Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за оборването на презумпцията за съвместен принос, когато имот, придобит по време на брака при действието на СК от 2009 г., е заплатен със средства от влог на единия съпруг

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 2/2022 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на ВКС на тълкувателно решение по въпроса:

Когато недвижим имот, придобит по време на брака при действието на Семейния кодекс от 2009 г., е заплатен със средства от влог на единия съпруг, за да се счита оборена презумпцията за съвместен принос, необходимо ли е да се доказва на какво основание са придобити паричните суми по този влог?

Тълкувателното дело е образувано, след като с определение по гр. д. № 4517/2021 г. на ІІ г. о. на ВКС е спряно производството по делото и е предложено на ОСГК да постанови тълкувателно решение поради наличието на противоречива практика на състави на ВКС.

В решенията по граждански дела № 914/2016 г., ІІ г. о., № 2411/2016 г., ІІ г. о., № 2060/2016 г., ІV г. о. и № 2208/2021 г., ІІ г. о., е прието, че придобитото по време на брака чрез договор за покупко-продажба имущество има същия статут, какъвто е статутът на паричните средства, вложени в придобиването. Когато плащането е извършено от влог на единия съпруг при действието на Семейния кодекс (СК) от 1985 г. (отм.), по който паричните влогове се включват в обхвата на съпружеската имуществена общност, за да се обори презумпцията за съвместен принос, е необходимо да се установи произходът на средствата по влога и да се докаже техният личен характер. По сега действащия Семеен кодекс от 2009 г. паричните влогове са изключени от режима на съпружеска имуществена общност и представляват лично имущество на съпруга – титуляр, независимо от това дали придобиването им е резултат на съвместен принос на двамата съпрузи. Затова, когато новопридобито имущество е заплатено със средства от влог на единия съпруг при действието на СК от 2009 г., презумпцията на чл. 21, ал. 3 от СК е опровергана и е налице трансформация на лично имущество. В случай че съпругът, който не е титуляр на влога, е допринесъл за набирането на наличните по него средства, той разполага с възможността да защити правата си по реда на чл. 30 от СК.

С решението по гр. д. № 352/2019 г., ІІ г. о., е прието, че създадената практика не съответства на волята на законодателя, вложена при уреждане на режима на съпружеската имуществена общност. Изложени са съображения, че при действащата уредба паричните влогове се отнасят към личното имущество на всеки от съпрузите, но не представляват лична собственост вещните права, придобити със средства от паричен влог на единия съпруг, набрани по време на брака. Трансформацията на лично имущество е приложима за имуществото, посочено в чл. 22 от СК – придобито преди брака, по дарение, по наследство и при останалите хипотези, посочени в нормата. Не настъпва преобразуване на лично имущество, когато с паричен влог на единия съпруг, формиран по време на брака, се придобиват вещни права. В този случай намира приложение презумпцията за съвместен принос. Паричните влогове, набрани по време на брака, са лични на съпрузите, но закупеното с тях е съпружеска имуществена общност. Ако съпругът твърди, че е осъществена трансформация на лично имущество при придобиване на вещно право, заплатено с негов влог, той трябва да установи или че влогът е негово лично имущество по чл. 22 от СК, или че средствата по влога имат друг извънсемеен произход и презумпцията за съвместен принос е опровергана.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура