Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС е образувано тълкувателно дело по въпрос относно позоваването на придобивна давност след изгубване на владението на имот за повече от 6 месеца

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) от 14.05.2024 г. е образувано Тълкувателно дело № 2/2024 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) по следния въпрос, поставен в Определение № 3845/01.12.2023 г. по гр. д. № 1827/2023 г. на I г. о. на ВКС: „Настъпва ли вещноправният ефект на придобивната давност, ако наследникът се позове на изтекла в полза на наследодателя му придобивна давност, след като е загубил владението върху имота за период по-дълъг от 6 месеца?“.

Произнасянето на ОСГК с тълкувателно решение по този въпрос се налага поради наличието на противоречива практика на състави на Върховния касационен съд, изразена в решения, постановени по реда на чл. 290 от ГПК.

В решението по гр. д. № 6259/2015 г. на I г. о. на ВКС по допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК по въпроса дали позоваването на придобивна давност е елемент от фактическия състав за придобиване на правото, или това е само средство за процесуална защита, е прието, че след Тълкувателно решение (ТР) № 4/2012 г. на ОСГК не следва да се поддържа разбирането, застъпено в решението по гр. д. № 1904/1994 г. на Върховния съд, според което позоваването на придобивна давност след изгубване на владението на имота за повече от 6 месеца не може да ползва владелеца и неговите правоприемници поради прекъсване на давността с изгубване на владението и юридическото заличаване с обратна сила на изтеклия период на давностния срок. Същото разбиране е обективирано и в решението по гр. д. № 4234/2022 г. на I г. о. на ВКС, в което е прието, че след като изискването за позоваване на изтеклата придобивна давност не е елемент от фактическия състав на това придобивно основание, а само процесуално средство за защита (както е прието в ТР № 4/2012), то това средство за защита може да бъде упражнено и след като владението вече е изгубено за повече от 6 месеца. Развити са съображения, че не съществува пречка лице, което е упражнявало фактическа власт върху един имот за себе си, да се позове на придобивна давност и след като е напуснало имота за период, по-дълъг от 6 месеца, като брани правата си с ревандикационен иск, ако владението му е било отнето, респективно прекъснато по посочените в чл. 116 от ЗЗД основания. В този смисъл е и решението по гр. д. № 2241/2004 г. на IV г. о. на ВКС, в което е прието, че с разпоредбата на чл. 81 от Закона за собствеността е предвидена възможност да се прекъсне давността, ако се прекъсне владението за период повече от 6 месеца. Под прекъсване се разбира заличаване действието на изтеклата придобивна давност до настъпването на факти, установени в нормативните актове. Но Законът за собствеността има предвид прекъсване на владението по време на 10-годишния срок, респективно 5-годишния, през който владелецът би могъл да придобие недвижимия имот по давност. След изтичането на тези срокове добросъвестният или недобросъвестният владелец вече може да си служи не само с владелчески, но и с петиторни искове, тъй като, след като се е променил статутът, то са се променили и средствата за защита.

В друга група решения се приема обратното. В решението по гр. д. № 665/2020 г. на II г. о. на ВКС е застъпено становището, че според чл. 81 от Закона за собствеността с изгубването на владението за повече от 6 месеца давността се прекъсва. От прекъсването на давността започва да тече нова давност – чл. 117 ЗЗД, което означава, че последиците от изтеклата преди прекъсването давност не се зачитат, т. е. изгубването на владението за повече от 6 месеца заличава с обратна сила изтеклия до този момент период на давностния срок. Съгласно разрешението в т. 2 на ТР № 4/2012 г. на ОСГК позоваването не е елемент от фактическия състав на придобивното основание по чл. 79 от Закон за собствеността, а е процесуално средство за защита на материалноправните последици на давността, зачитани към момента на изтичане на законовия срок. Следователно до момента, в който предполагаемото от закона намерение за своене не бъде потвърдено чрез волево изявление – позоваване (чрез предявяване на иск или възражение при спор за собственост, чрез снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка, чрез изпълнение на административни процедури по попълване на кадастрална карта и др.), не може да се придобие правото на собственост. Съответно при наличие на позоваване правните последици (придобиването на собствеността) се зачитат от момента на изтичане на определения в закона срок по чл. 79, ал. 1 или ал. 2 от Закона за собствеността. В този смисъл е и решението по гр. д. № 3771/2018 г. на II г. о. на ВКС, в което се приема, че от прекъсването на давността започва да тече нова давност (чл. 117, ал. 1 ЗЗД), което означава, че последиците от изтеклата преди прекъсването давност не се зачитат, т. е. последица от изгубване на владението за повече от 6 месеца е юридическото заличаване с обратна сила на изтеклия период на давностния срок. Становище в същия смисъл е изразено и в решението по гр. д. № 802/2009 г. на II г. о. на ВКС, където е споделено разрешението, съдържащо се в Решение № 404/16.06.1995 г. на Върховния съд, според което изтичането на срока на придобиваната давност не води автоматично до възникване право на собственост в полза на владелеца на недвижим имот, тъй като тя не се прилага служебно. Необходимо е позоваването от него –владелеца, на изтичането чрез предявяване на иск за собственост, възражение срещу предявен такъв иск или чрез снабдяването с нотариален акт за собственост, издаден по обстоятелствена проверка на основание давностно владение. Позоваването на придобивна давност след изгубване на владението за повече от 6 месеца не може да ползва владелеца и неговите правоприемници поради прекъсването на давността с изгубване на владението и юридическото заличаване с обратна сила на изтеклия период на давностния срок.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура