Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС остави в сила решението на САС по дело срещу Иво Р. - бивш окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Плевен

С Решение № 250/07.08.2019 г. по наказателно дело № 1056/2018 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението по в.н.о.х.д. № П-48/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по касационен протест на Апелативна прокуратура – София срещу решение от 31.08.2018 г. по в.н.о.х.д. № П – 48/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС).

Делото е за втори път пред касационния съд, след като с решение от 17.07.2017 г. по к.н.д. № 508/2017 г. ВКС отменя изцяло решение от 22.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № П-2/2017 г. на САС и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав, от стадия на съдебното заседание.

С присъда от 13.06.2016 г. по н.о.х.д. № С – 67/2015 г. на Софийски градски съд (СГС) подсъдимият Иво Р. е признат за невиновен в извършването на престъпление по чл. 289, предл. 2-ро и предл. 3-то вр. чл. 26, ал. 1 от НК (склоняване на длъжностни лица от прокурорските и съдебните органи да нарушат свои служебни задължения във връзка с правораздаването при условията на продължавано престъпление) и оправдан по така повдигнатото обвинение за извършване на престъпление против правосъдието.

При повторното разглеждане на делото с решение от 31.08.2018 г. по в.н.о.х.д. № П – 48/2017 г. въззивният съд изцяло потвърждава първоинстанционната присъда на СГС, с която подсъдимият е признат за невиновен и оправдан.

С касационния протест се иска отмяна на второто решение на САС и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд поради допуснати съществени процесуални нарушения и нарушаване на материалния закон.

Тричленният състав на ВКС счита, че касационният протест на Апелативна прокуратура - София е допустим, но неоснователен.

Неоснователно е и твърдението в протеста за неизпълнение на указанията на ВКС, посочени в решението за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивната инстанция.

Във връзка с оплакванията за допуснати съществени процесуални нарушения, свързани със събирането и оценката на доказателствата и доказателствените средства, тричленният състав на ВКС намира, че апелативният съд е извършил цялостна проверка на оспорената пред него присъда. САС е дал своята оценка относно доказателствената дейност на предходната инстанция, анализирал е доказателствата и показанията на свидетелите и правилно е приобщил към доказателствената съвкупност резултатите от приложените по отношение на подсъдимия Р. специални разузнавателни средства. В тази връзка въззивният съд не е допуснал нарушения в дейността си по анализ и оценка на доказателствената съвкупност, които да обусловят касационно основание по чл.348, ал.1, т.2 от НПК. САС не е допуснал нарушения на процесуалните правила с постановения отказ да допусне допълнителен разпит на свидетеля Г., както се сочи в касационния протест на Апелативна прокуратура - София.

При установената фактология, апелативният съд е обосновал правилни правни изводи. По отношение на обвинението подсъдимият Р. да е извършил склоняване на длъжностни лица от прокурорските и съдебните органи да нарушат свои служебни задължения във връзка с правораздаването, то не е доказано по изискуемия се несъмнен начин. Изпълнителното деяние на престъплението по чл.289 от НК – “склоняване” изисква поведение от страна на дееца да мотивира, чрез убеждаване, съветване, обещаване на облага и др. съответното длъжно лице от разследващите, прокурорските или съдебните органи да наруши свое служебно задължение във връзка с правораздаването. От субективна страна това престъпление може да бъде извършено само при наличие на пряк умисъл, т.е. деецът следва да е съзнавал, че въздейства мотивационно на длъжностното лице, като се цели длъжностното лице да наруши изискванията за законосъобразно осъществяване на задълженията си във връзка с правораздаването. Според настоящия съдебен състав въззивната инстанция правилно е приела, че не е установено подсъдимият Р. да е отправил искане, увещание или мотивиране по друг начин спрямо свидетелите С. Г.-Б., прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, и К.Г., съдия в Окръжен съд – Плевен, да нарушат свои служебни задължения във връзка с правораздаването.

Тричленният състав на ВКС намира, че оплакванията в протеста за стесняване на приложното поле на чл.289 от НК от въззивния съд в частта относно длъжностите лица, които могат да бъда обект на противоправно склоняване, тълкувайки термина “правораздаване”, не подлежат на обсъждане от тази инстанция, тъй като проблематиката не е относима към настоящият казус. Настоящият съдебен състав счита, че въззивният съд не е допуснал нарушения на материалния закон, които да обусловят наличие на касационните основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура