Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

С тълкувателно решение Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС ревизира постановления на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994 г.

Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) постанови Тълкувателно решение № 1 от 24 януари 2022 г. по Тълкувателно дело № 1/2018 г., с което се ревизират (обявяват за загубили сила изцяло или отчасти) 42 постановления на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994 г.

Тълкувателното дело е образувано с оглед на множеството изменения в Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26/22.04.1968 г.), изцяло приетия през 2006 г. нов Наказателно-процесуален кодекс и последващите редица изменения и допълнения в него, което налага тълкувателна дейност относно запазването на задължителната сила на постановленията на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994 г. или прогласяването им като частично/изцяло изгубили своето значение.

С тълкувателното решение по Тълкувателно дело № 1/2018 г. Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС реши:

I. Обявява за загубили сила:

 1. Точки 2 и 3 от Постановление № 3 от 14.XII.1953 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 2. Абзац 3, абзац 5 от Постановление № 1 от 7.II.1955 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 3. Раздел II, ал. 1, ал. 2, букви „а“, „б“, „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“ и раздел III, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Постановление № 3 от 30.IV.1955 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 9/1963 г. на Пленума на Върховния съд и с т. 19 на Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 4. Раздел III, точки 36, 37, 39 – 41, раздел IV, точка 43, точка 44, точка 48 и раздел V от Постановление № 8 от 28.II.1957 г. на Пленума на Върховния съд;

 5. Раздели I, III, IV, V, VI и VII от Постановление № 1 от 25.VI.1958 г. на Пленума на Върховния съд;

 6. Постановление № 3 от 29.XII.1958 г. на Пленума на Върховния съд;

 7. Раздел I от Постановление № 6 от 29.XII.1958 г. на Пленума на Върховния съд, изм. и доп. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 8. Постановление № 3 от 27.XII.1960 г. на Пленума на Върховния съд;

 9. Постановление № 7 от 28.XI.1961 г. на Пленума на Върховния съд;

 10. Точка 1, изр. 3, точка 2, изр. 2, точка 4 и точка 5 от Постановление № 9 от 25.XII.1961 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 11. Точки 5, 6 и 7 от Постановление № 14 от 30.IХ.1963 г. на Пленума на Върховния съд;

 12. Постановление № 1 от 27.IV.1964 г. на Пленума на Върховния съд;

 13. Точка 5, точка 8 и точка 10 от Постановление № 4 от 28.VI.1965 г. на Пленума на ВС;

 14. Раздел IV, точка 1, абзац 2, точка 2, абзац 2, точка 6, абзац 3 и раздел VI от Постановление № 3 от 18.XII.1970 г. на Пленума на ВС, изм. и доп. с Постановление № 9 от 10.XII.1975 г. на Пленума на Върховния съд и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 15. Раздел I, абзац 1 и раздел III от Постановление № 2 от 27 – 29.IV.1970 г. на Пленума на Върховния съд, изм. и доп. с Постановление № 6 от 12.IV.1983 г. на Пленума на Върховния съд и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 16. Раздел III от Постановление № 6 от 26.IV.1971 г. на Пленума на Върховния съд;

 17. Раздели II и III от Постановление № 8 от 28.VI.1971 г. на Пленума на Върховния съд, изменено с Постановление № 7 от 6.VII.1987 година на Пленума на Върховния съд;

 18. Раздели III и IV, абзац 1 и абзац 2 от Постановление № 2 от 29.ХІ.1974 г. на Пленума на Върховния съд;

 19. Точка 1, абзац 3 и точки 17, 18 и 19 от Постановление № 6 от 30.X.1975 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 20. Точка 8, абзац 1, изр. 2 от Постановление № 7 от 6.X.1975 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 21. Раздел I, точка 2 и раздел II, точка 3 от Постановление № 9 от 10.ХII.1975 г. на Пленума на Върховния съд;

 22. Раздели IV и V, абзац 1 от Постановление № 7 от 23.XII.1976 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 6 от 29.XI.1984 г. и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 23. Точка 1, абзац 3, точка 7 и точка 8 от Постановление № 1 от 8.XI.1978 г. на Пленума на Върховния съд;

 24. Точки 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 от Постановление № 2 от 15.XII.1978 г. на Пленума на Върховния съд;

 25. Точки 7 и 11 от Постановление № 6/1977 г. от 4.V.1978 г. на Пленума на Върховния съд;

 26. Точка 3, изр. 1, изр. 2 и изр. 3 и точка 13 от Постановление № 8 от 28.XII.1978 г. на Пленума на Върховния съд, изм. и доп. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 27. Точка 1, изр. 1, точка 8, точка 9 и точка 10 от Постановление № 2 от 27.IX.1979 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 28. Точка 1, точка 4, точка 5, точка 7, точка 8, изр. 1, точка 9, точка 10 и точка 11 от Постановление № 1 от 11.XI.1981 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 29. Точки 18 и 19 от Постановление № 8 от 30.ХІ.1981 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 30. Точка 7 от Постановление № 1 от 17.I.1983 г. на Пленума на Върховния съд;

 31. Точки 10, 13 и 18 от Постановление № 7 от 21.XI.1985 г. на Пленума на Върховния съд.

II. Констатира, че мълчаливо (автоматично) са загубили сила:

 1. Постановление № 6 от 1.XII.1961 г. на Пленума на Върховния съд;

 2. Решение № 1 от 6.XII.1962 г. на Пленума на Върховния съд;

 3. Постановление № 3 от 6.XII.1962 г. на Пленума на Върховния съд;

 4. Постановление № 16 от 18.XI.1963 г. на Пленума на Върховния съд;

 5. Постановление № 7 от 28.XII.1964 г. на Пленума на ВС;

 6. Постановление № 3 от 26.I.1968 г. на Пленума на ВС;

 7. Постановление № 5 от 28.X.1968 г. на Пленума на Върховния съд;

 8. Раздел I, точка 3 от Постановление № 3 от 18.XII.1970 г. на Пленума на Върховния съд, изм. и доп. с Постановление № 9 от 10.XII.1975 г. и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 9. Постановление № 6 от 27.XI.1972 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 10. Постановление № 13 от 28.XII.1973 г. на Пленума на Върховния съд;

 11. Точка 9, абзац 5 от Постановление № 6 от 30.X.1975 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 12. Раздел II, точка 5 от Постановление № 7 от 23.XII.1976 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 6 от 29.XI.1984 г. и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 13. Раздели I – X вкл. от Постановление № 6 от 29.XI.1984 г. на Пленума на Върховния съд;

 14. Точка 1 от Постановление № 7/83 г. от 3.VII.1984 г. на Пленума на Върховния съд;

 15. Точка 8 от Постановление № 7 от 21.XI.1985 г. на Пленума на Върховния съд.

Пълният текст на тълкувателното решение е публикуван в страницата на ВКС в интернет – секция „Тълкувателни дела“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура