Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС ще тълкува от кога тече срокът за явяване на работа след възстановяване на предишната работа с влязло в сила решение

С разпореждане от 29.10.2019 г. председателят на Върховния касационен съд (ВКС) образува Тълкувателно дело № 3/2019 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на ВКС по следния въпрос:

От кога тече двуседмичният срок за явяване на работа по чл. 345, ал. 1 КТ – само от получаване на нарочно съобщение от първоинстанционния съд, разгледал делото, или и от узнаването за влязлото в сила решение за възстановяване на предишната работа, което не съдържа съобщение за явяване на работа в определен срок?

Нормата на чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) гласи, че при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини.

Тълкувателното дело е образувано, след като с определение № 264/24.06.2019 г. по гр. дело № 4768/2018 г. състав на Трето гражданско отделение на ВКС е спрял производството по делото и е предложил на ОСГК да постанови тълкувателно решение по въпроса, тъй като се разрешава противоречиво от Върховния касационен съд.

В мотивите на определението се посочва, че в решението по гр. дело № 946/2015 г. на ВКС, III г. о., е постановено, че съдът е този, който следва да изпрати съобщение до работника или служителя по чл. 345, ал. 1 от КТ и след получаването му от него започва да тече срокът. При липса на съобщение по чл. 345, ал. 1 от КТ не тече срок за явяване на работа, респективно счита се, че последният започва да тече от момента на изявяване воля от страна на работника или служителя да се върне отново на работа при положителен резултат от провеждане на иска (по чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ) за възстановяване на предишната работа.

В решението по гр. дело № 1559/2016 г. на ВКС, IV г. о., е възприето различно становище по въпроса относно началния момент на двуседмичния срок, в който работникът може да заеме работата, на която е възстановен след отмяна на незаконно уволнение. Според него срокът тече от получаване на изпратеното от първоинстанционния съд съобщение след влизане в сила на решението за възстановяване на работа; ако не е изпратено такова съобщение – от момента, в който работникът се е явил в предприятието да започне работа; а ако е узнал по друг начин, независимо от впоследствие полученото съобщение от съда, срокът тече от узнаването. С упълномощаването на адвокат на определена дата за представителство пред съдебен изпълнител във връзка с издадения изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила решение за събиране на присъдените деловодни разноски е налице узнаване за влязлото в сила решение за възстановяване на предишната работа и от този момент тече двуседмичният срок по чл. 345, ал. 1 от КТ за явяване на работа.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура