Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След решение на ВКС бившият футболист от Гоце Делчев Марио Метушев ще изтърпява наказанието „доживотен затвор“ за убийството на Красимир Колджиев чрез нанасяне на 97 удара с нож през 2018 г.

С Решение № 50168/04.08.2023 г. по наказателно дело № 707/2022 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя без разглеждане касационната жалба, подадена от Виолета Метушева – защитник на подсъдимия Марио Метушев. Съдът оставя в сила решението от 28.06.2022 г. по в.н.о.х.д. № 553/2021 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по касационни жалби, подадени чрез упълномощени защитници на подсъдимия, както и от съпругата му, конституирана като защитник.

С присъда на Окръжен съд – Благоевград Марио Метушев е признат за виновен в извършването на 15.06.2018 г. в гр. Гоце Делчев на убийството на Красимир Колджиев по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години. Постановено е да изтърпи и наказанието „лишаване от свобода“ за 2 години, наложено по друго дело. Осъден е да заплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди в полза на Румяна К. в качеството на майка и законен представител на малолетното дете Надя К. в размер на 300 000 лв., в полза на Надежда К. в размер на 150 000 лв. и в полза на Росен К. в размер на 100 000 лв.

С решението на САС присъдата е изменена, като на подсъдимия е наложено наказанието „доживотен затвор“. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

Тричленният състав на ВКС приема, че жалбата на защитника Виолета Метушева не е с изискуемото съдържание, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

Жалбите от адвокатите на подсъдимия са допустими, но неоснователни. Касационната инстанция намира, че в дейността на САС по събиране и оценка на доказателствата не са допуснати логически грешки или игнориране на доказателства. За изясняване на въпроса относно вида на режещите предмети, с които са нанесени уврежданията на пострадалия и подсъдимия, САС е назначил повторна съдебно-медицинска експертиза (СМЕ), обсъдил е събрания доказателствен материал, като е изложил подробни мотиви защо приема, че престъплението е осъществено с ножа, изваден при хирургична интервенция от врата на подсъдимия. Неоснователно е възражението, че по делото е останало неизяснено в какво положение са били един спрямо друг подсъдимият и пострадалият. Неоснователно е и твърдението, че не са събирани и установявани доказателства как са повлияли изписаните на подсъдимия лекарства и спирането на техния прием. Съдът е обсъдил представените рецепти, с които на подсъдимия са били предписани психоактивни медикаменти. Изпълнението на лечението е поставено под съмнение с оглед изготвената по делото експертиза на проба от кръв от Метушев, при което не е било установено наличието на наркотични вещества и психоактивни медикаменти, включително и тези, които са му изписани. Според върховните съдии възражението на защитата, че липсват доказателства относно мотива за извършване на престъплението е неоснователно. За да приеме наличието на негативни нагласи у подсъдимия спрямо пострадалия, САС е ценил с доверие показанията на свидетели, които са еднопосочни и взаимно кореспондиращи. Пред двама от тях пострадалият споделял, че след задържането на Метушев с акцизни стоки подсъдимият го подозирал, че го е „предал“, а този мотив сочи и майката на пострадалия, възпроизвеждайки предсмъртните думи на сина си. Въззивният съд се е солидаризирал с изводите на първата инстанция, че подсъдимият е имал предшестващи негативни нагласи спрямо пострадалия, които заедно с употребата на алкохол са довели до свръхяростни афекти у него при нанасянето на 97 наранявания. Тези изводи са основани на заключението на комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза. Неоснователни са и доводите, че е невъзможно Метушев да е извадил ножа от корема си и да го е забил във врата си. В устните си разяснения вещите лица са заявили, че нараняването в коремната кухина не е лишило подсъдимия от възможност да извършва активни движения.

В мотивите си САС е изложил подробни съображения относно правната квалификация на извършеното деяние, с които ВКС изцяло се солидаризира. В детайли са изследвани естеството на получените от пострадалия наранявания, т. нар. защитни наранявания, които сочат, че Красимир Колджиев е възприел нападението, борел се е за оцеляването си, като е преживявал както физически болки и страдания, така и ужас от неизбежната смърт. Изложени са подробни съображения защо апелативният съд възприема наличието на квалифициращия признак „особена жестокост“. Направил е законосъобразен извод, че по своя интензитет изпълнителното деяние надвишава необходимото за причиняване на смъртта на пострадалия, а поведението на подсъдимия сочи на изразена коравосърдечност и жестокост. В мотивите на ВКС се казва, че приетата от САС правна квалификация е съответна на приетите за установени факти, което налага извод, че законът е приложен правилно.

В светлината на безспорно установените от фактическа страна обстоятелства тезата, че подсъдимият Метушев е действал при неизбежна отбрана е очевидно несъстоятелна, пишат още върховните съдии. От събраните по делото доказателства е безспорно установено, че пострадалият е получил 97 броя наранявания от едно и също оръжие, значителната част от които в легнало положение, а по ръцете му са налице увреждания с характер на защитни. Така установените факти сочат на извод, че наличието на хипотетично първоначално нападение от страна на пострадалия срещу подсъдимия не би довело до промяна в квалификацията в по-леко наказуемо престъпление. „Това е така, тъй като при нанасянето на ударите, причинили смъртта на пострадалия, последният само се е бранил, което сочи, че подсъдимият не се е намирал в положение на неизбежна отбрана, а още по-малко е действал при превишаване на нейните предели“, категоричен е съдебният състав на ВКС.

Доводите за явна несправедливост на наложеното наказание ВКС намира за неоснователни. Съобразно разпоредбата на чл. 38а, ал. 2 от НК наказанието „доживотен затвор“ се определя, когато извършеното престъпление е изключително тежко. В мотивите на въззивното решение са изложени съображения относно изключителността на осъщественото от подсъдимия в сравнение с престъпленията от същия вид – нанасянето на многобройни удари, далеч надхвърлящи необходимото за умъртвяване на жертвата и то в присъствието на майката на пострадалия; проявена изключителна жестокост и коравосърдечност, което е рядък случай в съдебната практика. Взети са предвид добрите характеристични данни на подсъдимия, като е прието, че същите касаят спортната му кариера, съобразено е обстоятелството, че той страда от разстройство на личността от смесен тип, което не е пречка да разбира свойството и значението на извършеното, че е баща на две деца, но е прието, че те не могат да се противопоставят на изключителната тежест на извършеното деяние. С тези изводи на САС касационната инстанция напълно се съгласява.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура