Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Заместник-председателите на ВКС – Павлина Панова, и на ВАС – Надежда Джелепова, бяха избрани за съдии в Конституционния съд на Република България

На 26.10.2018 г. Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) избра за съдии в Конституционния съд на Република България заместника на председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Павлина Панова (със 104 гласа) и заместника на председателя на ВАС и ръководител на Втора колегия Надежда Джелепова (с 90 гласа).

За съдии в Конституционния съд бяха издигнати кандидатурите на десет съдии от ВКС и ВАС. След първото проведено гласуване никой от кандидатите не получи повече от половината от гласовете на присъстващите членове на Общото събрание на съдиите, поради което бе проведен повторен избор с бюлетина, включваща имената на четиримата съдии, получили най-много гласове.

След повторния избор при гласували 172 съдии избирателната комисия отчете, че действителните бюлетини са 169 и гласовете са разпределени така: за съдия Павлина Панова (ВКС) – 104 гласа; за съдия Надежда Джелепова (ВАС) – 90 гласа; за съдия Емануела Балевска (ВКС) – 63 гласа; за съдия Дария Проданова (ВКС) – 45 гласа.

Съдия Павлина Панова е завършила „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1992 г. Започва работа като прокурор в Софийската районна прокуратура. През 1994 г. е назначена в Софийския районен съд, а от април 1998 г. става съдия в Софийския градски съд. От 2001 до 2007 г. работи в Софийския апелативен съд, като от април 2007 г. е съдия във Върховния касационен съд. От март 2013 г. е заместник на председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия.

Специализирала е в „Т.М.С. Ассер Институт“ в Хага. Преминала е специализиран курс на обучение по право на ЕС в Германия и в Европейския институт за публична администрация в Люксембург. Има специализации в Дания, Полша и Франция. През 2004 г. става доктор по право в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2007 г. е магистър по право на Европейския съюз и член-национален представител на България в Евроджъст. Автор е на множество статии, съавтор е в сборници и монографии. От началото на 2009 г. е съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. От 1996 до 2000 г. е хоноруван асистент по право в Катедрата по наказателноправни науки на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2000 г. е преподавател в Националния институт на правосъдието, а от 2008 г. е и лектор към Центъра за обучение на адвокати.

Съдия Панова е учредител и член на Управителния съвет на Българската асоциация по европейско право и член на Съюза на учените. Владее английски и руски език.

Съдия Надежда Джелепова е с над 35 години юридически стаж. Завършила е „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Започнала е професионалната си кариера през 1983 г. като стажант – съдия и след това като младши – съдия в Софийския окръжен съд. Две години по-късно е назначена за районен съдия в Районен съд – Елин Пелин, където работи до 21 август 1989 г. От 1 септември 1989 г. до 1 декември 1991 г. е арбитър в Градски държавен арбитраж. Назначена е за съдия в Софийския окръжен съд на 2 декември 1991 г., като през 1995 г. е избрана за заместник-председател на същия съд.

Във Върховния административен съд е съдия от 23 октомври 2000 година. През март т. г. съдия Джелепова беше избрана за заместник-председател на Върховния административен съд и за ръководител на Втора колегия. Кандидатурата й беше предложена от председателя на ВАС Георги Чолаков и беше подкрепена с мнозинство от Пленума на съдиите на ВАС. Подкрепа изрази и неправителствената организация „Юристи срещу корупцията“.

През годините е била лектор в професионални обучения, организирани от Националния институт на правосъдието.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура