Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС ще решава дали е необходима отмяната изцяло или отчасти на 42 постановления на Пленума на Върховния съд, постановени в периода 1953 – 1994 г.

Във Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 1/2018 г. по искане на председателя на съда Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС да даде отговор дали е необходима отмяната изцяло или отчасти на 42 постановления на Пленума на Върховния съд, постановени в периода 1953 – 1994 г.

В мотивите на искането се посочва, че с оглед на множеството изменения в Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26/22.04.1968 г.), изцяло приетия през 2006 г. нов Наказателно-процесуален кодекс и последващите редица изменения и допълнения в него е необходима ревизия на постановените в периода 1953 – 1994 г. постановления на Пленума на Върховния съд (ППВС).

Поради законоустановения задължителен характер на тези тълкувателни актове на Върховния съд (ВС), за да се изключи прилагането им за в бъдеще е необходимо изрично произнасяне от Върховния касационен съд за отмяна на съответното постановление. Без изрично произнасяне по отношение на конкретно ППВС това постановление не следва да се прилага, ако законите, които тълкува, са отменени или съществено изменени, или ако е постановен нов тълкувателен акт по отношение на същата (или идентична по съдържание) норма, съдържащ различно тълкуване.

Председателят на ВКС пише, че е необходима тълкувателна дейност с оглед ревизия на следните постановления на Върховния съд относно запазване на задължителната им сила или прогласяването им като частично/изцяло изгубили своето значение:

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура