Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди присъдата срещу Марин Петров за опит за убийство на Януш Сотиров – син на Кирил Киров с псевдоним „Японец

С Решение № 104/16.09.2019 г. по наказателно дело № 387/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила присъдата от 25.10.2018 г. по в.н.о.х.д. № 397/2018 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението е окончателно.

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Марин Петров и на частния обвинител Януш Сотиров срещу присъдата на САС по в.н.о.х.д. № 397/2018 г.

С първоинстанционната присъда на Софийския градски съд (СГС) Марин Петров е признат за виновен в това, че на 02.05.2015 г. в гр. София, кв. „Факултета“, в съучастие като извършител с Георги Петров (подбудител), направил опит умишлено да умъртви Януш Сотиров, прострелял го, при което, макар и да е довършено изпълнителното деяние, не настъпили предвидените в закона и искани от подсъдимите общественоопасни последици. На Марин Петров е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 години. Подсъдимият е признат за виновен и за държане на огнестрелно оръжие без надлежно разрешение, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години. Определено е едно общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 години. С присъдата на СГС Георги Петров е признат за виновен в това, че в съучастие като подбудител склонил съучастника си Марин Петров умишлено да умъртви Януш Сотиров, като в резултат на това Марин Петров направил опит умишлено да умъртви Януш Сотиров. На подсъдимия Георги Петров е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, чието изпълнение е отложено за срок от 4 години.

С въззивната присъда на САС е отменена частично първоинстанционната, като Георги Петров е оправдан.

Тричленният състав на ВКС намира и двете касационни жалби за неоснователни. В мотивите се посочва, че САС не е допуснал нарушения в аналитичната си дейност при оценката и анализа на доказателствените материали. По повод на акцента в жалбата на Марин Петров, поставен върху показанията на свидетелите Киров и синовете му Януш и Спартак Сотирови и неспособността им да изведат еднопосочни и категорични фактически данни за авторството на деянието върховните съдии приемат, че САС е проверил тяхната годност и относимост към предмета на делото и ги е съпоставил с останалите доказателства, като е отчел спецификите в отношенията между участниците в инкриминираните събития преди 02.05.2015 г. и тези, развили се на същия ден. Измежду тях е откроил нанесения побой на съпругата и двете дъщери на подсъдимия Марин Петров от свидетеля Киров и синовете му. Изследвал е причините за нагнетяване на настроенията в квартала, където е направен опит за покушение, обсъдил е твърденията за дългогодишната вражда между двете семейства.

Върховните съдии са категорични, че фактическите констатации за хронологията на събитията не са изведени единствено въз основа на показанията на посочения кръг лица, а след съвкупна преценка на събраните преки и косвени доказателства – показания, заключения на назначените експертизи, протоколи за оглед на местопрестъплението, за снемане на обтривки от ръцете Марин и Георги Петрови, за доброволно предаване на дрехите на Януш Сотиров и др. „Въззивният прочит на изброените доказателствени материали е направен при стриктно съблюдаване на процесуалните правила и тези на формалната логика, което лишава възражението на защитата за едностранчив и тенденциозен анализ от основателност. Информацията, съдържаща се в показанията на свидетелите Киров, Спартак Сотиров и Януш Сотиров, не остава изолирана от изброените доказателствени материали, а позволява извода за тяхната достоверност относно автора на деянието и използваното от него средство“, пише в решението на ВКС. Според върховните съдии при оценката на доказателствата САС не е допуснал нарушение на процесуалните правила и професионално е защитил вътрешното си убеждение за виновност на подсъдимия Марин Петров и по двете му обвинения.

Материалният закон е приложен правилно, като присъдата не почива на предположения, както твърди защитата, категорични са върховните съдии.

Относно доводите за явна несправедливост на наказанието в мотивите на решението на ВКС се подчертава, че то е отмерено съобразно изискванията на закона, като са отчетени степента на обществена опасност на деянието и дееца.

Според върховните съдии не е основателно твърдението в жалбата на частния обвинител Януш Сотиров, че присъдата е постановена при съществени процесуални нарушения, тъй като въззивният съд е игнорирал събраните доказателства за престъпната дейност на Георги Петров. Неоснователно е и искането на за увеличение на наказанието на Марин Петров, тъй като определеното наказание е в състояние да изпълни целите, предвидени в чл. 36 от НК, като въздейства предупредително и възпиращо над останалите членове на обществото, без да бъде проява на прекомерна репресия срещу подсъдимия Марин Петров, чиято личност не се отличава съществено от личността на извършителите на престъпления от същия вид, с оглед на настъпилия резултат.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура