Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След решение на ВКС Петър Попчев ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 г. за убийството през 2016 г. в градинката до ЖП гара Бургас на Николай Г.

С Решение № 65/13.02.2023 г. по наказателно дело № 805/2022 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменява решението по в.н.о.х.д. № 216/2021 г. на Апелативен съд – Бургас в частта, в която е потвърдена първоинстанционната присъда досежно присъденото обезщетение за имуществени и неимуществени вреди на Катерина Г., ведно със законните последици, и първоинстанционната присъда в същата част, като осъжда подсъдимия Петър Попчев да заплати на гражданския ищец Симеона Й., правоприемник на починалия граждански ищец Катерина Г., обезщетение за имуществени вреди в размер на 1500 лв. и за неимуществени в размер на 120 000 лв. Оставя в сила въззивното решение в останалата му част. Решението не може да се обжалва.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия и на частния обвинител и граждански ищец Симеона Й. срещу въззивното решение, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 287/2019 г. на Окръжен съд – Бургас. С нея Петър Попчев е признат за виновен в това, че на 18.06.2016 г. срещу 19.06.2016 г. в градинката до ЖП гара Бургас при условията на опасен рецидив и по хулигански подбуди умишлено умъртвил Николай Г., като му нанесъл множество силни удари с ръце и крака по главата и лицето, вследствие на което му причинил черепно-мозъчна травма и изпадане в състояние на кома, продължило до смъртта му на 03.07.2016 г., като убийството е извършено по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години. Осъден е да заплати на гражданския ищец Катерина Г. 1500 лв. обезщетение за имуществени вреди и 120 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди, а на гражданския ищец Симеона Й. 80 000 лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди.

Тричленният състав на ВКС приема касационните жалби за неоснователни.

По повод на доводите в жалбата на подсъдимия върховните съдии приемат, че въззивната инстанция е изготвила изключително прецизни мотиви, в който е обсъдила детайлно и задълбочено цялостния доказателствен материал, събран по делото. Не се констатира твърдяното преиначаване на показанията на свидетели в съдържателно отношение, а мотивите за отхвърляне на част от заявените от тях обстоятелства не търпят критика. Не се откриват изводи на съда, които да почиват на предположения или хипотези. Авторството на деянието в лицето на подсъдимия е изведено въз основа на прецизен анализ на относимите към този извод доказателствени средства: показанията на свидетели, веществените доказателства, заключенията на ДНК експертизите и пр. При така установената фактическа обстановка от въззивния съд материалният закон е приложен правилно.

Пред касационната инстанция се прави искане за преквалифициране на престъпното поведение на подсъдимия в по-леко наказуемо престъпление. В мотивите си върховните съдии пишат, че за да е налице неизбежна отбрана, респективно превишаване на нейните предели, е необходимо на първо място да се констатира наличието на противоправно нападение от страна на пострадалия спрямо личността или правата на подсъдимия или на другиго, каквото по настоящото дело не е установено. Твърденията, че пострадалият Николай Г. е нападнал с нож подсъдимия категорично са опровергани от показанията на свидетели, както и от писмените доказателствени средства – протоколи за оглед на местопроизшествие, от които е видно, че нож не е намерен нито на мястото на извършване на деянието и в близкия до него район, нито в контейнера за смет, където е бил изхвърлен сакът на пострадалия. При това положение касационният съд се съгласява с извода на въззивния, че противоправно нападение от страна на пострадалия спрямо подсъдимия не се установява, а след като такова не е налице, то липсва институтът на неизбежната отбрана, респективно превишаване на нейните предели.

Що се отнася до справедливостта на наложеното наказание, налице са две противоположни искания – от частния обвинител за налагане на наказание „доживотен затвор“, а от подсъдимия за намаляване на размера на определеното наказание „лишаване от свобода“. Върховните съдии се съгласяват с преценката на решаващите съдилища за това, че справедливото наказание, което подсъдимият следва да понесе, е „лишаване от свобода“ в максималния размер, предвиден в разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от НК, а именно 20 години. Налице е значителен превес на отегчаващите обстоятелства над смекчаващите, правилно отчетени от Апелативен съд – Бургас. Съдебният състав на ВКС не намира основания да намали размера на наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“, нито пък да отмени въззивното решение и да върне делото за ново разглеждане на апелативния съд с оглед налагане на наказание „доживотен затвор“. Определеното наказание от 20 години „лишаване от свобода“ е достатъчно строго, за да удовлетвори целите по чл. 36 от НК, като способства за осъществяване на превантивно психическо въздействие върху други неустойчиви членове на обществото, даде възможност на подсъдимия в един значителен период от време да осмисли поведението си и да се поправи, а също така да създаде и обективни условия, които да отнемат възможността му да извърши нови престъпления.

Касационният състав констатира, че след конституирането на Симеона Й. в качеството ѝ на граждански ищец в правата на починалата ѝ майка обезщетението за имуществени и неимуществени вреди се дължи на нея и в този смисъл въззивното решение и първоинстанционната присъда следва да бъдат изменени.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура