Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След решение на ВКС Мария Велева ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 18 г. за убийството на баща ѝ в столичния ж. к. „Люлин“ през 2018 г.

С Решение № 245/04.07.2023 г. по наказателно дело № 373/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението по в.н.о.х.д. № 516/2022 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението е окончателно.

Делото е за втори път пред ВКС. Образувано е по касационна жалба на Мария Велева срещу решението на САС, с което е потвърдена първоинстанционната присъда на Софийския градски съд. С нея Мария и Свилен Велеви са признати за виновни в това, че на 11.02.2018 г. в ж. к. „Люлин“ в гр. София в съучастие като съизвършители умишлено умъртвили бащата на подсъдимата – Стефан Я. на 87 г., като деянието е извършено по особено мъчителен за пострадалия начин. На Мария Велева е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 18 г., а на Свилен Велев – за срок от 15 г. С решение на САС по в.н.о.х.д. № 1261/2020 г. присъдата е потвърдена. С решение от 23.05.2022 г. на ВКС е отменено решението на САС и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на апелативния съд. След връщането е постановено сега обжалваното въззивно решение.

Съдебният състав на ВКС приема жалбата за неоснователна. От касационната инстанция е разгледан на първо място доводът на жалбоподателя за „очебийно пристрастие на въззивния съдебен състав“. Критериите за осъществяване на правосъдието от независим и безпристрастен съд се извеждат от практиката на Европейския съд по правата на човека, който приема, че наличието на безпристрастност се определя според субективен тест, основан на личното убеждение на съдията в даден случай, а също и според обективен тест, който установява дали съдията е предложил гаранции, достатъчни да изключат всяко законно съмнение в това отношение от гледна точка на външния наблюдател. Според върховните съдии в конкретния случай липсват обективни данни, сочещи предубеденост на когото и да е от членовете на въззивния съдебен състав съобразно субективния тест. В рамките на обективния тест въззивният състав също е представил достатъчно убедителни гаранции на страните по делото, както и на обществото, които успешно да изключат всяко легитимно съмнение в това отношение, като се има предвид, че е обсъдил задълбочено основните възражения на защитата.

Некоректно е заявеното в жалбата, че съдът приел за установено авторството на деянието на база „този казал, онзи казал по улиците, в телевизията и т. н.“. Съдебният състав на ВКС констатира, че в мотивите действително е споменато телевизионното предаване „Съдебен спор“ по Нова телевизия, но не в смисъл на изказани в него и възприети от съда съждения за съпричастността на подсъдимата към убийството, а защото по съответния процесуален ред е установено, че няколко дни преди инкриминираната дата пострадалият се свързал с предаването, за да участва в него по повод делбата на апартамента, обяснявайки, че е във влошени отношения със семейството на дъщеря си и изразил желание чрез предаването тя да бъде принудена да му плати дял от съсобственото им жилище или да го напусне.

Не намира опора в доказателствената съвкупност по делото доводът за липса на преки и косвени доказателства. От показанията на свидетелката Йосифка Й. се въвеждат преки и първични доказателства. След като възприятията, за които свидетелства, са почерпени от първоизточника, предвид, че отивайки да хвърли боклука тя лично е възприела шума от удари от съседния на нейния апартамент, виковете на пострадалия: „Помощ, помощ, пребиват ме!“ и в същото време крясъците на подсъдимата: „Ще те пребия, докато не умреш, все ще те бия“, не може да се приеме за основателен доводът на защитата за липса на преки доказателства. Източник на преки доказателства са и обясненията на подсъдимия Велев, който, макар да отрича участието на съпругата си в убийството, потвърждава времето и мястото на извършването му в съответствие със заявеното от съседките на семейството. Показанията на основната свидетелка са преценени и в контекста на данните за съдържанието и времето на записа от разговора, който тя е провела с оператор на тел. 112, търсейки помощ за пострадалия, както и с показанията на полицейските служители, посетили мястото на инцидента. Свидетелката Велина Д. от предаването „Съдебен спор“ също е потвърдила пред съда, че пострадалият ѝ се оплакал, че дъщеря му го бие. Въз основа на съвкупността от преки и косвени доказателства, чиято достоверност е приета от въззивния съд да е извън всяко съмнение, законосъобразно, аргументирано и без следа от логически грешки е прието, че е налице единна и непрекъсваема верига от факти, обуславящи несъмнения извод за авторството на престъплението в лицето на двамата подсъдими.

Според съдебния състав на ВКС правилно е приложен и материалният закон. Въззивният съд убедително е извел прекия умисъл за двамата подсъдими да причинят смъртта на пострадалия, както и за квалифициращото обстоятелство, че са го умъртвили по особено мъчителен начин, от използваните различни оръжия, многобройността и силата на ударите в тялото му до степен да се чуват на площадката между апартаментите, тяхната насоченост по тялото и главата на жертвата, непреустановяването на побоя въпреки виковете на пострадалия за помощ и експертно установената изключителна болезненост на преживените от него увреждания и болки преди настъпване на смъртта. Законът е приложен правилно спрямо Мария Велева и относно квалифициращото нейната съучастническа дейност обстоятелство – убийство на баща от дъщеря.

Върховните съдии посочват, че при доказаното съизвършителство и вината на подсъдимата определеното ѝ наказание „лишаване от свобода“ за срок от 18 години по първата (най-лека) от трите санкционни алтернативи на чл. 116 от НК („лишаване от свобода“ от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна) се явява съответно на отчетената роля и степента на участието ѝ и на наличните отегчаващи и смекчаващи вината обстоятелства, поради което не е явно несправедливо. Същото съответства на обществената опасност на конкретното деяние и на личността на подсъдимата.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура