Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с прилагането на разпоредба от Закона за международния търговски арбитраж

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано Тълкувателно дело № 1/2023 г. за приемане от Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на ВКС на тълкувателно решение по въпросите:

  1. Компетентен ли е арбитражният съд при прехвърляне на вземане да разглежда и решава спорове между приобретателя на вземането и длъжника на това вземане по силата на арбитражно споразумение/клауза, сключена между прехвърлителя и длъжника?

  2. За сключване на арбитражно споразумение, което е част от материалноправния договор, достатъчно ли е упълномощаването за сключване на този договор или е необходимо и изрично овластяване за сключване на арбитражното споразумение?

Тълкувателното дело е образувано по постъпило предложение от председателя на Висшия адвокатски съвет поради констатирана противоречива съдебна практика.

Относно първия въпрос в предложението е посочено, че в практиката на Търговската колегия на ВКС по исковете за отмяна на арбитражни решения на основание чл. 47, ал. 1, т. 2, пр. 1 от Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА) има противоречиви разрешения относно наличието на това основание в хипотезата за наличие на арбитражна клауза при разглеждане на спор след цедиране на вземане между длъжника и цесионера, въпреки че такава е била уговорена с първоначалния кредитор преди цесията. В решението по т. д. № 36/2022 г. на І т. о. на ВКС се приема, че намират приложение правилата за правоприемство в арбитражното споразумение при цесия, до която най-много се доближава конкретният способ за придобиване на вземането. Поддържа се, че съдбата на арбитражното споразумение като самостоятелен процесуален договор не следва съдбата на договора, по повод на който е сключено, тъй като правните последици на арбитражната клауза имат сила само за страните по нея.

В решението по т. д. № 1144/2022 г. на ВКС, ІІ т. о., е възприето обратното становище, като искът на ответника по това дело, предявен на основание чл. 47, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗМТА срещу решението, е бил отхвърлен с оглед на обвързващото действие на арбитражната клауза и след цедиране на вземането и смяната на кредитора. Според съда с оглед на правната характеристика на цесията и правните последици, които тя поражда, следва да се приеме, че прехвърленото вземане преминава към новия кредитор с всичките си привилегии и принадлежности, каквато принадлежност е и уговореният между договарящите страните способ за разрешаване на спора при неизпълнение на задълженията по договора. Поддържа се, че като „принадлежност“ следва да се възприемат всички права, които обслужват вземането и способстват за неговата реализация, между които е и уговорката за десезиране на държавния съд с възлагане на разрешаване на споровете, свързани с него, в частност тези, до които се ограничава предметът на цесията.

Относно втория въпрос в предложението е посочено, че в практиката на Търговската колегия на ВКС има противоречиви разрешения по прилагане на чл. 47, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗМТА и в хипотезата на сключване на материалноправен договор без представителна власт, част от който е арбитражна клауза, като в едни случаи се изисква изрично упълномощаване за валидно сключване на процесуалния договор отделно от валидирането на материалноправния, който той обслужва, а в други се приема, че потвърждаването на последния има действие и относно съществуването на арбитражната клауза. В решението по т. д. №1706/2016 г. на ІІ т. о. на ВКС се приема, че подписалият договора съдружник не е бил законен представител на дружеството или упълномощен от законните представители на същото и следователно този договор, сключен от него, включващ и арбитражна клауза, е недействителен като сключен от лице без представителна власт. Прието е, че арбитражната клауза представлява самостоятелен процесуален договор по отношение на материалноправния и за него подписалото го лице също трябва да притежава представителна власт. Това налага самостоятелна проверка за валидността и на двата договора, като упълномощаването за сключване на определен договор не включва и упълномощаване за сключване на арбитражно споразумение, поради което е необходимо пълномощникът да притежава представителна власт за сключване на арбитражно споразумение, включително и когато то е инкорпорирано като клауза в материалноправния договор. Необходимостта от изрично упълномощаване е възприета и в Решение № 70/23.07.2020 г. на ІІ т. о. на ВКС.

С Решение № 60023/29.06.2021 г. на ВКС, І т. о., е възприето обратното разбиране по сходен казус относно валидността на арбитражната клауза, като е прието, че въпреки самостоятелния си характер, арбитражната клауза се сключва винаги във връзка с евентуален или вече възникнал спор по конкретно правоотношение и липсва норма, която да изисква изрично упълномощаване за нейното сключване. Изрично пълномощно за сключване на арбитражно споразумение не е предвидено в ЗМТА и за настъпването на неговите правни последици е достатъчно пълномощникът да е овластен за съвместими със закона правни действия, в чийто обхват попада материалното правоотношение, по повод на което е уговорен арбитраж, и пълномощното да не съдържа ограничение, както е в разглеждания случай, пълномощникът да не може да уговоря такъв. В посочения смисъл са и решенията по т. д. № 1510/2020 г., т. д. № 795/2020 г. и т. д. № 1406/2020 г., всички на ВКС, ІІ т. о.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура