Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Върховният касационен съд и Върховният административен съд излязоха с тълкувателно постановление по два въпроса, свързани с прилагането на разпоредби от Закона за административните нарушения и наказания

Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия на Върховния касационен съд и Първа и Втора колегии на Върховния административен съд прие съвместно тълкувателно постановление по Тълкувателно дело № 5 от 2022 г. по следните въпроси:

  1. Коя е надлежната въззиваема страна при обжалване и протестиране на актовете по чл. 58д, т. 1 – 3 от Закона за административните нарушения и наказания?

  2. Приложим ли е чл. 221, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс в производствата по чл. 63в от Закона за административните нарушения и наказания?

Тълкувателното дело е образувано от председателите на двете върховни съдилища Галина Захарова и Георги Чолаков след проучване на съдебната практика от Звеното за анализи и тълкувателна дейност във ВАС, което е установило противоречива практика, формирана с решения на административните съдилища по производства по чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс.

Магистратите от двете върховни съдилища приемат, че надлежната въззиваема страна при обжалване и протестиране на актовете по чл. 58д, т. 1 – 3 от Закона за административните нарушения и наказания е наказващият орган. Разпоредбата на чл. 221, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс е приложима в производствата по чл. 63в от Закона за административните нарушения и наказания.

По Тълкувателно дело № 5 от 2023 г. има особено мнение на 24 съдии от ВКС и ВАС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура