Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

С тълкувателно решение Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС ревизира постановления на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994 г.

Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) постанови Тълкувателно решение № 1 от 24 януари 2022 г. по Тълкувателно дело № 1/2018 г., с което се ревизират (обявяват за загубили сила изцяло или отчасти) 42 постановления на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994 г.

Тълкувателното дело е образувано с оглед на множеството изменения в Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26/22.04.1968 г.), изцяло приетия през 2006 г. нов Наказателно-процесуален кодекс и последващите редица изменения и допълнения в него, което налага тълкувателна дейност относно запазването на задължителната сила на постановленията на Пленума на Върховния съд от периода 1953 – 1994 г. или прогласяването им като частично/изцяло изгубили своето значение.

С тълкувателното решение по Тълкувателно дело № 1/2018 г. Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС реши:

I. Обявява за загубили сила:

 1. Точки 2 и 3 от Постановление № 3 от 14.XII.1953 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 2. Абзац 3, абзац 5 от Постановление № 1 от 7.II.1955 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 3. Раздел II, ал. 1, ал. 2, букви „а“, „б“, „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“ и раздел III, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Постановление № 3 от 30.IV.1955 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 9/1963 г. на Пленума на Върховния съд и с т. 19 на Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 4. Раздел III, точки 36, 37, 39 – 41, раздел IV, точка 43, точка 44, точка 48 и раздел V от Постановление № 8 от 28.II.1957 г. на Пленума на Върховния съд;

 5. Раздели I, III, IV, V, VI и VII от Постановление № 1 от 25.VI.1958 г. на Пленума на Върховния съд;

 6. Постановление № 3 от 29.XII.1958 г. на Пленума на Върховния съд;

 7. Раздел I от Постановление № 6 от 29.XII.1958 г. на Пленума на Върховния съд, изм. и доп. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 8. Постановление № 3 от 27.XII.1960 г. на Пленума на Върховния съд;

 9. Постановление № 7 от 28.XI.1961 г. на Пленума на Върховния съд;

 10. Точка 1, изр. 3, точка 2, изр. 2, точка 4 и точка 5 от Постановление № 9 от 25.XII.1961 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 11. Точки 5, 6 и 7 от Постановление № 14 от 30.IХ.1963 г. на Пленума на Върховния съд;

 12. Постановление № 1 от 27.IV.1964 г. на Пленума на Върховния съд;

 13. Точка 5, точка 8 и точка 10 от Постановление № 4 от 28.VI.1965 г. на Пленума на ВС;

 14. Раздел IV, точка 1, абзац 2, точка 2, абзац 2, точка 6, абзац 3 и раздел VI от Постановление № 3 от 18.XII.1970 г. на Пленума на ВС, изм. и доп. с Постановление № 9 от 10.XII.1975 г. на Пленума на Върховния съд и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 15. Раздел I, абзац 1 и раздел III от Постановление № 2 от 27 – 29.IV.1970 г. на Пленума на Върховния съд, изм. и доп. с Постановление № 6 от 12.IV.1983 г. на Пленума на Върховния съд и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 16. Раздел III от Постановление № 6 от 26.IV.1971 г. на Пленума на Върховния съд;

 17. Раздели II и III от Постановление № 8 от 28.VI.1971 г. на Пленума на Върховния съд, изменено с Постановление № 7 от 6.VII.1987 година на Пленума на Върховния съд;

 18. Раздели III и IV, абзац 1 и абзац 2 от Постановление № 2 от 29.ХІ.1974 г. на Пленума на Върховния съд;

 19. Точка 1, абзац 3 и точки 17, 18 и 19 от Постановление № 6 от 30.X.1975 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 20. Точка 8, абзац 1, изр. 2 от Постановление № 7 от 6.X.1975 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 21. Раздел I, точка 2 и раздел II, точка 3 от Постановление № 9 от 10.ХII.1975 г. на Пленума на Върховния съд;

 22. Раздели IV и V, абзац 1 от Постановление № 7 от 23.XII.1976 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 6 от 29.XI.1984 г. и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 23. Точка 1, абзац 3, точка 7 и точка 8 от Постановление № 1 от 8.XI.1978 г. на Пленума на Върховния съд;

 24. Точки 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 от Постановление № 2 от 15.XII.1978 г. на Пленума на Върховния съд;

 25. Точки 7 и 11 от Постановление № 6/1977 г. от 4.V.1978 г. на Пленума на Върховния съд;

 26. Точка 3, изр. 1, изр. 2 и изр. 3 и точка 13 от Постановление № 8 от 28.XII.1978 г. на Пленума на Върховния съд, изм. и доп. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 27. Точка 1, изр. 1, точка 8, точка 9 и точка 10 от Постановление № 2 от 27.IX.1979 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 28. Точка 1, точка 4, точка 5, точка 7, точка 8, изр. 1, точка 9, точка 10 и точка 11 от Постановление № 1 от 11.XI.1981 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 29. Точки 18 и 19 от Постановление № 8 от 30.ХІ.1981 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 30. Точка 7 от Постановление № 1 от 17.I.1983 г. на Пленума на Върховния съд;

 31. Точки 10, 13 и 18 от Постановление № 7 от 21.XI.1985 г. на Пленума на Върховния съд.

II. Констатира, че мълчаливо (автоматично) са загубили сила:

 1. Постановление № 6 от 1.XII.1961 г. на Пленума на Върховния съд;

 2. Решение № 1 от 6.XII.1962 г. на Пленума на Върховния съд;

 3. Постановление № 3 от 6.XII.1962 г. на Пленума на Върховния съд;

 4. Постановление № 16 от 18.XI.1963 г. на Пленума на Върховния съд;

 5. Постановление № 7 от 28.XII.1964 г. на Пленума на ВС;

 6. Постановление № 3 от 26.I.1968 г. на Пленума на ВС;

 7. Постановление № 5 от 28.X.1968 г. на Пленума на Върховния съд;

 8. Раздел I, точка 3 от Постановление № 3 от 18.XII.1970 г. на Пленума на Върховния съд, изм. и доп. с Постановление № 9 от 10.XII.1975 г. и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 9. Постановление № 6 от 27.XI.1972 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 10. Постановление № 13 от 28.XII.1973 г. на Пленума на Върховния съд;

 11. Точка 9, абзац 5 от Постановление № 6 от 30.X.1975 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 12. Раздел II, точка 5 от Постановление № 7 от 23.XII.1976 г. на Пленума на Върховния съд, изм. с Постановление № 6 от 29.XI.1984 г. и Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. на Пленума на Върховния съд;

 13. Раздели I – X вкл. от Постановление № 6 от 29.XI.1984 г. на Пленума на Върховния съд;

 14. Точка 1 от Постановление № 7/83 г. от 3.VII.1984 г. на Пленума на Върховния съд;

 15. Точка 8 от Постановление № 7 от 21.XI.1985 г. на Пленума на Върховния съд.

Пълният текст на тълкувателното решение е публикуван в страницата на ВКС в интернет – секция „Тълкувателни дела“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура