Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос относно прекратяването на трудовото правоотношение с педагогически специалист, осъден за умишлено престъпление от общ характер преди приемането на Закона за предучилищното и училищното образование

С Тълкувателно решение № 5/2021 от 11.04.2023 г. по Тълкувателно дело № 5/2021 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) реши:

Работодателят няма правомощието да прекрати на основание чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ вр. с чл. 215, ал. 1, т. 1 ЗПУО трудовото правоотношение с педагогически специалист, осъден за умишлено престъпление от общ характер, когато осъждането е станало преди влизане в сила на чл. 215, ал. 1, т. 1 ЗПУО и на чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ. Приложение в тази хипотеза намира § 27, ал. 1 ПЗР ЗПУО, според който завареното трудово правоотношение се запазва, ако лицето е имало право да заема съответната длъжност към момента на възникването му.

Тълкувателното дело е образувано поради формирана противоречива съдебна практика в три решения по чл. 290 от ГПК на ВКС. Според първото становище в хипотезата на чл. 330, ал. 2, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работодателят има правомощието да прекрати без предизвестие трудово правоотношение с педагогически специалист по смисъла на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), който е осъден за умишлено престъпление от общ характер с влязъл в сила съдебен акт, независимо от реабилитацията по право и реабилитацията по съдебен ред. Новата норма на чл. 330, ал. 2, т. 10 от КТ се прилага освен за нови трудови правоотношения, възникнали след влизането ѝ в сила, и за заварени трудови правоотношения, включително когато съдебният акт е породил правни последици преди 01.08.2016 г. – датата на влизане в сила на чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ вр. с чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО. Според второто становище новото изискване за заемане на длъжност на педагогически специалист в чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и съответстващото му основание за уволнение по чл. 330, ал. 2, т. 10 от КТ се прилагат за сключени след 01.08.2016 г. трудови договори и за съществуващи трудови правоотношения с педагогически специалисти, чиито осъждания са факт, осъществил се след 01.08.2016 г.

Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС намира за правилно второто становище. В мотивите на тълкувателното решение се посочва, че действието на гражданския закон се проявява от момента на влизането му в сила – чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България (КРБ), а отмяната на гражданския закон преустановява неговото действие за в бъдеще. Правилото за действието на новия граждански закон по време е, че той урежда юридически факти, които са се проявили след влизането му в сила, както и заварените висящи граждански правоотношения за в бъдеще (ех nunc). Само по изключение законодателят може да придаде обратна сила (ex tunc) на новоприетия закон. В българското право забраната за обратно действие на законите е принцип, който се извежда от понятието за правовата държава, уредено в Преамбюла и в чл. 4, ал. 1 от КРБ. Този принцип е прогласен изрично в чл. 5, ал. 3 от КРБ за наказателните закони, без това да означава, че е изключен за другите закони, независимо че липсва изрична конституционна норма. Принципът се съдържа в правилото на чл. 14 Закона за нормативните актове (ЗНА), което предвижда, че обратна сила на нормативен акт може да се придаде само по изключение и то с изрична разпоредба.

Нормата на чл. 330 ал. 2, т. 10 от КТ урежда ново основание за прекратяване на трудовия договор с педагогически специалисти по смисъла на ЗПУО, която е включена в КТ с § 33, т. 3 ПЗР ЗПУО, като новото основание се прилага от 01.08.2016 г. съгласно определения в § 60 ПЗР ЗПУО момент на влизане в сила на новия ЗПУО.

„При извършения сравнителен анализ на отменените и действащите след 01.08.2016 г. норми се налага изводът, че законодателното разрешение по чл. 215, ал. 1, т. 1 ЗПУО, въз основа на което е въведено новото основание за уволнение по чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ, е по-рестриктивно – урежда както нови, така и по-тежки ограничения във възможността да се заемат длъжности на педагогически специалисти, което на собствено основание изключва ретроактивното му действие“, се казва в тълкувателното решение.

Според Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС разпоредбите на чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и чл. 330, ал. 2, т. 10 от КТ са материалноправни и съобразно общите правила за действие по време на правните норми имат действие занапред, защото законодателят изрично не им е придал обратна сила (чл. 14, ал. 1 ЗНА). Новото уволнително основание е прието въз основа на ЗПУО, който видно от преходните и заключителните му разпоредби няма обратна сила, от което следва, че и чл. 330, ал. 2, т. 10 от КТ не може да има такава. Такова действие е изключено и по силата на преходното правило на § 27, ал. 1 ПЗР ЗПУО, което изрично обвързва запазването на трудовите правоотношения с преценката към минал момент – дали лицето „е имало право да заема“, т. е. дали е отговаряло на изискванията за заемане на съответната длъжност по тогава действалия закон.

Да се приеме обратното, би означавало в нарушение на закона да се придаде същинско обратно действие на чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и чл. 330, ал. 2, т. 10 от КТ, при което ще се накърнят валидно придобити и конституционно защитими права – правото на труд и правото на упражняване на избраната професия, категорични са върховните съдии.

По тълкувателното дело е депозирано особено мнение.

Пълният текст на тълкувателното решение е публикуван в страницата на ВКС в интернет – секция „Тълкувателни дела“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура