Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с квалифициран състав на престъплението блудство

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд е образувано Тълкувателно дело № 3/2023 г. за приемане от Общото събрание на Наказателната колегия на съда на тълкувателно решение по следните въпроси:

  1. За да е осъществен квалифицираният състав на престъплението блудство по чл. 149, ал. 5, т. 1 от НК, необходимо ли е блудството да е извършено едновременно с две или повече малолетни лица, или такава квалификация е допустима и при блудствени действия, извършени поотделно с всяко от две или повече различни лица в непродължителен период от време?

  2. Когато деецът е блудствал едновременно с две или повече малолетни лица, в една и съща комбинация или различни комбинации помежду им, на различни дати или в различни периоди, допустимо ли е квалифицирането на престъпната деятелност като едно продължавано престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК за всички пострадали, или квалифицирането следва да е в отделни самостоятелни продължавани престъпления по чл. 149, ал. 5, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК за всяко от пострадалите лица съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 6 от НК?

  3. Когато деецът е извършил множество блудствени действия на различни дати или в различни периоди с различен брой малолетни лица, но в един или едни от случаите блудствените действия са извършени с едно малолетно лице, а в други едновременно с две или повече малолетни лица, сред които е и пострадалото от отделното блудство малолетно лице, допустимо ли е включването на отделното блудство в състав на престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1 от НК или в състава на продължавано престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, или отделното блудство следва да остане като самостоятелно престъпление по чл. 149 от НК (със съответна квалификация, в зависимост от събраните доказателства)?

Тълкувателното дело е образувано по искане от главния прокурор на Република България за приемане на тълкувателно решение по поставените въпроси поради констатирана противоречива съдебна практика.

Разпоредбата на чл. 149, ал. 5, т. 1 от НК регламентира квалифициран състав на престъплението блудство, а именно „когато е блудствало с две или повече малолетни лица“. В искането се посочва, че относно квалификациите по този престъпен състав се констатират противоречиви становища в практиката на съдилищата в страната и ВКС, свързани с въпроса в кои случаи е осъществен съставът на престъплението по чл. 149, ал. 5, т. 1 от НК. „Противоречието се изразява в това, че едни съдебни състави приемат, че за да е налице съставомерно по чл. 149, ал. 5, т. 1 от НК деяние, е необходимо блудството да е извършено едновременно с две или повече малолетни лица. Други съдебни състави приемат, че за съставомерността на деянието няма такова изискване на закона и по чл. 149, ал. 5, т. 1 от НК може да се квалифицира и престъпна деятелност, която не е осъществена едновременно с две или повече лица, а с различни малолетни лица по различно време“, пише в искането.

В документа се посочва още, че при анализа на съдебната практика във връзка с правната квалификация по чл. 149, ал. 5, т. 1 от НК се установява и противоречива практика относно приложението на чл. 26 от НК, когато пострадалите от престъплението блудство са поне две малолетни лица и с тях деецът е извършвал различни във времето блудствени действия, повече от веднъж едновременно с тях. „В едни случаи, когато са извършени две или повече ограничени във времето блудствени действия с всяко от пострадалите лица, съдебните състави постановяват осъдителен акт, с който признават подсъдимия за виновен за едно продължавано престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, в диспозитива на което са посочени всички пострадали от престъплението. В други случаи престъпната деятелност се квалифицира в съдебните актове като самостоятелни продължавани престъпления за всяко от пострадалите лица, дори и когато всички инкриминирани блудствени деяния са извършени само едновременно по отношение на две или повече малолетни лица. Например – извършителят е блудствал три пъти едновременно с три малолетни лица, престъпното поведение се квалифицира в три самостоятелни престъпни състава – три отделни престъпления по чл. 149, ал. 5, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за всяко от пострадалите лица“, се казва в искането.

Във връзка с правната квалификация по чл. 149, ал. 5, т.1 от НК, както и с приложението на чл. 26 от НК при блудството, се установява противоречива съдебна практика и когато блудствените действия са осъществени в различни варианти/комбинации едновременно с две или повече малолетни лица и самостоятелно с част от пострадалите, констатира и. ф. главен прокурор. Той посочва, че в една част от съдебните актове, когато деецът е извършил множество блудствени действия на различни дати или в различни периоди с различен брой малолетни лица, но в едни от случаите блудствените действия са извършени с едно малолетно лице, а в други едновременно с две или повече малолетни лица, сред които е и пострадалото от самостоятелното блудство малолетно лице, самостоятелното блудство е включено в състав на престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1 от НК или в състав на продължавано престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В друга част от съдебните актове, при множество блудствени действия в различни варианти/комбинации едновременно с две или повече малолетни лица и самостоятелно с част от пострадалите, самостоятелното блудство не е включено в състава на продължавано престъпление или в състав по чл. 149, ал. 5, т. 1 от НК, а се квалифицира в отделно престъпление по чл. 149, ал. 1 от НК (или друга по-тежка квалификация за блудство, извън тази по чл. 149, ал. 5, т. 1 от НК, в зависимост от събраните доказателства).

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура