Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди решението на САС срещу Илиан Георгиев, осъден за набедяване на негови колеги прокурори

С Решение № 206/11.03.2019 г., постановено по наказателно дело № 823/2018 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 06.06.2018 г. по в.н.о.х.д. № 63/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението е окончателно.

ВКС се произнася по казуса за втори път, след като с решение от 21.12.2017 г. по наказателно дело № 1092/2017 г. отменя въззивната присъда от 14.03.2017 г. и връща делото на САС за ново разглеждане.

Касационното производство е образувано по протест на Апелативна прокуратура – София, жалби на подсъдимия и на тримата частни обвинители и граждански ищци срещу въззивно решение от 06.06.2018 г. по в.н.о.х.д. № 63/2017 г. на САС.

С присъда от 11.11.2015 г. по н.о.х.д. № 76/2015 г. на Военен съд – Пловдив подсъдимият Георгиев (военен прокурор при Военно-окръжна прокуратура – София) е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 286, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК – при условията на продължавано престъпление, пред надлежен орган на властта е набедил прокурори в извършването на престъпления, като е знаел, че са невинни, чрез депозиране на искане за отвод и жалби до главния прокурор. Подсъдимият е осъден на 1 година и 6 месеца „лишаване от свобода“ и обществено порицание, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание е отложено за срок от 3 години. Осъден е да заплати на гражданските ищци Веселин С. сумата от 6 000 лв. и Данчо Д. – 3 000 лв., представляващи обезщетение за причинените им неимуществени вреди, като разликата до пълния предявен размер на исковете, както и искът на гражданския ищец Димо Б. за 10 000 лв., са отхвърлени като неоснователни. С първоинстанционната присъда подсъдимият е оправдан за част от деянията, включени в продължаваното престъпление.

Въззивното решение от 06.06.2018 г. на САС, което е предмет на настоящото касационно обжалване, частично изменя първоинстанционната присъда, като увеличава размера на присъденото обезщетение на гражданския ищец Веселин С. от 6 000 лв. на 9 000 лв. и този на гражданския ищец Данчо Д. от 3 000 лв. на 6 000 лв. В останалата ú част присъдата е потвърдена.

Тричленният състав на ВКС намира за неоснователно недоволството на публичното и частното обвинение от оправдаването на подсъдимия Илиан Георгиев за част от деянията, включени в продължавана престъпна дейност по набедяване. „Касационният съд приема за основателни изводите на въззивната инстанция, че непоколебимата убеденост на подсъдимия Георгиев в участието на набедените лица в престъпно поведение изключва неговия умисъл за набедяване. Същевременно, за обвиненията, по които е оправдан, инкриминираната невярна информация, от обективна страна, не разкрива достатъчно данни за набедяване в конкретно престъпление (за разлика от деянията от обвинителния акт, за които е осъден)“ – пише в решението на ВКС.

По повод настояването на частните обвинители за увеличаване на наказанието на подсъдимия върховните съдии намират, че определените с присъдата наказания от 1 година и 6 месеца „лишаване от свобода“ и „обществено порицание“ са съответни на тежестта на извършеното престъпление и на личността на дееца. Те могат да способстват за постигане на целите по чл. 36 от НК. Професионалното качество на подсъдимия и заетостта му в сферата на правосъдието сами по себе си не са в състояние да наложат увеличаване на санкцията след близо десетгодишен период от извършване на престъплението.

В решението на ВКС се посочва, че пред касационната инстанция подсъдимият подновява възраженията си, които е направил в първоинстанционното и във въззивното съдебни производства и чиято основателност е отхвърлена с логични и убедителни съображения. Неоснователен е доводът за допуснато съществено процесуално нарушение с липсата на мотиви. Върховните съдии посочват, че въззивният съдебен акт съдържа отговор по направените от подсъдимия Георгиев възражения и ясни съображения са изложени за справедливостта на процеса след различните искания за отводи, за компетентния съдебен орган, за възложената от главния прокурор проверка и нейния контрол, за йерархичната подчиненост на разследващите органи, за конкретния характер на възможните основания за отвод и тяхната проверимост по делото, за състава на първоинстанционния съд и липсата на основания за отвод. „Всъщност, от развитите от касатора доводи личи неговата процесуална позиция за принципно несъгласие с мотивите на въззивната инстанция по отхвърлените възражения, а не за действително допуснати съществени процесуални нарушения. Защото съдебни мотиви има и те разкриват вътрешното убеждение на апелативния съдебен състав за отсъствието на претендираните нарушения или за тяхната несъстоятелност“, пише в решението на ВКС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура