Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС е образувано тълкувателно дело относно допустимостта на иск по Закона за наследството за нищожност на делба, ако тя е допусната, но все още не е извършена

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано Тълкувателно дело № 4/2023 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС на тълкувателно решение по следния въпрос, поставен в определение от 01.08.2023 г. по ч. гр. д. № 2925/2023 г. на ВКС, I г. о., на основание чл. 292 от ГПК: „Допустим ли е иск по чл. 75, ал. 2 ЗН за нищожност на делба, ако тя е допусната, но все още не е извършена?“.

Произнасянето с тълкувателно решение по този въпрос се налага поради наличието на противоречива практика на състави на Върховния касационен съд, изразена в определения по чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК.

В определение по ч. гр. д. № 490/2012 г. на I г. о. на ВКС е прието, че иск за прогласяване на нищожност на делба поради неучастие на съсобственик е допустим и тогава, когато тя е допусната, но все още не е извършена. Обратното е прието в определение по ч. гр. д. № 3119/2014 г. на I г. о. на ВКС. В двата съдебни акта се дава противоречив отговор на един и същ правен въпрос, по който е допуснато касационно обжалване. Тезата, че иск за нищожност на делба не е допустим, ако тя е допусната, но не е извършена, е застъпена и в определение по ч. гр. д. № 653/2016 г. на ІV г. о. на ВКС, макар с него да не е допуснато касационно обжалване.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура