Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Заместник-председателите на ВКС – Павлина Панова, и на ВАС – Надежда Джелепова, бяха избрани за съдии в Конституционния съд на Република България

На 26.10.2018 г. Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) избра за съдии в Конституционния съд на Република България заместника на председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Павлина Панова (със 104 гласа) и заместника на председателя на ВАС и ръководител на Втора колегия Надежда Джелепова (с 90 гласа).

За съдии в Конституционния съд бяха издигнати кандидатурите на десет съдии от ВКС и ВАС. След първото проведено гласуване никой от кандидатите не получи повече от половината от гласовете на присъстващите членове на Общото събрание на съдиите, поради което бе проведен повторен избор с бюлетина, включваща имената на четиримата съдии, получили най-много гласове.

След повторния избор при гласували 172 съдии избирателната комисия отчете, че действителните бюлетини са 169 и гласовете са разпределени така: за съдия Павлина Панова (ВКС) – 104 гласа; за съдия Надежда Джелепова (ВАС) – 90 гласа; за съдия Емануела Балевска (ВКС) – 63 гласа; за съдия Дария Проданова (ВКС) – 45 гласа.

Съдия Павлина Панова е завършила „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1992 г. Започва работа като прокурор в Софийската районна прокуратура. През 1994 г. е назначена в Софийския районен съд, а от април 1998 г. става съдия в Софийския градски съд. От 2001 до 2007 г. работи в Софийския апелативен съд, като от април 2007 г. е съдия във Върховния касационен съд. От март 2013 г. е заместник на председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия.

Специализирала е в „Т.М.С. Ассер Институт“ в Хага. Преминала е специализиран курс на обучение по право на ЕС в Германия и в Европейския институт за публична администрация в Люксембург. Има специализации в Дания, Полша и Франция. През 2004 г. става доктор по право в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2007 г. е магистър по право на Европейския съюз и член-национален представител на България в Евроджъст. Автор е на множество статии, съавтор е в сборници и монографии. От началото на 2009 г. е съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. От 1996 до 2000 г. е хоноруван асистент по право в Катедрата по наказателноправни науки на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2000 г. е преподавател в Националния институт на правосъдието, а от 2008 г. е и лектор към Центъра за обучение на адвокати.

Съдия Панова е учредител и член на Управителния съвет на Българската асоциация по европейско право и член на Съюза на учените. Владее английски и руски език.

Съдия Надежда Джелепова е с над 35 години юридически стаж. Завършила е „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Започнала е професионалната си кариера през 1983 г. като стажант – съдия и след това като младши – съдия в Софийския окръжен съд. Две години по-късно е назначена за районен съдия в Районен съд – Елин Пелин, където работи до 21 август 1989 г. От 1 септември 1989 г. до 1 декември 1991 г. е арбитър в Градски държавен арбитраж. Назначена е за съдия в Софийския окръжен съд на 2 декември 1991 г., като през 1995 г. е избрана за заместник-председател на същия съд.

Във Върховния административен съд е съдия от 23 октомври 2000 година. През март т. г. съдия Джелепова беше избрана за заместник-председател на Върховния административен съд и за ръководител на Втора колегия. Кандидатурата й беше предложена от председателя на ВАС Георги Чолаков и беше подкрепена с мнозинство от Пленума на съдиите на ВАС. Подкрепа изрази и неправителствената организация „Юристи срещу корупцията“.

През годините е била лектор в професионални обучения, организирани от Националния институт на правосъдието.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура