Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След окончателно решение на ВКС Герчо Рангелов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за убийството през 2018 г. на 73-годишния Камен И. в шуменското село Зайчино ореше

С Решение № 306/31.08.2023 г. по наказателно дело № 963/2022 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила присъда № 8/16.09.2022 г., постановена по в.н.о.х.д. № 61/2022 г. по описа на Апелативен съд – Варна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Герчо Рангелов срещу присъда № 8 от 16.09.2022 г. по в.н.о.х.д. № 61/2022 г. на Апелативен съд – Варна.

С решение по в.н.о.х.д. № 294/2020 г. на Апелативен съд – Варна е отменена присъдата по н.о.х.д. № 378/2019 г. на Окръжен съд – Шумен и делото е върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане. С присъда от 15.12.2021 г. по н.о.х.д. № 77/2021 г. на Окръжен съд – Шумен Герчо Рангелов е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 118, вр. чл. 115 от НК (умишлено убийство, извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с насилие и тежка обида) и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 5 години.

С новата присъда по в.н.о.х.д. № 61/2022 г. на Апелативен съд – Варна е отменена първоинстанционната, като подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3 вр. чл. 115 от НК (убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин), и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 11 години.

В касационната жалба се изтъкват доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Отправя се алтернативно искане за оправдаване, намаляване размера на наложеното наказание или връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Варна.

Според тричленния състав на ВКС не са допуснати твърдените съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон. Не е налице и третото касационно основание – за явна несправедливост на наложеното наказание.

Върховните съдии приемат, че при постановяване на съдебния си акт, изцяло отговарящ на установените в процесуалния закон изисквания за съдържание, Апелативен съд – Варна е извършил цялостна проверка на оспорената пред него присъда. След извършване на самостоятелна оценка на събрания по делото доказателствен материал апелативният съд е възприел за установени приетите от първоинстанционния съд фактически положения. Доказателственият анализ, направен във въззивния съдебен акт, е правилен и в пълен унисон с изискванията на НПК за разкриване на обективната истина, вземане на решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, и внимателна проверка на всички събрани доказателства. Не е игнорирано нито едно доказателство или доказателствено средство, като доказателствените материали са обсъдени поотделно и в тяхната взаимна обвързаност.

Касационният състав не приема за основателно твърдението на касатора, че след изключването от доказателствената маса на посочените показания на полицейските служители, съдът е възприел фактическата обстановка, установена от първата инстанция, което означавало, че апелативният съд изцяло е изградил фактическите си изводи само въз основа на обясненията на подсъдимия. Върховните съдии сочат, че правилно и подробно мотивирано апелативният съд е изключил от доказателствената съвкупност тези части от свидетелските показания на полицейските служители, в които те преразказват съобщеното им от подсъдимия Рангелов при проведените оперативни беседи във връзка с направените от него самопризнания. В останалата част показанията на служителите на полицията са годен източник на доказателства и съдът ги е ценил с доверие по отношение на личните възприятия на свидетелите. Тричленният състав на ВКС е категоричен, че изключването от въззивната инстанция на отделни доказателствени източници, поради определени пороци, не води до задължителна промяна на фактологията, нито до изводи за недоказаност на обвинението. В случая съдът е приел, че механизмът на извършване на деянието и авторството на подсъдимия са установени по безспорен начин от събраните данни с останалите доказателствени средства, като неоснователно е твърдението, че изводите по фактите са базирани само на обясненията на подсъдимия.

Върховните съдии не приемат за основателна и тезата на касатора за липсата на достатъчно преки и косвени доказателства за съпричастността на подсъдимия към умъртвяването на Камен И., като сочат, че долните инстанции са събрали както преки, така и косвени доказателства досежно авторството на подсъдимия. В касационните мотиви се констатира, че съдът е приобщил към материалите по делото обясненията на подсъдимия, дадени в посочени в тези мотиви разпити на досъдебното производство, като аргументирано ги е кредитирал относно механизма на извършване на деянието и авторството на подсъдимия. Даденият кредит на доверия на тези доказателствени източници е следствие от извършена от контролирания съд проверка с останалите доказателствени източници и способи за доказване.

Тричленният състав на ВКС мотивира неоснователност на възражението на касатора за неправилно приложение на материалния закон, изразяващо се в признаването на подсъдимия за виновен в извършване на престъпление по чл. 116 от НК, като се поддържа, че правилната квалификация на деянието е по чл. 118 от НК – убийство, извършено в състояние на силно раздразнение. Върховните съдии намират за правилен и обоснован извода на Апелативен съд – Варна, че деянието не съдържа обективните признаци на престъплението по чл. 118 от НК, и отхвърлят възражението на защитата за несъставомерност на деянието по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3 от НК (убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин).

Върховните съдии намират, че не е налице и третото касационно основание – явна несправедливост на наложеното наказание. Последното е справедливо определено, тъй като отговаря на обществената опасност на конкретното деяние и на конкретния извършител.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура