Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС отмени определението на Апелативен съд - Варна за прекратяване на производството срещу Митхат Т., Гюнай С. и Росица М. за съставяне на официални документи с невярно съдържание

С Решение № 120/12.06.2018 г. по наказателно дело № 397/2018 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя определение № 96 от 16.03.2018 г. на Апелативен съд – Варна по в.н.о.х.д. № 16/2018 г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд от стадия на съдебното заседание.

Делото е образувано по протест срещу определението на Апелативен съд – Варна, с което е прекратено производството по в.н.о.х.д. № 16/2018 г., тъй като протестът, въз основа на който е образувано въззивното производство, е подаден от прокурор, който не е легитимиран да инициира проверка на първоинстанционната присъда.

С присъдата от 28.09.2017 г. по н.о.х.д. № 14/2017 г. Окръжен съд – Силистра е признал за невиновни и тримата подсъдими по обвинението по чл. 311, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което ги е оправдал за това, че при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършители, в качеството си на длъжностни лица, в кръга на службата си, съставили официални документи, в които удостоверили неверни обстоятелства, с цел за бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства. Митхат Т. е оправдан и по обвинението за това, че в качеството му на лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Дулово, е извършил престъпление по служба, изразяващо се в нарушение на служебните му задължения по Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на ЗОП, с цел да набави за другиго облага и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД в размер на 1 223 293,78 лева, както и за Община Дулово, изразяващи се в накърняване на авторитета и доверието в местната изпълнителна власт.

Тричленният състав на ВКС приема, че оспореният съдебен акт прегражда пътя на наказателното производство и поради това подлежи на проверка по реда на Глава двадесет и трета от НПК.

Обвинителният акт, въз основа на който е образувано н.о.х.д. № 14/2017 г. на Окръжен съд – Силистра, е внесен от наблюдаващият прокурор (от Софийската градска прокуратура) по досъдебното производство, като от него е подаден и протестът срещу присъдата на Окръжен съд – Силистра. За да прекрати съдебното производство по делото въззивният съд приема, че подалият протеста прокурор не е участвал в съдебното производство в първата инстанция и не е командирован по реда на чл. 147, т. 1 от ЗСВ, поради което е действал извън правомощията си съобразно правилата на местната подсъдност, ограничени до района на действие на съответната прокуратура.

В мотивите на решението на ВКС, на плоскостта на разпоредбите в ЗСВ и НПК, подробно се анализират правомощията на наблюдаващия прокурор, като се посочва, че с тези правомощия той е овластен от момента, в който е определен за такъв по съответното досъдебно производство, до приключване на делото пред първата инстанция – с изтичане на срока за обжалване на първоинстанционния съдебен акт.

Върховните съдии са категорични, че правомощието на наблюдаващия прокурор да подаде протест срещу съдебния акт, преценен от него като незаконосъобразен, не е обвързано с участието му в съдебното заседание пред съответния местнокомпетентен съд. Протестът срещу първоинстанционната присъда е подаден от лице, което има право на протест и поради това оспореното определение следва да се отмени, а делото да се върне на въззивния съд за разглеждане на протеста по същество.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура