Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с прилагането на Закона за авторското право и сродните му права

С разпореждане от 15.12.2022 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано Тълкувателно дело № 3/2022 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС по следните въпроси:

  1. В случаите, в които държавата, в която е извършено нарушението на авторско право, е различна от държавата по пребиваване на автора, кой е водещият пазар за ценообразуване при определяне размера на претърпените имуществени вреди под форма на пропуснато лицензионно възнаграждение, които подлежат на обезщетение по силата на чл. 95 от ЗАПСП?

  2. Дължимото по сила на чл. 95, ал. 2 ЗАПСП обезщетение за вреди включва ли право на обезщетение за направени извънсъдебни разноски за адвокат с оглед постигане на споразумение при нарушение на авторско право?

  3. При определяне на справедливото обезщетение за нарушение на авторско право следва ли да се доказват претърпените неимуществени вреди в следствие на това нарушение или обезщетение на автора за неимуществени вреди се дължи винаги при доказано нарушение на авторско право?

Тълкувателното дело е образувано по искане от председателя на Висшия адвокатски съвет за приемане на тълкувателно решение по поставените въпроси поради съществуваща противоречива съдебна практика. На първо място в искането е посочено, че в случаите с международен характер, когато държавата, в която е настъпило нарушението, е различна от държавата на пребиваване на автора, в съдебните решения се възприемат различни подходи за определяне на размера на пропуснатите ползи от неполучено лицензионно възнаграждение за неправомерното ползване на произведение. На второ място се изтъква, че съдебната практика е противоречива по отношение на въпроса дали възнаграждението, платено на адвокат за изготвяне на покана за преустановяване на нарушение на авторско право, както и за други действия за извънсъдебно уреждане на спор относно нарушение на авторско право, попада в обхвата на имуществените вреди, които са пряка и непосредствена последица на нарушението в смисъла на чл. 95, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. На трето място се твърди, че съществува и противоречива практика по отношение на необходимостта от доказване на претърпени неимуществени вреди в следствие на нарушение на авторско право.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура