Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След решение на ВКС Николай Николов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за 15 г. за умишленото убийство на Любен С. през 2021 г. в с. Громшин, обл. Монтана

С Решение № 34/15.01.2024 г. по наказателно дело № 781/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) потвърждава въззивното решение от 13.06.2023 г. на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 1331/2022 г. Решението не подлежи на обжалване.

Делото образувано по касационна жалба на Николай Николов.

С присъда на Окръжен съд – Монтана подсъдимият е признат за виновен в това, че на 24.02.2021 г. след скандал в центъра на с. Громшин, обл. Монтана, умишлено умъртвил Любен С., като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост – чрез нанасяне на 7 удара с нож (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3 вр. чл. 115 от НК). Наложено му е наказанието „лишаване от свобода“ в размер на 16 години. Уважени са предявените от гражданските ищци искове за сумата от 100 000 лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди.

С атакуваното решение на САС първоинстанционната присъда е изменена, като Николай Николов е признат за невинен и е оправдан по обвинението да е извършил убийството по особено мъчителен начин за убития. Изменен е размерът на наказанието „лишаване от свобода“ от 16 на 15 години. Присъдата е изменена и в гражданската ѝ част, като е намален размерът на присъдените обезщетения от 100 000 на 80 000 лева.

Съдебният състав на ВКС приема касационната жалба за неоснователна. В рамките на аналитичната си дейност Софийският апелативен съд не е допуснал превратна интерпретация на доказателствената съвкупност, подценяване или надценяване на едни доказателства за сметка на други, а е оценил последните според действителното им съдържание и значение. „Не са игнорирани доказателства или доказателствени средства, обсъждането на които би довело до фактически изводи, различни от установените от въззивната инстанция“, категорични са върховните съдии. Апелативният съд е извършил самостоятелен анализ на доказателствената съвкупност и прецизно и мотивирано е дал отговор на претенциите за приложение на института на неизбежна отбрана. Правилно е прието, в пълно съответствие с утвърдената съдебна практика, че липсва ключов елемент от фактическия състав на неизбежната отбрана, а именно непосредствено противоправно нападение. Към момента на нанасянето на първото нараняване в гърба на пострадалия от страна на подсъдимия с носения от него нож Любен С. се е бил отправил към велосипеда си, за да се прибира у дома си и е напускал мястото на инцидента. Нападение – предстоящо, започнало или непрекратено, насочено към подсъдимия, не е било налице. Пострадалият не е представлявал повече никаква заплаха за личността или здравето на подсъдимия.

Тричленният състав на ВКС констатира, че не е останала без отговор претенцията на защитата за отпадане на квалифициращия признак деянието да е извършено с особена жестокост. За да отхвърли тази претенция, правилно въззивният съд е приел, че този квалифициращ признак е налице, когато от данните по делото се установи, че дейността по умъртвяването на пострадалия по своя интензитет явно надхвърля необходимото за причиняването на смъртта и сочи на едно допълнително субективно отношение към жертвата, изразило се в изключителна ярост, ожесточение, отмъстителност или садизъм. Силата и броят на нанесените по пострадалия удари с нож правилно са отчетени като свидетелство за проявената от подсъдимия изключителна ярост по отношение на Любен С. В тази насока също правилно е прието, че за проявата на особената жестокост от подсъдимия се съди и от обстоятелството, че е продължил да намушква пострадалия и след като той вече е паднал на земята и не е оказвал никаква съпротива на своя убиец. Така подсъдимият е демонстрирал своята неоправдана злоба и желание за отмъщение към своята жертва и е показал своето субективно отношение към Любен С.

Върховните съдии не приемат и твърденията за явна несправедливост на наложеното наказание. За касационната инстанция са напълно споделими изводите на САС, че наказанието за извършеното от подсъдимия престъпление е законосъобразно определено при превес на смекчаващите отговорността му обстоятелства, сред които чистото му съдебно минало, напредналата му възраст и влошеното здравословно състояние. Отчетено е и провокативното поведение на самия пострадал, отключило агресивната реакция на подсъдимия. Апелативният съд със споделими аргументи е отхвърлил приетите от първата инстанция отегчаващи обстоятелства като липса на критичност у подсъдимия и липса на изразено съжаление за стореното. В резултат на тази си дейност въззивният съд е намалил размера на наложеното наказание в рамките на минимума, предвиден по чл. 116 от НК. „По-голяма снизходителност по отношение на подсъдимия не е необходима и всяка корекция на наказанието в посока на неговото намаляване би довела до явна несправедливост на същото, но в обратен на искания от защитата на подсъдимия смисъл. Наказанието е определено достатъчно снизходително, за да може да се претендира по-нататъшното му смекчаване“, се казва в мотивите на ВКС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура