Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС върна на САС за ново разглеждане делото срещу Артур Мхоян за умишлено убийство в Перник

С Решение № 23/23.03.2018 г. по наказателно дело № 1252/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя решението на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 800/2016 г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивната инстанция, от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.

Делото пред ВКС е образувано по касационна жалба на подсъдимия Артур Мхоян срещу решението от 12.07.2017 г. на САС, с което изцяло е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 369/2015 г. на Окръжен съд – Перник. С присъдата подсъдимият е признат за виновен в това, че на 01.02.2015 г. в гр. Перник, механа „Стотинката“, умишлено е умъртвил Драгомир Славчев – престъпление по чл. 115 от НК вр. чл. 54 от НК, за което му е определено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години при първоначален строг режим. Подсъдимият е осъден да заплати на частния обвинител и граждански ищец Антоанета Методиева сумата от 25 000 лева, представляваща обезщетение за причинените в резултат от престъплението неимуществени вреди.

Съдебният състав на ВКС приема, че касационната жалба е основателна. Според върховните съдии апелативният съд, макар да е провел въззивно съдебно следствие с цел изясняване на важни обстоятелства за правилното решаване на делото, предприетите от него мерки не са били достатъчни за разкриване на обективната истина, с което е допуснал нарушение на чл. 13 и чл. 14 от НПК. Въззивният съд правилно е дефинирал, че основният спор по делото е дали инкриминираната вечер пострадалият Драгомир Славчев е носел със себе си нож, с който да е осъществил нападение по отношение на подсъдимия. От разрешаването на този спор пряко зависи правилното приложение на материалния закон, приема тричленният състав на ВКС.

По време на извършване на убийството на Славчев са присъствали две свидетелки и техните показания са подлежали на внимателна преценка и проверка, пишат върховните съдии. Обстоятелството, че едната свидетелка е съпругата на подсъдимия, а другата – жената, с която жертвата е живеела на съпружески начала, конституирана в качеството на граждански ищец и частен обвинител, обяснява наличието на противоречия в показанията им по отношение на редица факти, включително и относно притежанието на инкриминирания нож. „Именно поради възможността страните в процеса да бъдат заинтересовани от изхода на делото, депозираните от тях изявления подлежат на внимателна преценка, съпоставка с останалите доказателства и проверка чрез други доказателствени средства“ – категорични са съдиите от ВКС. В мотивите си за връщане на делото на САС за ново разглеждане те пишат, че след като процесната вечер на масата на пострадалия Славчев, освен свидетелите Методиева и Райков, са присъствали и други лица – Кристиян Милчов, Симеон Миланов и Михаил Андонов, въззивната инстанция е следвало да ги разпита, като извършването на това процесуално-следствено действие е било абсолютно необходимо. Провеждането на непосредствен разпит на тези свидетели, освен че ще допринесе за проверка на показанията на другите свидетели, би внесло яснота и по спорния факт, а именно чия собственост е инкриминираният нож. Според върховните съдии САС следва да положи усилия в процесуалната си дейност и да изясни обстоятелството дали, за да се излезе от заведението „Стотинката“, се минава покрай мястото, където е намерено вещественото доказателство нож, предвид противоречивата доказателствена информация за този факт.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура