Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС върна на САС за ново разглеждане делото срещу Реналдо Х., направил опит да убие жена през 2016 г. до Телефонната палата в София

С Решение № 184/09.12.2019 г. по наказателно дело № 690/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя решението по в.н.о.х.д. № 1473/2018 г. на Софийския апелативен съд (САС) и връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

Делото е образувано по жалба на подсъдимия Реналдо Х. против решението от 06.03.2019 г. на САС, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 5167/2017 г. на Софийския градски съд. С нея подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 11, пр. 1 вр. с чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1, пр. 2 и чл. 58, б. „а“ вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК (по хулигански подбуди направил опит умишлено да умъртви другиго), като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 години.

В жалбата са развити доводи за допуснати от САС нарушения на материалния закон, съществени процесуални нарушения и явна несправедливост.

Тричленният състав на ВКС намира, че обжалваното решение следва да бъде отменено, макар и не по изложените в жалбата доводи. Върховните съдии констатират, че делото е разгледано и решено във въззивната инстанция от незаконен състав поради това, че в него са участвали съдии, за които са били налице основанията за отвод. Двама от съдиите са взели участие като членове на съдебния състав на апелативния съд, който се е произнасял в производство за изменение на мярката за неотклонение на подсъдимия. В съдебния акт, с който е оставена без уважение молбата на Реналдо Х. за изменение на мярката му за неотклонение, пише: „…доказателствената съвкупност еднопосочно очертава именно обвиняемия като вероятния извършител на престъплението...“. Съдържат се елементи на доказателствен анализ – съпоставяне на показанията на пострадалата с останалите гласни, писмени доказателствени източници и експертни мнения. В заключение съдебният състав на САС е направил констатация, че с „оглед обсъдените доказателства“ твърденията на обвиненото лице за противоречивост в събрания доказателствен материал са напълно неоснователни.

Върховните съдии пишат в мотивите си, че безспорно към момента на разглеждане на делото във въззивната инстанция разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 1 б. „г“ от НПК е отменена, поради което не е имало процесуална забрана член на съдебния състав, разглеждащ обвинението по същество, да бъде и съдия, който е участвал в производства по вземане и съдебен контрол върху мярката за неотклонение. В практиката на Европейския съд по правата на човека е застъпено разбирането, че сам по себе си фактът, че един съдия е взел определено решение относно задържането на обвиненото лице, все още не е достатъчен да обоснове обективни съмнения в безпристрастността на съдията. След изменението на процесуалния закон и отпадане на изричната забрана, установена в него, за разрешаването на този въпрос от съществено значение са обемът, характерът и същността на взетото решение. Тоест, да се извърши преценка дали са налице реални, установими обстоятелства, които могат да обосноват обективно съмнение в непредубедеността на съда, пише в решението на ВКС.

Според върховните съдии в конкретния случай от съдържанието на съдебния акт по молбата за промяна на мярката за неотклонение е видно, че съдебният състав с участието на двама съдии, разгледали впоследствие и делото по същество, е формирал убеждение по обосноваността на обвинението. Съдът е обективирал становище за висока степен на вероятност именно подсъдимият да е извършител на престъпното посегателство, навлязъл е в обсъждане на доказателствата по начин, индициращ включително и на убеденост в тяхната достоверност. Установяването на такива обстоятелства е основание съдията, участвал в производство за изменение на мярката за неотклонение, да се счита за предубеден и това да обоснове необходимост от отвеждането му при разглеждане на делото по същество в съдебната фаза.

Тричленният състав на ВКС е категоричен, че с неотвеждането на двамата съдии, за които са били налице основанията за отвод, е допуснато делото пред въззивния съд да бъде разгледано от незаконен състав. Налице е нарушение от категорията на абсолютните процесуални такива съгласно чл. 348, ал. 3, т. 3 от НПК, налагащо отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг законен състав на съда.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура