Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС ще уеднакви практиката по отношение на въпрос, свързан с вписването на ипотека

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 3/2018 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по въпроса:

„Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, ако е изтекъл десетгодишният срок на действие на вписването и ипотеката вече е била заличена по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията?“

Тълкувателното дело е образувано след като с Определение № 47/20.03.2018 г. по ч. гр. д. № 631/2018 г. състав на Второ гражданско отделение на ВКС е констатирал противоречива практика на състави на Търговската колегия и Гражданската колегия на ВКС в определения, постановени по реда на чл. 274, ал. 3 от ГПК, поради което е спрял производството по делото, като е предложил на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС да постанови тълкувателно решение за уеднаквяване на съдебната практиката.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура