Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело относно налагането кумулативно на наказанието лишаване от право да се управлява МПС на лице, което управлява МПС в срока на изтърпяване на мярка за временно отнемане на свидетелството му за управление

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд бе образувано Тълкувателно дело № 2/2023 г. за приемане от Общото събрание на Наказателната колегия на съда на тълкувателно решение по въпроса: „Разпоредбата на чл. 343г от НК относно предвиденото кумулативно наказание лишаване от право да се управлява МПС по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК приложима ли е в случаите на престъпление по чл. 343в, ал. 3 вр. ал. 1 от НК?“

Нормата на чл. 343в, ал. 1 от НК гласи, че който управлява моторно превозно средство (МПС) в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява МПС, след като е наказан за същото деяние по административен ред, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от двеста до хиляда лева. Според ал. 3 наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което управлява МПС в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС. Съгласно чл. 343г от НК във всички случаи на чл. 343, 343а, 343б и чл. 343в, ал. 1 съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 и може да постанови лишаване от право по т. 6.

Тълкувателното дело е образувано по искане от главния прокурор на Република България за приемане на тълкувателно решение поради констатирана противоречива съдебна практика. В него се посочва, че разпоредбата на чл. 343г от НК предвижда кумулативно налагане на наказание лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК във всички случаи на престъпления по чл. 343, чл. 343а, чл. 343б и чл. 343в, ал. 1 от НК. За престъпление по чл. 343в, ал. 3 вр. ал. 1 от НК законът предвижда същото наказание, каквото е наказанието по чл. 343в, ал. 1 от НК, чрез съответната за това препратка, а именно: лишаване от свобода до три години, глоба от двеста до хиляда лева и кумулативно предвиденото по чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК наказание лишаване от право да се управлява МПС.

В искането се казва, че според едната част от съдебните състави за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, която норма препраща относно вида и размера на наказанието към разпоредбата на ал. 1 от същия текст, се дължи задължително и налагане на кумулативно предвиденото в чл. 343г от НК наказание лишаване от право да управлява МПС. В случая е използвана особен вид законодателна техника – кумулативно предвиденото наказание по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК е изведено в една обща норма в чл. 343г НК, вместо да е вписано в самата разпоредба на чл. 343в, ал. 1 от НК. Следователно наказанието лишаване от право да се управлява МПС е част от комплексната санкция както за престъплението по чл. 343в, ал. 1 от НК, така и за това по чл. 343в, ал. 3 вр. ал. 1 от НК.

Други съдебни състави застъпват противоположната теза. Според тях в разпоредбата на чл. 343г от НК лимитативно са посочени престъпленията, за които може да бъде наложено наказанието по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК – лишаване от право да се управлява МПС, като сред тях не фигурира престъплението по чл. 343в, ал. 3 вр. ал. 1 от НК. Наказателният закон не може да се тълкува разширително или по аналогия.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура