Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП


№ 02/29.01.2020 г.

За изготвяне на техническа спецификация за обществена поръчка за: „Доставка и монтаж на нови климаблокове /чилъри/ в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. Витоша № 2 и демонтаж на сега съществуващите съоръжения“.

Документи по чл. 44 от ЗОП


№ 01/27.01.2020 г.

За изготвяне на техническа спецификация за обществена поръчка за: „Реставрация на стъклописите /витражите/ в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. Витоша № 2"

Документи по чл. 44 от ЗОП


№ 04/14.10.2019 г.

За подготовка на поръчка за извършване „Изработка на работен проект съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за подмяна на 3 (три) броя термопомпени агрегати в сградата на Съдебна палата в гр.София.“

Документи по чл. 44 от ЗОП


№ 03/05.09.2019 г.

За подготовка на поръчка за изготвяне на техническа спецификация за обществена поръчка за „Ежедневно почистване на коридори, фоайета, стълбища и един път годишно почистване на прозорци с прилежащата към тях дограма в сградата на Съдебната палата в гр. София”

Документи по чл. 44 от ЗОП


№ 02/29.05.2019 г.

За подготовка на поръчка на „Подмяна на активно оборудване и повишаване на скоростта и функционалните характеристики на опорната комуникационна мрежа в сградата на Съдебната палата в София"

Документи по чл. 44 от ЗОП


№ 01/23.04.2019г.

За подготовка на поръчка за извършване на анализ, проучване и изработка на идеен и работен проект по енергоспестяващи мерки съгласно техническа спецификация на Възложителя.

Документи по чл. 44 от ЗОП


ПОРЪЧКИ
Процедури до 15.04.2016 г. Процедури след 15.04.2016 г. Пазарни консултации Публични покани Събиране на оферти с обява Становища АОП Предварителни обявления Обяви за директно възлагане по чл. 20 ал. 4 от ЗОП Друга информация
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура