Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди наложеното на Донка Минкова наказание „пробация“ за 2 години за получаването в качеството ѝ на председател на ТЕЛК – Ловеч на подкуп за издаване на фалшив документ за нетрудоспособност

С Решение № 321/04.06.2024 г. по наказателно дело № 77/2024 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 01.12.2023 г. по в.н.о.х.д. № 217/2023 г. на Апелативен съд – Велико Търново. Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по касационна жалба на Донка Минкова. С присъда на Окръжен съд – Ловеч подсъдимата е призната за виновна за това, че на 28.01.2019 г. в качеството си на длъжностно лице – председател на ТЕЛК – Ловеч, приела дар – парична сума от 200 лв., която не ѝ се следва, за да извърши действие по служба. Наложено ѝ е наказанието „пробация“, включващо пробационните мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес“, „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ и „поправителен труд“ – всички за период от 2 години. С решението на Апелативен съд – Велико Търново присъдата е изменена в частта относно веществените доказателства, а в останалата част е потвърдена.

Съдебният състав на ВКС приема касационната жалба за неоснователна. Оплакването за неправилно формулирано обвинение с внесения обвинителен акт поради неяснота относно мястото на извършване на деянието е неоснователно. Обвинителният процесуален документ е единен и се състои от обстоятелствена част и диспозитив, поради което неизписването в диспозитива на същия на населеното място, в което е осъществен процесният подкуп, при наличното пълно описание на това обстоятелство в неговата обстоятелствена част е достатъчно, за да се приеме, че подсъдимата е била информирана в пълнота за предявеното ѝ обвинение и не е била възпрепятствана да организира и реализира своята защита, поради което не е налице твърдяното съществено процесуално нарушение.

Възражението срещу доказателствената оценка на гласните доказателствени средства, изходящи от свидетелите Иван и Маргарита К. и депозираните от подсъдимата, поради превратна интерпретация на първите и неоснователно игнориране на обективността на обясненията на Минкова също е неоснователно. Контролираният съд е анализирал детайлно показанията на свидетелите както относно вътрешната им устойчивост, така и посредством съпоставка с останалия доказателствен материал и правилно е намерил, че същите са истинни и правдиви и отразяват обективно поведението на подсъдимата по получаване на процесния неследващ ѝ се дар. Апелативният съд е съпоставил показанията на медицинския персонал на болницата, ангажиран с процедурата по издаване на решения на ТЕЛК – Ловеч, председателствана от подсъдимата, и правилно е намерил, че инкриминираното решение е получено от свидетеля Иван К., без при издаването му да е спазен редът за преглед и освидетелстване на пациенти, който е бил установен. Иван К. се е явил в болничното заведение в по-късен час от този, който му е бил посочен в уведомлението за явяване пред комисията, и без да е бил подлаган на личен преглед или да са били обсъждани представените от него документи от членовете на комисията, е получил решението същия ден в 13.00 ч. по указание на подсъдимата.

„Не се намери за основателно и възражението от жалбата за превратна интерпретация на показанията на свидетелите К. за срещата им с подсъдимата на процесната дата, както и относно целта на даването на инкриминираната парична сума. Прочитът на показанията на свидетелката Маргарита К. показва, че контролираните съдилища са ги оценили съобразно действителното им съдържание и смисъл. В приобщените показания пред съдия от досъдебната фаза се съдържа детайлно обяснение на причината за даването на паричната сума – получаване на решение на ТЕЛК с инвалидност над 50% за нейния съпруг, както К. е посочила „не да се подсигурим, а да има реални факти“, пише в решението на ВКС.

В мотивите на касационния съд се посочва, че материалният закон е приложен правилно. Субект на активния подкуп по чл. 301 от НК е длъжностно лице, което действа в рамките на своята служебна компетентност с користна цел, в настоящия случай – като приеме неследващ му се дар, за да изпълни служебно задължение. „Подсъдимата Минкова е годен субект на престъплението по чл. 301 от НК, тъй като при осъществяване на функциите на председател на ТЕЛК е осъществявала дейност по извършване на медицинска експертиза относно намалената работоспособност на свидетеля К., а не е действала в качеството си на лекар, който извършва лечебна дейност, в които случаи медицинският персонал няма длъжностно качество“, категорични са върховните съдии. Длъжностното качество на подсъдимата правилно е квалифицирано по смисъла на чл. 93, ал. 1, б. „а“ от НК като лице, което изпълнява служба в държавно учреждение, с оглед структурата и функциите на териториалните лекарски комисии, които се откриват и закриват съгласувано с министъра на здравеопазването като представител на изпълнителната власт. Изпълнителното деяние на престъплението правилно е определено под формата на приемане на подкуп, която квалификация съответства на фактите по делото за поведението на подсъдимата, която е придобила владението върху облагата, предмет на подкупа, и след това е изразила отношението си към вече получената облага, като се е съгласила да извърши исканото действие по служба, в случая да издаде решение на ТЕЛК със съответен процент инвалидност.

Съдебният състав на ВКС не приема и оплакването за явна несправедливост на наложеното наказание. Продължителността на пробационните мерки е съобразена с високата степен на обществена опасност на извършеното деяние с оглед засягането на обществените отношения, свързани със здравното социално осигуряване на гражданите и правата им да бъдат компенсирани при получаване на професионално увреждане на здравето или при загуба или намаляване на тяхната работоспособност. Донка Минкова е осъществила състава на престъплението в качеството ѝ на председател на ТЕЛК, което е допълнително укоримо обстоятелство и правилно е намерило отражение при определянето на размера на съответната санкция. Наложената пробационна мярка „поправителен труд“ е съобразена с текста на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК, поради което не е определена в нарушение на закон. Същата е постановена да се изпълнява по местоработата на подсъдимата в МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД, поради което върховните съдии я преценяват като напълно съответна на тежестта на деянието и личността на подсъдимата.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура