Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан с прилагането на Закона за защита от домашното насилие

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) по негово искане, направено въз основа на предложение на заместник-председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия, бе образувано Тълкувателно дело № 2/2019 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС на тълкувателно решение по следния процесуалноправен въпрос:

„Допустима ли е молба по реда на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) за съдебна защита срещу нов акт на домашно насилие, следващ по време издадена в полза на същото пострадало лице заповед за защита по чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, с която спрямо същия ответник/извършител е наложена мярка по чл. 5 ЗЗДН, чийто срок не е изтекъл?“

В искането се посочва, че са налице влезли в сила въззивни съдебни актове на Софийския градски съд (СГС), в които са възприети противоречиви, взаимноизключващи се разрешения на поставения въпрос.

В първата група от тези актове е установено, че в полза на молителя срещу същия ответник вече е постановено съдебно решение и въз основа на него е издадена заповед, с която е наложена мярката за защита по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗЗДН – задължаване на извършителя (ответника) да се въздържа от извършване на домашно насилие, предвид което е прието, че за молителя не е налице правен интерес от подаването на друга молба до съда за защита по реда на ЗЗДН, в която се твърди нов акт на домашно насилие, извършен от ответника. Основните аргументи в подкрепа на това становище се основават на безсрочния характер на мярката по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗЗДН, на незабавното изпълнение на заповедта за защита, за което следят органите на полицията и прокуратурата, както и на инкриминирането в чл. 296, ал. 1 от НК на неизпълнението на заповедта за защита от домашното насилие. Приема се, че с вече издадената заповед е изчерпан редът за съдебна защита по ЗЗДН, тъй като последващите актове на домашно насилие не следва да се установяват от гражданския съд по реда на този закон, а от органите на наказателното производство, тъй като съставляват престъпление, което се установява по реда на НПК. Изтъква се и че наказателноправната защита е по-интензивна, като се сочат и мерките за неотклонение, включително „задържане под стража“ (чл. 58 от НПК), както и мерките за защита на пострадалия (чл. 67 от НПК) в наказателното производство.

Съгласно приетото във втората група въззивни актове на СГС допустима е друга (нова, последваща) молба за защита до съда по реда на ЗЗДН, в която молителят твърди, че от същия ответник е извършен нов акт на домашно насилие, включително – последващ вече издадена в полза на същото пострадало лице срещу същия ответник/извършител съдебна заповед за защита от домашно насилие. Основните аргументи в подкрепа на това становище се основават на разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ЗЗДН, съгласно която отговорността по този закон не изключва гражданската, административнонаказателната и наказателната отговорност на извършителя, както и на различните по вид, степен на интензивност и продължителност мерки по чл. 5 от ЗЗДН, които могат да бъдат наложени от съда за различните актове на домашно насилие в рамките на различни или на едно и също производство по реда на ЗЗДН. Приема се, че след като отговорността за домашно насилие не изключва наказателната отговорност, то и последната не изключва първата, респективно – че търсенето на съдебна защита по реда на ЗЗДН не може да бъде отказано поради това, че за молителя съществува и наказателнопроцесуалният ред за защита. Изтъква се и че съдът дължи защита срещу всеки акт на домашно насилие и че след като мерките за защита по чл. 5 от ЗЗДН са различни, то няма пречка при един акт на домашно насилие, предмет на едно дело, да бъдат наложени едни мерки по вид, степен на интензивност и продължителност, а при друг, последващ акт на домашно насилие, предмет на друго дело – други мерки, като единственото изискване е за еднократност на наложените мерки по отношение на един акт на домашно насилие.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура