЗОП Друга информация
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура