Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС отклони искане за приемане на тълкувателно решение по въпрос за разглеждане на искания за спиране на охранителните производства по заявления за вписване, заличаване и обявяване в Търговския регистър

С Тълкувателно решение № 1/2022 от 14.03.2023 г. по Тълкувателно дело № 1/2022 г. Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) отклонява предложението на председателя на ВКС от 17.02.2022 г. за приемане на тълкувателно решение по въпроса, отправен от Инспектората към Висшия съдебен съвет, за приемане на тълкувателно решение, а именно: „Какви обстоятелства съдът трябва да изследва и да взема предвид при разглеждане на исканията в производствата по чл. 536, ал. 1 ГПК вр. чл. 19 ЗТТРЮЛНЦ?“.

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение по въпрос, посочен в сигнал от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). Върховните съдии констатират, че необходимостта от приемане на тълкувателно решение в сигнала се обосновава с противоречива практика на окръжни (първоинстанционни) и апелативни (при осъществен инстанционен контрол по отношение на определението на окръжния съд по чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК) съдилища по поставения въпрос при произнасяне по искания за спиране на регистърното производство, но представените от вносителя ИВСС съдебни актове не обективират противоречиво разрешаване на поставения правен проблем.

Според ОСТК в представените определения, с които е оставено без уважение искане по чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК, не се съдържат такива, в които решаващият състав да е извършвал преценка за допустимост по смисъла на чл. 129 и чл. 130 ГПК на исковото производство, обективиращо спор относно правоотношение, което е условие за постановяване на заявено за вписване обстоятелство в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Въпросът за допустимостта на предявения иск е интерпретиран в ракурса на преценката за наличие на преюдициален спор, какъвто може да съществува само ако е заявен при наличие на абсолютните процесуални предпоставки за съществуването и упражняването на процесуалното право на иск и при липса на отрицателните такива, установими пряко и единствено от текста на исковата молба.

„Спрямо поставения въпрос от предложението, с което е сезирано ОСТК на ВКС, не се установява наличие на противоречиви изводи в тълкувателните мотиви на постановените съдебни актове, водещи до различно съдържание на крайния съдебен акт, поради което на основание т. 7.2 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС, предложението за приемане на тълкувателно решение, по което е образувано тълкувателно дело № 1/2022 г. на ОСТК на ВКС подлежи на отклоняване поради недопустимост на искането“, пишат в мотивите си върховните съдии.

Пълният текст на тълкувателното решение е публикуван в сайта на ВКС – секция „Тълкувателни дела“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура